Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2017 / iulie /

Reglementarea juridică a drepturilor economice ale omului în Republica Moldova


Autor: Baeșu Valeriu
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
Anul:2018
Conducători ştiinţifici: Ţurcan Serghei
doctor, conferenţiar universitar

,
Instituţia: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 12 iulie 2017 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 11 mai 2018

Autoreferat

Adobe PDF document0.42 Mb / în română

Teza

CZU 342.7 (043.2)

Adobe PDF document 1.19 Mb / în română
179 pagini


Cuvinte Cheie

drepturi economice ale omului, dreptul la muncă și la protecția muncii, dreptul la proprietate, dreptul la moștenire, dreptul la grevă, dreptul la asociere în sindicate, libertatea economică.

Adnotare

Scopul lucrării– rezidă în a face o cercetare complexă a drepturilor economice ale omului drept categorie distinctă a drepturilor fundamentale ale omului și elucidarea particularităților legate de structura și conținutul lor în vederea valorificării gradului de reglementare juridică a acestora în Republica Moldova.

Obiective ale lucrării: clarificarea noțiunii de drepturi economice ale omului și delimitarea lor de alte categorii de drepturi fundamentale ale omului; reliefarea structurii și conținutului drepturilor economice ale omului; reflectarea originii drepturilor economice ale omului și evidențierea evoluției reglementărilor constituționale cu privire la drepturile economice ale omului; relevarea interdependenţei drepturilor economice ale omului ca bază a sistemului economic şi regimul constituţional; analiza reglementărilor juridice din Republicii Moldova cu privire la drepturile economice ale omului cu scopul de a identifica lacunele legislative şi a interveni cu propuneri de lege ferenda în vederea soluționării acestora.

Noutatea și originalitatea științifică a rezultatelor obținute este determinată de faptul că în lucrarea de doctorat sunt abordate în complex două componente interdependente: structura și conținutul drepturilor economice ale omului și mecanismul statal de consacrare și garantare a acestora, probleme fragmentar studiate în doctrină. Respectiv, prin cercetarea realizată, autorul conturează concepţia teoretică a drepturilor economice ale omului, ca categorie distinctă a drepturilor fundamentale ale omului și precizează varietăţile acestora în scopul facilitării procesului de protecție a drepturilor economice ale omului în Republica Moldova.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată rezidă în elucidarea drepturilor economice ale omului drept categorie distinctă a drepturilor fundamentale, fapt ce a contribuit la clarificarea aspectelor legate de structura și conținutul lor în vederea eficientizării reglementării și protecției juridice a acestora în Republica Moldova.

Semnificația teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării poate fi estimată sub următoarele aspecte: a fost realizat un comentariu al legislaţiei în domeniul garantării drepturilor economice ale omului, cu scopul soluţionării multiplelor probleme ce reies din lacunele reglementărilor naţionale din domeniu; a fost fundamentată teoretic necesitatea perfecţionării legislaţiei naţionale ce ţine de garantarea drepturilor economice ale omului; a fost efectuată o analiză comparativă în domeniul garantării constituţionale a drepturilor economice ale omului, rezultatele obţinute fiind susceptibile de a fi aplicate în cercetările ştiinţifice de ramură; la perfecţionarea reglementărilor legislative din domeniul garantării drepturilor economice ale omului; au fost înaintate propuneri de lege ferenda capabile, după părerea noastră, să contribuie la perfecţionarea cadrului legislativ în domeniul garantării drepturilor economice ale omului în Republica Moldova.

Implementarea rezultatelor științifice. Rezultatele obţinute au fost utilizate în cadrul procesului de instruire a studenților la ciclul I – licență, ciclul II – masterat și ciclul III - doctorat din cadrul Facultății Drept, ULIM. Au fost propuse recomandări de lege ferenda capabile, după părerea noastră, să contribuie la perfecţionarea cadrului legislativ în domeniul garantării drepturilor economice ale omului în Republica Moldova, recomandări care vor contribui la ameliorarea și eficientizarea sistemului de asigurare a acestora.

Cuprins


INTRODUCERE

1. ANALIZA DOCTRINEI ȘI A PREVEDERILOR NORMATIVE PRIVIND DREPTURILE ECONOMICE ALE OMULUI

 • 1.1. Investigarea gradului de cercetare a drepturilor economice ale omului în doctrina de specialitate
 • 1.2. Investigarea gradului de reglementare a drepturilor economice ale omului în legislația Republicii Moldova, tratatele internaționale și jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului
 • 1.2.1. Reglementarea drepturilor economice ale omului în legislația Republicii Moldova
 • 1.2.2. Reglementarea drepturilor economice ale omului în tratatele internaționale
 • 1.2.3. Jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului în domeniul drepturilor economice ale omului
 • 1.3. Concluzii la Capitolul 1

2. GARANTAREA DREPTURILOR ECONOMICE ALE OMULUI - FUNDAMENT AL UNUI REGIM CONSTITUȚIONAL DIMOCRATIC

 • 2.1. Conceptul, clasificarea și evoluția istorică a drepturilor economice ale omului
 • 2.2. Corelația dintre drepturile economice ale omului și regimului constituțional
 • 2.3. Natura juridică a drepturilor economice ale omului
 • 2.4. Constituționalizarea drepturilor economice ale omului
 • 2.5. Concluzii la Capitolul 2

3. CONȚINUTUL DREPTURILOR ECONOMICE INDIVIDUALE ALE OMULUI

 • 3.1. Reglementarea dreptului la muncă și la protecția muncii
 • 3.2. Reglementarea juridică a dreptului la proprietate privată
 • 3.3. Reglementarea juridică a dreptului la moștenire
 • 3.4. Concluzii la Capitolul 3

4. CONȚINUTUL DREPTURILOR ECONOMICE COLECTIVE ALE OMULUI

 • 4.1. Reglementarea juridică a dreptului la grevă
 • 4.2. Reglementarea juridică a dreptului de a se afilia la sindicate
 • 4.3. Reglementarea juridică a libertății economice
 • 4.4. Concluzii la Capitolul 4