Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Statutul juridic al autorităților administrației publice în stabilirea domiciliului copilului


Autor: Focșa Tatiana
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
Anul:2018
Conducător ştiinţific: Andrei Smochină
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Istorie
Instituţia: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 15 septembrie 2017 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 11 mai 2018

Autoreferat

Adobe PDF document1.19 Mb / în română

Teza

CZU 342.95 (043.3)

Adobe PDF document 3.27 Mb / în română
177 pagini


Cuvinte Cheie

copil, domiciliul copilului, interesul superior al copilului, autorități publice, autoritate tutelară, aviz al autorității tutelare, raport de evaluare psiho-socială

Adnotare

Structura tezei: Teza include introducerea, trei capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografia care cuprinde 207 surse, anexe-3, text de bază144 pagini. Rezultatele tezei de doctorat au fost expuse în 12 lucrări științifice.

Domeniul de studiu. Drept administrativ

Scopul și obiectivele prezentei teze constă în analiza complexă a atribuțiilor autorităților tutelare în stabilirea domiciliului copilului, prin cercetarea conceptelor doctrinare și a legislației naționale, reieșind din statutul juridic al autorităților administrației publice de protecție a copilului.

Atingerea scopului propus presupune realizarea următoarelor obiective: Studierea doctrinei juridice din țară și de peste hotare privitor la implicarea autorităților administrației publice în stabilirea domiciliului copilului; Studierea cadrului normativ național și internațional al instituției stabilirii domiciliului copilului; Cercetarea stabilirii domiciliului copilului ca domeniu al administrației publice; Analiza conceptului „autoritate tutelară‖ – ca autoritate a administrației publice; Relevarea raționamentelor științifice privind determinarea naturii juridice al avizului autorității tutelare emis în cauzele de stabilire a domiciliului copilului; Analiza procedurii exercitată de autoritățile administrației publice în realizare a instrumentului juridico-administrativ – Avizul de evaluare a condițiilor de trai, pentru identificarea problemelor de aplicare a legislației și formularea de propuneri în vederea remedierii neajunsurilor existente.

Noutatea și originalitatea științifică a rezultatelor obținute Elementele de noutate a cercetării sunt cuprinse într-un șir de concluzii, propuneri și formulări, care vor contribui la competarea doctrinei juridice administrative, la aspectul competențelor autorităților administrației publice de protecție a copilului. Printre cele mai esențiale elemente de noutate științifică pot fi menționate următoarele: identificarea lacunelor legislative naționale privind protecția copilului; precizarea atribuțiilor autorităților administrației publice abilitate în domeniu stabilirii domiciliului copilului; delimitarea și fundamentarea naturii juridice a avizului autorității tutelare emis în cazurile de stabilire a domiciliului copilului; prezentarea procedurii exercitate de autoritățile administrației publice în stabilirea domiciliului copilului; determinarea responsabilității și răspunderii juridice a autorităților tutelare privind evaluarea condițiilor de trai.

Problema științifică importantă soluționată în teză constă în fundamentarea științifică a identificării mecanismelor juridico-administrative ale statului în vederea eficientizării instituției stabilirii domiciliului copilului, fapt care a condus la clarificarea pentru teoreticienii și practicienii din domeniul dreptului administrativ a procedurii de implicare a autorităților administrației publice în stabilirea domiciliului copilului, permițând o responsabilizare a autorităților nominalizate în procesul examinării acestor categorii de cauze.

Semnificația teoretică și valoarea aplicativă a tezei. Concepțiile științifice valorificate în lucrare asupra problemei competenței autorităților publice în procesul de soluționare a cauzelor privind determinarea domiciliului copilului, vor contribui la dezvoltarea unor noi investigări pe marginea acestei probleme. Rezultatele investigărilor realizate pe parcursul cercetării date, a concluziilor cât și propunerilor de lege ferenda de perfecționare a legislației, pot fi luate în considerare în procesul de legiferare, în vederea îmbunătățirii reglementărilor în domeniu. Concluziile și recomandările expuse în lucrare, pot fi utilizate în procesul de instruire a cadrelor din învățământ superior cu profil juridic și social (ciclu I și II); la elaborarea compartimentelor corespunzătoare din manuale, materiale metodico-didactice etc.

Implementarea rezultatelor cercetării. Concluziile tezei, elementele de noutate sunt utilizate în procesul de studii la predarea cursului Drept administrativ din cadrul ULIM și a cursului Dreptul administrativ, Dreptul familiei și acte de stare civilă la specialitatea Drept, ciclul I în cadrul Facultății de Drept și Administrație Publică a Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hajdeu din Cahul și Drept administrativ, la specialitatea Drept public, ciclul I în cadrul Facultății de Drept și Științe ale Educației a Universității de Stat „Alecu Russo din Bălți.

Cuprins


1. ANALIZA SITUAȚIEI ȘTIINȚIFICE ÎN DOMENIUL DE CERCETARE A IMPLICĂRII AUTORITĂȚILOR ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ÎN STABILIREA DOMICILIULUI COPILULUI
 • 1.1. Cercetări și studii privind implicarea autorităților administraței publice în stabilirea domiciliului copilului
 • 1.2. Reglementările juridice internaționale și naționale privind stabilirea domiciliului copilului
 • 1.3. Concluzii la Capitolul 1

2. AUTORITĂȚILE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ABILITATE CU ATRIBUȚII ÎN DOMENIU STABILIRII DOMICILIULUI COPILULUI
 • 2.1. Stabilirea domiciliului copilului ca domeniu al administrației publice
 • 2.2. Autoritatea tutelară – instituția principală abilitată cu dreptul de a proteja interesul superior al copilului
 • 2.3. Natura juridică a avizului autorității tutelare emis în cazurile de stabilire a domiciliului copilului
 • 2.4. Concluzii la Capitolul 2

3. PROCEDURA EXERCITATĂ DE AUTORITĂȚILE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ÎN STABILIREA DOMICILIULUI COPILULUI
 • 3.1. Activitatea procedurală a autorităților publice ca mecanism de realizare a instrumentului juridico-administrativ – Avizul de evaluare a condițiilor de trai
 • 3.2. Reglementări juridice privind controlul asupra respectării legislației în domeniul stabilirii domiciliului copilului
 • 3.3. Responsabilitatea și răspunderea juridică a autorităților tutelare privind evaluarea condițiilor de trai a copililui
 • 3.4. Concluzii la Capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI