Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2018 / martie /

Principiul neamestecului în treburile interne ale altor state în dreptul internațional contemporan


Autor: Adrian Mătășel
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.10 - Drept internaţional public
Anul:2018
Conducător ştiinţific: Natalia Chirtoacă
doctor, profesor universitar, Institutul de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice
Instituţia: Institutul de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice

Statut

Teza a fost susţinută pe 31 martie 2018 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 25 mai 2018

Autoreferat

Adobe PDF document0.47 Mb / în română

Teza

CZU 341.23(043.3)

Adobe PDF document 1.20 Mb / în română
180 pagini


Cuvinte Cheie

neamestec, competență internă, constrângere, drepturile omului, intervenție umanitară, responsabilitatea de a proteja, intervenție militară, intervenție non-militară

Adnotare

Teză de doctor în drept. Specialitatea 552.08 – drept internațional și european public. Chişinău, 2018.

Structura tezei: Teza cuprinde adnotare în limbile română, rusă și engleză, introducere, 4 capitole structurate în 9 subcapitole, concluziile generale şi recomandările, bibliografia cu 249 de referințe și 149 pagini de text de bază. Rezultatele cercetării au fost publicate în 8 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu. Lucrarea contribuie la aprofundarea principiilor fundamentale de drept internațional public, prin elucidarea evoluției principiului neamestecului pe baza unei analize longitudinale, susținută de spectrul aplicativ, conferind o imagine completă, ce integrează atât aplicarea principiului neamestecului în cazul intervențiilor bazate pe utilizarea forței militare, cât și în aplicarea prevederilor principiului în cazul intervențiilor de natură non-militară. Scopul şi obiectivele lucrării. Lucrarea are scopul de a cerceta evoluția principiului neamestecului în treburile interne ale altor state în dreptul internațional public, realizând o analiză științifică complexă care cuprinde dinamica evolutivă a principiului, de la stadiile sale incipiente, până la accentele și tendințele actuale ale neintervenției, clarificând conceptele care dau expresie principiului și integrând în analiză toate dimensiunile ce privesc neintervenția, de la spectrul militar la cel non-militar (cadrul diplomatic, economic și politic).

În vederea atingerii scopului propus, lucrarea are următoarele obiective: (a) analiza cadrului originar al principiului neamestecului prin cercetarea și descrierea primelor încercări de articulare ale principiului; (b) cercetarea și interpretarea valențelor principiului; (c) analiza principiului în contextul secolului XX și XXI, prin prisma reflecțiilor convenționale și cutumiare ale dreptului internațional public; (d) analiza conținutului principiului prin conceptualizarea și delimitarea conceptelor de „competență internă” și „intervenție”; (e) descrierea și elucidarea evoluțiilor contemporane ale principiului; (f) explicarea valențelor umanitare ale principiului în contextul dinamicilor contemporane ale principiului; (g) examinarea și reliefarea excepțiilor principiului neamestecului; (h) analiza și interpretarea aprofundată a cadrului aplicativ al intervențiilor de natură militară și celor de natură non-militară (diplomatică, economică și politică).

Noutatea ştiinţifică și originalitatea cercetării. Elementele de noutate ale tezei rezidă în aplicarea metodei de analiză longitudinală, ce permite înregistrarea variațiilor de-a lungul secolelor, și conectarea celor două dimensiuni ale intervenției într-un cadru coerent, prin raportarea la cazuri concrete. Totodată, conectarea celor două dimensiuni ale principiului, intervenția militară și non-militară, reprezintă un demers cu implicații însemnate asupra cadrului relațiilor internaționale și al înțelegerii considerentelor care stau la baza principiului neamestecului. Nu în ultimul rând, bazele interdisciplinare ale cercetării notează o acțiune de cercetare inovativă, menită să asigure un corpus informațional complet cu privire la neamestec.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată constă în fundamentarea ştiinţifică a valențelor și înțelegerea exigențelor principiului neamestecului, care reprezintă un punct cheie al asigurării legalității actelor care implică cadrul intern al unui alt stat, incluzând o analiză complexă atât a actelor de natură militară, cât și a celor de natură non-militară, având ca scop de a elucida permisibilitatea acțiunilor ce implică intervenția în cadrul intern al unui alt subiect.

Semnificaţia teoretică. Rezultatele cercetării permit cunoașterea, înțelegerea și dezvoltarea sferei teoretico-aplicative a principiului neamestecului, mai ales în contextul noilor dinamici internaționale. Valoarea aplicativă a lucrării este confirmată de articolele care au fost publicate în revistele de specialitate și de susținerea rezultatelor cercetării în cadrul conferințelor de specialitate.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele au fost înaintate spre prezentare și susținute în cadrul conferințelor și seminariilor de specialitate și publicate în articole științifice.

Cuprins


1. REPERE TEORETICE ÎN CERCETAREA PRINCIPIULUI NEAMESTECULUI ÎN TREBURILE INTERNE ALE ALTOR STATE
 • 1.1. Analiza situației în domeniul de cercetare și identificarea problemelor de investigare
 • 1.2. Metodologia cercetării
 • 1.3. Concluzii la Capitolul 1

2. EMERGENȚA ȘI EVOLUȚIA PRINCIPIULUI NEAMESTECULUI ÎN TREBURILE INTERNE ALE ALTOR STATE
 • 2.1. Originile principiului neamestecului în treburile interne ale altor state
 • 2.2. Evoluția principiului neamestecului în contextul epocii moderne
 • 2.3. Consolidarea principiului neamestecului în dreptul internațional convențional și cutumiar al secolelor XX - XXI
 • 2.4. Concluzii la Capitolul 2

3. ANALIZA CADRULUI CONCEPTUAL AL PRINCIPIULUI NEAMESTECULUI ÎN TREBURILE INTERNE ALE ALTOR STATE
 • 3.1. Aspecte conceptual-teoretice privind noțiunea de „competență internă” în contextul principiului
 • 3.2. Abordări conceptuale privind intervenția
 • 3.3. Concluzii la Capitolul 3

4. DIMENSIUNEA CONTEMPORANĂ A PRINCIPIUL NEAMESTECULUI ÎN TREBURILE INTERNE ALE ALTOR STATE
 • 4.1. Evoluții curente ale principiului neamestecului în treburile interne ale altor state
 • 4.2. Aplicarea principiului neamestecului în treburile interne ale altor state în dreptul internațional contemporan
 • 4.2.1. Intervenții militare
 • 4.2.2. Intervenții non-militare
 • 4.3. Concluzii la Capitolul 4