Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2018 / iunie /

Dezvoltarea competențelor profesionale inițiale la informatică în baza corelării optime a conținuturilor de matematică și informatică


Autor: Vascan Teodora
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
Anul:2018
Conducător ştiinţific: Mitrofan Cioban
doctor habilitat, profesor universitar
Instituţia: Universitatea de Stat din Tiraspol

Statut

Teza a fost susţinută pe 23 iunie 2018 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 noiembrie 2018

Autoreferat

Adobe PDF document0.58 Mb / în română

Teza

CZU 37.016:004 (043.3)

Adobe PDF document 3.53 Mb / în română
215 pagini


Cuvinte Cheie

competență, competență profesională, legături interdisciplinare, lecții integrate, specialist informatician, evaluarea competențelor

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 185 titluri, 6 anexe, 143 pagini de text de bază, 18 figuri, 69 tabele. Rezultatele obținute sunt publicate în 11 lucrări științifice.

Domeniul de studii: Științe pedagogice. Didactica informaticii.

Scopul cercetării: constă în elaborarea metodologiei de dezvoltare a competențelor profesionale inițiale la informatică prin corelarea optimă a cursurilor de matematică și informatică.

Obiectivele cercetării: (1) Fundamentarea științifică și metodologică a procesului de corelare a disciplinelor de informatică și matematică la formarea viitorilor informaticieni;
(2) Elaborarea modelului pedagogic integrat de formare și dezvoltare a competențelor profesionale inițiale la informatică în baza corelării optime a disciplinelor de matematică și informatică;
(3) Identificarea reperelor metodologice de utilizare a modelului elaborat în studierea discplinei universitare „Grafica asistată de calculator”
(4). Validarea experimentală a eficienței modelului și metodologiei elaborate.

Noutatea și originalitatea științifică a lucrării: a fost elaborat un model de dezvoltare a competențelor profesionale inițiale la informatică în baza corelării optime a conținuturilor de matematică și informatică, prin intermediul disciplinei universitare „Grafica asistată de calculator”, al cărui curriculum a fost modernizat în vederea realizării scopului cercetării.

Problema științifică importantă soluționată: rezidă în fundamentarea teoretică şi metodologică a procesului de eficientizare a dezvoltării competențelor profesionale inițiale la informatică în baza corelării optime a conținuturilor de matematică și informatică.

Semnificația teoretică a lucrării: constă în studierea impactului produs de legăturile interdisciplinare asupra procesului de formare și dezvoltare a competențelor profesionale inițiale la informatică a viitorilor informaticieni.

Valoarea aplicativă a lucrării: rezultă din metodologia elaborată și posibilitatea implementării ei în practica educațională universitară de dezvoltare a competențelor profesionale inițiale la informatică în baza corelării optime a conținuturilor de matematică și informatică.

Implementarea rezultatelor științifice: metodologia elaborată este utilizată în predarea cursului „Grafica asistată de calculator”.

Cuprins


1. ANALIZA SITUAȚIEI ÎN DOMENIUL DEZVOLTĂRII COMPETENȚELOR PROFESIONALE INIȚIALE LA INFORMATICĂ ÎN BAZA CORELĂRII OPTIME A CONȚINUTURILOR DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ
 • 1.1. Aspecte psihopedagogice de dezvoltare a competențelor profesionale inițiale la informatică a viitorilor specialiști informaticieni
 • 1.1.1. Definirea și clasificarea competențelor
 • 1.1.2. Competențele profesionale inițiale ale viitorilor specialiști informaticieni
 • 1.2. Bazele psihopedagogice ale legăturilor interdisciplinare dintre cursurile de matematică și informatică
 • 1.2.1. Rolul legăturilor interdisciplinare în procesul de predare-învățare-evaluare a informaticii
 • 1.2.2. Realizarea legăturilor interdisciplinare dintre cursurile de matematică și informatică prin lecții integrate.
 • 1.3. Formarea și dezvoltarea gândirii interdisciplinare în învățământul superior
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. MODELUL PEDAGOGIC ȘI METODOLOGIA PREGĂTIRII VIITORILOR INFORMATICIENI ÎN BAZA CORELĂRII OPTIME A CONȚINUTURILOR DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ
 • 2.1. Rolul matematicii universitare în pregătirea specialiștilor informaticieni
 • 2.2. Elaborarea modelului pedagogic de dezvoltare a competențelor profesionale inițiale la informatică în baza corelării optime a conținuturilor de matematică și informatică
 • 2.3. Metodologia dezvoltării competențelor profesionale inițiale la informatică în baza corelării optime a conținuturilor de matematică și informatică
 • 2.4. Set de probleme cu caracter de integrare, orientat spre formarea CPII a studenților informaticieni prin corelarea optimă a cursurilor de matematic și informatică (pe exemplul cursului „Grafica asistată de calculator”)
 • 2.5. Sugestii privind evaluarea competențelor
 • 2.6. Concluzii la capitolul 2

3. ARGUMENTAREA EXPERIMENTALĂ A EFICIENȚEI MODELULUI ȘI A METODOLOGIEI ELABORATE.
 • 3.1. Descrierea scenariului experimentului pedagogic
 • 3.2. Descrierea experimentului de constatare
 • 3.3. Descrierea experimentului de formare
 • 3.4. Prelucrarea datelor statistce prin metode digitale
 • 3.5. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI