Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2018 / iunie /

Metodologia formării şi dezvoltării competenţelor studenţilor în sistemul computerizat de instruire (la disciplina „Inteligenţa artificială”)


Autor: Marin (Cristei) Maria
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
Anul:2018
Conducători ştiinţifici: Ilie Lupu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Tiraspol
Gheorghe Căpăţână
doctor, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Tiraspol

Statut

Teza a fost susţinută pe 23 iunie 2018 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 noiembrie 2018

Autoreferat

Adobe PDF document3.88 Mb / în română

Teza

CZU 37.016:004(043.3)

Adobe PDF document 4.92 Mb / în română
184 pagini


Cuvinte Cheie

sistem computerizat de instruire, competenţe, schema sistemului, tehnologii informaţionale, modelul modular al disciplinei „Inteligenţa artificială”.

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie ce cuprinde 193 de titluri. Lucrarea conţine 135 pagini de text de bază, 31 figuri, 15 tabele, 8 formule şi 18 anexe. Rezultatele principale sunt publicate în 19 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu al tezei îl constituie ştiinţele pedagogice. Didactica informaticii.

Scopul cercetării constă în elaborarea, experimentarea şi validarea fundamentelor teoretice şi metodologice ale formării/ dezvoltării competenţelor studenţilor specifice disciplinei „Inteligenţa artificială” prin valorificarea SCI.

Obiectivele de cercetare: (a) analiza perspectivelor teoretico-metodologice de abordare a tematicii de cercetare, relevând fundamentele psihopedagogice ale utilizării sistemelor computerizate; (b) evaluarea modalităţilor de formare a competenţelor profesionale a studenţilor la disciplina „Inteligenţa artificială” prin analiza comparativă a practicilor din Republica Moldova şi a altor state; (c) elaborarea şi fundamentarea teoretico-metodologică a modelului pedagogic de formare şi dezvoltare a competenţelor studenţilor prin implementarea SCI; (d) dezvoltarea informatică a SCI, ca produs funcţional propriu, şi integrarea acestuia la disciplina universitară „Inteligenţa artificială” cu potenţial de aplicare adiţională la efectivul metodelor şi strategiilor fundamentale în practica de formare; (e) stabilirea particularităţilor metodologiei de formare şi dezvoltare a competenţelor profesionale prin valorificarea SCI; (f) validarea experimentală a eficienţei modelului pedagogic şi a metodologiei de formare şi dezvoltare a competenţelor studenţilor în SCI.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică constă în fundamentarea teoretico-metodologică a modelului pedagogic de formare şi dezvoltare a competenţelor studenţilor la disciplina universitară „Inteligenţa artificială” prin valorificarea eficientă a SCI, elaborat şi implementat de către autor ca resursă constitutivă adiţională. Integrarea pedagogică şi informatică a părţilor componente ale SCI s-au axat pe organizarea modulară a conţinuturilor instruirii.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată: rezidă în fundamentarea şi elaborarea modelului pedagogic, ce include bazele teoretice şi particularităţile metodologice ale formării competenţelor profesionale specifice disciplinei „Inteligenţa artificială” prin proiectarea şi elaborarea informatică a SCI, implementarea căruia a contribuit la dezvoltarea potenţialului de învăţare, creşterea spectrului motivaţional, gradului de colaborare şi succesului academic al studenţilor.

Semnificaţia teoretică a cercetării constă în:

analiza şi sistematizarea reperelor epistemologice şi metodologice ale formării şi dezvoltării competenţelor; adaptarea modelelor teoretice şi tehnologiilor educaţionale şi informaţionale moderne la stabilirea arhitecturii şi elaborării SCI şi a metodologiei de aplicare a acestuia la studierea disciplinei universitare „Inteligenţa artificială”; stabilirea impactului utilizării modelului dezvoltat de autor asupra formării competenţelor studenţilor.

Valoarea aplicativă a lucrării rezultă din metodologia elaborată şi posibilitatea implementării ei în cadrul disciplinei universitare „Inteligenţa artificială” cu scopul formării/dezvoltării competenţelor viitorilor specialişti în domeniul de formare profesională TIC.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice a fost realizată prin introducerea metodologiei elaborate la predarea disciplinei „Inteligenţa artificială” şi prin preluarea ei la predarea altor discipline informatice (de exemplu „Grafica pe calculator”) în cadrul FMI, USM.

Cuprins


1. ASPECTE TEORETICE ŞI DIDACTICE DE UTILIZARE A SISTEMELOR COMPUTERIZATE DE INSTRUIRE ÎN PROCESUL DE FORMARE ŞI DEZVOLTARE A COMPETENŢELOR STUDENŢILOR
 • 1.1. Sistemul computerizat de instruire: abordări teoretico-metodologice
 • 1.2. Bazele psihopedagogice ale utilizării sistemelor computerizate de instruire în activitatea de învăţare
 • 1.3. Cerinţele didactice faţă de elaborarea sistemelor computerizate de instruire
 • 1.4. Abordarea prin competenţe şi centrarea pe finalităţi a procesului de studiu
 • 1.5. „Inteligenţa artificială” în contextul învăţământului universitar al altor ţări. Studiu comparativ
 • 1.6. Concluzii la capitolul 1

2. MODELUL PEDAGOGIC ŞI METODOLOGIA FORMĂRII ŞI DEZVOLTĂRII COMPETENŢELOR STUDENŢILOR ÎN BAZA VALORIFICĂRII SISTEMULUI COMPUTERIZAT DE INSTRUIRE
 • 2.1. Modelul sistemului computerizat de instruire
 • 2.2. Elaborarea modelului pedagogic de formare şi dezvoltare a competenţelor studenţilor prin implementarea SCI la disciplina universitară „Inteligenţa artificială”
 • 2.3. Metodologia utilizării modelului elaborat
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2
3. ARGUMENTAREA EXPERIMENTALĂ A EFICIENŢEI MODELULUI ŞI METODOLOGIEI DE FORMARE ŞI DEZVOLTARE A COMPETENŢELOR STUDENŢILOR PRIN UTILIZAREA SCI 100

 • 3.1. Scenariul şi derularea cercetării didactice (experimentului pedagogic)
 • 3.2. Descrierea experimentului de constatare
 • 3.3 Organizarea şi descrierea experimentului de formare a competenţelor studenţilor obţinute în baza valorificării SCI
 • 3.4. Analiza şi interpretarea rezultatelor cercetării ştiinţifice prin metode digitale
 • 3.5. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI