Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2018 / iunie /

Repertoriul trompetistic al secolului XX – spațiu de valorificare a noilor mijloace de expresivitate interpretativă.


Autor: Cârstea Sergiu
Gradul:doctor în studiul artelor, culturologie
Specialitatea: 17.00.01 - Arte audio-vizuale (cu specificarea: artă teatrală; artă muzicală; artă cinematografică, televiziune şi alte genuri de artă audiovizuală)
Anul:2018
Conducător ştiinţific: Victoria Melnic
doctor, profesor universitar, Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice (AMTAP)
Instituţia: Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice (AMTAP)

Statut

Teza a fost susţinută pe 26 iunie 2018 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 noiembrie 2018

Autoreferat

Adobe PDF document1.13 Mb / în română

Teza

CZU 780.8:780.646.1.036

Adobe PDF document 2.38 Mb / în română
0 pagini


Cuvinte Cheie

articulație, concert, interpretare instrumentală, mijloace de expresivitate, miniatură, repertoriu didactic, repertoriu trompetistic, sonată, stil componistic, stil interpretativ, timbralitate, trompetă

Adnotare

Domeniul de studiu: Istoria şi teoria artei de interpretare muzicală la trompetă;Istoria şi teoria genurilor şi stilurilor muzicale.

Scopul şi obiectivele tezei: identificarea și analiza mijloacelor de expresivitate componistice și interpretative în piese pentru trompetă solo, cu acompaniament de pian sau orgă și în lucrări concertante compuse pe parcursul sec. al XX-lea; conștientizarea expresivității ca subiect de cercetare muzicologică; elucidarea complexului de procedee interpretative ca mod de atingere a nivelului înalt de expresivitate în abordarea repertoriului trompetistic al sec. XX; relevarea rolului metodelor moderne de studiu în soluționarea problemelor tehnice, legate de activitatea interpretativă a trompetistului.

Noutatea ştiinţifică a tezeiconstă în realizarea în premieră a unei cercetări complexe axate pe examinarea mijloacelor de expresivitate ca o parte componentă importantă a limbajului componistic și a stilului interpretativ în repertoriul trompetistic modern. Caracterul inedit al lucrării se datorează și altor aspecte: pentru prima dată în muzicologia autohtonă mijloacele de expresivitate sunt abordate ca factor determinant în evoluția tehnicii interpretative la trompetă și a repertoriului pentru acest instrument; mai multe lucrări pentru trompetă ale compozitorilor autohtoni și străini pentru prima dată devin obiecte ale investigaţiei ştiinţifice.

Problema ştiinţifică soluţionată constă în aprofundarea cunoştinţelor în materie de descriere şi analiză a mijloacelor de expresivitate componistice şi interpretative în repertoriul trompetistic modern și reflectarea evoluției repertoriului solistic pentru trompetă prin prisma factorului expresivităţii. Astfel, cercetarea complexă a lucrărilor selectate cu evidențierea mijloacelor de expresivitate și formularea concluziilor au determinat înlăturarea mai multor lacune și inexactități în discursul teoretic dedicat problemelor fundamentale ale artei interpretării la trompetă.

Semnificația teoretică a cercetării constă în fundamentarea axiologică a explorării mijloacelor de expresivitate artistică, nucleu semantic important al creației muzicale. Totodată, studierea unui vast material, vizând numeroasele aspecte ale artei interpretative la trompetă, a permis îmbogățirea aparatului conceptual al subiectului investigat, materializat pe plan teoretic în sistematizarea informațiilor, obținute dintr-un volum considerabil de lucrări științifice, cu referire la identificarea mijloacelor de expresivitate, descoperite și utilizate de compozitori, precum și la transferul acestora în practica didactică și interpretativă a trompetiștilor. Rezultatele investigației ar putea impulsiona cercetarea unor probleme legate de aspectele tehnologice și artistice ale interpretării instrumentale, devenind un punct de reper pentru studiile teoretice și metodologice ulterioare în acest domeniu.

Valoarea aplicativă a lucrării. Materialele tezei pot servi drept surse cognitive suplimentare în studierea disciplinelor de specialitate (Instrument, Ansamblu cameral, Metodica predării instrumentelor de suflat, Istoria artei interpretative ș.a.) în cadrul instituțiilor de învățământ superior și mediu de specialitate. De asemenea, rezultatele obținute ar putea constitui un suport metodologic util în coroborarea și eficientizarea procesului instructiv-didactic, în formarea de competențe, abilități profesionale în rândul studenților, masteranzilor, precum și în practica interpretativă a trompetiștilor. Concluziile și recomandările autorului vor contribui la ridicarea nivelului interpretativ al școlii autohtone de trompetă.

Cuprins


INTRODUCERE

1. MIJLOACELE DE EXPRESIVITATE INTERPRETATIVĂ LA TROMPETĂ CA OBIECT DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ: ANALIZA SITUAȚIEI ÎN DOMENIU

 • 1.1. Istoria trompetei reflectată în știința muzicală
 • 1.2. Metodele pentru studiul trompetei
 • 1.3. Elucidarea mijloacelor de expresivitate interpretativă la trompetă în cercetarea muzicologică
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. LUCRĂRILE PENTRU TROMPETA FĂRĂ ACOMPANIAMENT – UN SECTOR REPERTORIAL FAVORABIL PENTRU DESCOPERIREA ȘI EXPERIMENTAREA UNOR NOI MIJLOACE DE EXPRESIVITATE

 • 2.1. Din istoria muzicii pentru trompetă solo
 • 2.2. Repertoriul pentru trompetă solo ca laborator de creație pentru compozitori și interpreți
 • 2.3. Concluzii la capitolul 2

3. MINIATURILE PENTRU TROMPETĂ ȘI PIAN (SAU ORGĂ) – MEDIU PROPICE PENTRU STUDIEREA ȘI APLICAREA MIJLOACELOR DE EXPRESIVITATE ÎN DOMENIUL DIDACTIC ȘI CONCERTISTIC

 • 3.1. Diversitatea mijloacelor de expresivitate în piesele pentru trompetă și pian .
 • 3.2. Probleme specifice de timbralitate în miniaturile pentru trompetă și orgă
 • 3.3. Concluzii la capitolul 3

4. EXPLORAREA UNOR NOI DIMENSIUNI ALE EXPRESIVITĂȚII INTERPRETATIVE ÎN SONATELE ȘI LUCRĂRILE CONCERTANTE PENTRU TROMPETĂ

 • 4.1. Sonata pentru trompetă și pian – o pagină nouă în repertoriul trompetistic.
 • 4.2. Dialogul timbral în lucrările concertante pentru trompetă și orchestră
 • 4.3. Concluzii la capitolul 4

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI