Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Dimensiunile externe şi interne în procesul de integrare europeană. Cazul Republicii Moldova,


Autor: Morari Cristina
Gradul:doctor în ştiinţe politice
Specialitatea: 23.00.04 - Teoria şi istoria relaţiilor internaţionale şi dezvoltării globale
Anul:2018
Conducător ştiinţific: Grigore Vasilescu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 14 septembrie 2017 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 11 mai 2018

Autoreferat

Adobe PDF document0.36 Mb / în română

Teza

CZU 327 (478) : 061.1 EU (043.3)

Adobe PDF document 1.31 Mb / în română
173 pagini


Cuvinte Cheie

integrare europeană, dimensiuni externe, dimensiuni interne, factor UE, politică de condiţionalitate, europenizare, democratizare, modernizare, reforme, politici

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografia din 247 de titluri, 8 anexe, 140 pagini de text de bază. Rezultatele tezei au fost expuse în 23 de articole ştiinţifice.

Domeniul de studiu. Ştiinţe politice, teoria integrării europene, instituţii, procese şi politici europene.

Scopul şi obiectivele lucrării. Scopul studiului constă în cercetarea teoretico-conceptuală a dimensiunilor externe şi a celor interne în procesul de integrare europeană şi investigarea analitico-aplicativă a corelării acestora, având drept studiu de caz Republica Moldova. În vederea realizării scopului propus au fost formulate următoarele obiective: analiza istoriografiei cercetării dimensiunilor externe şi a celor interne în procesul de integrare europeană; identificarea conceptuală a procesului integraţionist şi a dimensiunilor externe şi a celor interne în procesul de integrare europeană; formularea abordărilor metodologice ale cercetării dimensiunilor externe şi a celor interne în procesul de integrare europeană; examinarea experienţei statelor membre ale Uniunii Europene din Europa Centrală şi de Est în realizarea dimensiunilor externe şi a celor interne în procesul lor de integrare europeană; investigarea manifestării dimensiunilor externe şi a celor interne în practica procesului de integrare europeană a statelor din Balcanii de Vest; aprecierea evoluţiei dimensiunilor externe şi a celor interne în procesul de integrare europeană a Republicii Moldova; estimarea interdependenţei dimensiunilor externe şi a celor interne în procesul de integrare europeană a Republicii Moldova în contextul actual şi de perspectivă.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică rezidă în abordarea conceptuală şi analiticoaplicativă a dimensiunilor externe şi a celor interne în procesul de integrare europeană şi introducerea în ştiinţa şi practica naţională a conceptelor de dimensiuni externe şi dimensiuni interne în procesul de integrare europeană.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată constă în determinarea şi conceptualizarea dimensiunilor externe şi a celor interne în procesul de integrare europeană, ceea ce a condus la argumentarea interdependenţei dimensiunilor respective în vederea stabilirii impactului şi rolului acestora în realizarea vectorului european al Republicii Moldova.

Semnificaţia teoretică se exprimă prin completarea cadrului conceptual pentru desfăşurarea investigaţiilor cu caracter ştiinţific interdisciplinar asupra procesului de integrare europeană prin elucidarea dimensiunilor sale externe şi interne; determinarea unor repere din experienţa europeană pentru Republica Moldova şi argumentarea necesităţii fortificării dimensiunilor interne în procesul de integrare europeană a Republicii Moldova.

Valoarea aplicativă a lucrşrii. Rezultatele cercetării, concluziile şi recomandările formulate pot servi drept puncte de reper pentru factorii de decizie în vederea realizării obiectivelor de integrare europeană a Republicii Moldova. Materialele cercetării pot să-şi găsească aplicabilitate în elaborarea cursurilor universitare în domeniile relaţiilor internaţionale şi studiilor europene.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice este reflectată în tezele unor conferinţe naţionale şi internaţionale; în articole publicate în reviste de specialitate; în activitatea autorului în calitate de lector în cadrul Departamentului Relaţii Internaţionale, Facultatea de Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative a Universităţii de Stat din Moldova.

Cuprins


1. ISTORIOGRAFIA ŞI BAZELE CONCEPTUAL – TEORETICE ALE INTEGRĂRII EUROPENE
  • 1.1 Istoriografia cercetării dimensiunilor externe şi a celor interne în procesul de integrare europeană
  • 1.2 Procesul de integrare europeană din perspectiva dimensiunilor externe şi a celor interne: aspecte teoretico-conceptuale
  • 1.3 Concluzii la capiolul 1

2. IMPLEMENTAREA OBIECTIVELOR DE INTEGRARE EUROPEANĂ PRIN PRISMA EXPERIENŢELOR AVANSATE EUROPENE: REPERE PENTRU REPUBLICA MOLDOVA.
  • 2.1 Abordări metodologice ale cercetării dimensiunilor externe şi a celor interne în procesul de integrare europeană
  • 2.2 Experienţa statelor membre ale Uniunii Europene din Europa Centrală şi de Est în realizarea dimensiunilor externe şi a celor interne în procesul de integrare europeană
  • 2.3 Reflectarea dimensiunilor externe şi a celor interne în procesul de integrare europeană a statelor din Balcanii de Vest
  • 2.4 Concluzii la capitolul 2

3. EVALUAREA DIMENSIUNILOR EXTERNE ŞI A CELOR INTERNE ÎN POLITICA ŞI PRACTICA INTEGRĂRII EUROPENE A REPUBLICII MOLDOVA
  • 3.1 Evoluţia dimensiunilor externe şi a celor interne în procesul de integrare europeană a Republicii Moldova până în anul 2009
  • 3.2 Corelarea dimensiunilor externe şi a celor interne în integrarea europeană a Republicii Moldova la etapa actuală: probleme şi perspective
  • 3.3 Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI