Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Sancțiunea – obiect al raportului juridic de răspundere


Autor: Bostan Ina
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
Anul:2018
Conducător ştiinţific: Dumitru Baltaga
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Instituţia: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 8 septembrie 2017 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 11 mai 2018

Autoreferat

Adobe PDF document0.61 Mb / în română

Teza

CZU 343.13(043.3)

Adobe PDF document 1.87 Mb / în română
189 pagini


Cuvinte Cheie

sancțiune juridică, pedeapsă, constrângere de stat, răspundere juridică, normă juridică, normă socială, eficacitate juridică, ordine de drept.

Adnotare

Structura tezei este următoarea: Introducere, patru capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografia din 284 numiri, 170 pagini text de bază. Rezultatele obținute au fost publicate în 11 lucrări științifice, volumul total al publicațiilor la temă este de circa 4,3 c.a.

Domeniul de studiu: Teoria generală a dreptului.

Scopul şi obiectivele prezentei teze: Lucrarea își propune ca scop cercetarea complexă și multilaterală a conceptului sancțiunii juridice - ca obiect al raportului juridic de răspundere, prin determinarea naturii sale juridice, a conținutului, caracterelor, funcțiilor, scopului, principiilor de aplicare, eficacității sancțiunii, fapt ce va contribui la argumentarea ştiinţifică a acestui concept întru formularea recomandărilor de perfecționare a cadrului instituțional, juridic și normativ, în vederea reliefării aspectului acesteia.

Atingerea scopului propus presupune realizarea următoarelor obiective: examinarea doctrinei juridice și identificarea opiniilor și teoriilor existente privind sancțiunea juridică ca obiect al raportului de răspundere; fundamentarea teoretică a conceptului de raport juridic de răspundere și stabilirea legăturilor indisolubile între noțiunile de sancțiune juridică și raport juridic de răspundere; examinarea naturii juridice a sancțiunii prin studiul comparativ al definițiilor furnizate de doctrină și formularea unei noi definiții ale sancțiunii; cercetarea evoluției sancțiunii juridice și identificarea criteriilor ce diferențiază sancțiunea juridică de cea morală și religioasă; identificarea caracterelor, scopului și funcțiilor sancțiunii în cadrul raportului juridic de răspundere; identificarea și sistematizarea celor mai importante clasificări ale sancțiunilor juridice; identificarea și sistematizarea principiilor aplicării sancțiunilor juridice, precum și investigarea și elucidarea problemei eficienței sancțiunilor juridice; determinarea și stabilirea regimului juridic al sancțiunilor juridice, în cadrul diferitor raporturi de răspundere juridică; elaborarea propunerilor și recomandărilor ce vizează completarea doctrinei și perfecționarea legislației Republicii Moldova în această problemă.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a prezentei teze este determinată de scop și obiective, derivate din modalitatea de abordare a problemei, din însăși natura obiectului de cercetare. În primul rând, cercetarea efectuată se axează pe investigarea și identificarea studiilor și lucrărilor de specialitate, întru sistematizarea aparatului critic incident în această materie. În al doilea rând, noutatea derivă și în includerea în analiză a diferitor tipuri de sancțiuni, ceea ce permite o analiză complexă a sancțiunii, prin operațiuni de generalizare, abstractizare și sistematizare a trăsăturilor, funcțiilor, scopului sancțiunilor juridice ca obiect al raportului juridic de răspundere.

Problema științifică soluționată constă în elaborarea instrumentarului de identificare și fundamentare științifică a conceptului sancțiunii juridice – ca obiect al raportului juridic de răspundere, fapt care determină evidențierea acestuia în cadrul dimensiunii subiective de ansamblu a răspunderii juridice, iar prin consecință și dezvoltarea sistemului de reglementare a sa, considerent ce duce la clarificarea și perfecționarea pentru teoreticienii și practicienii din domeniul dreptului a celor investigate, în vederea implementării ultimelor modificări și completări operate în cadrul acestui studiu.

Semnificaţia teoretică este determinată de noutatea sa științifică, actualitatea și concluziile generale formulate. Astfel, concluziile şi recomandările enunţate în teză, vor permite dezvoltarea anumitor direcţii în ştiinţă, legislaţie şi practică. Aceasta, la rândul său, va determina revizuirea opiniei tradiţionale cu privire la sancțiunea juridică.

Valoarea aplicativã a tezei constă în faptul că analizele ştiinţifice ce se desprind din teză, vor putea fi utilizate: în plan teoretico-științific, ca material suplimentar pentru o înțelegere mai complexă a fenomenului sancțiunii juridice în cadrul raportului de răspundere juridică; în plan didactico-științific - la predarea cursului de Teorie generală a dreptului; în plan normativ-legislativ - la realizarea procesului de legiferare ce vizează elaborarea și modificarea unor acte normative.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele principale ale tezei au fost prezentate și comunicate în cadrul mai multor conferinţe internaţionale şi naţionale, publicate în diverse reviste de specialitate, fapt ce a contribuit la îmbogăţirea cadrului teoretic naţional. Concluziile generale şi elementele de noutate și-au găsit implementarea în programa analitică a cursului de Teorie generală a dreptului la ULIM.

Cuprins


1. ANALIZA STUDIILOR ȘTIINȚIFICE CU PRIVIRE LA SANCȚIUNEA JURIDICĂ
 • 1.1. Fenomenul sancțiunii juridice în contextul cercetărilor științifice 16
 • 1.2. Evaluarea studiilor științifice privind sancțiunea juridică prin prisma legăturilor ei funcționale, genetice cu alte fenomene sociale și juridice și identificarea problemelor de cercetare
 • 1.3. Concluzii la capitolul 1

2. ABORDĂRI TEORETICE PRIVIND CONCEPTUL DE SANCȚIUNE JURIDICĂ CA OBIECT AL RAPORTULUI JURIDIC DE RĂSPUNDERE
 • 2.1. Conceptul raportului juridic de răspundere. Coraportul între noțiunile sancțiune, raport juridic de răspundere și răspundere juridică
 • 2.2. Considerații generale asupra definiției sancțiunii juridice ca obiect al raportului juridic de răspundere 53
 • 2.3. Evoluția sancțiunii juridice
 • 2.4. Fundamentele sociale, morale și religioase ale sancțiunii juridice
 • 2.5. Concluzii la capitolul 2

3. ANALIZA SISTEMICO - TEORETICĂ ȘI PRACTICĂ A CARACTERELOR, SCOPULUI, FUNCȚIILOR, PRINCIPIILOR DE APLICARE ȘI EFICACITĂȚII SANCȚIUNII JURIDICE
 • 3.1. Analiza sistemică a caracterelor, scopului și funcțiilor sancțiunilor juridice
 • 3.2. Clasificarea sancțiunilor juridice
 • 3.3. Principiile aplicării sancțiunii juridice
 • 3.4. Eficacitatea aplicării sancțiunilor juridice
 • 3.5. Concluzii la capitolul 3

4. PARTICULARITĂȚILE SANCȚIUNILOR ÎN CADRUL RAPORTURILOR DE RĂSPUNDERE CIVILĂ, PENALĂ, CONTRAVENȚIONALĂ ȘI DISCIPLINARĂ
 • 4.1. Sancțiunea civilă în cadrul raportului de răspundere civilă
 • 4.2. Sancțiunea penală în cadrul raportului de răspundere penală
 • 4.3. Sancțiunea contravențională în cadrul raportului de răspundere contravențională
 • 4.4. Sancțiunea disciplinară în cadrul raportului de răspundere în dreptul muncii
 • 4.5. Concluzii la capitolul 4

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI