Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2018 / iunie /

Reprezentarea socială a familiei contemporane în Republica Moldova.


Autor: Daniela Cazacu
Gradul:doctor în psihologie
Specialitatea: 19.00.05 - Psihologie socială
Anul:2018
Conducător ştiinţific: Aglaida Bolboceanu
doctor habilitat, profesor cercetător
Instituţia: Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei

Statut

Teza a fost susţinută pe 29 iunie 2018 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 noiembrie 2018

Autoreferat

Adobe PDF document0.93 Mb / în română

Teza

CZU C.Z.U: 316.356.2.(478)(043.2)

Adobe PDF document 15.05 Mb / în română
235 pagini


Cuvinte Cheie

reprezentare socială, nucleu central, elemente periferice, practici sociale, familia contemporană, familia din Republica Moldova, modificarea reprezentării sociale, practici sociale, adolescența.

Adnotare

Domeniul de studiu: psihologia socială.

Scopul cercetăriirezidă în identificarea elementelor constitutive ale reprezentării sociale a familiei la populația din Republica Moldova, din perspectiva diferențelor de vârstă, gen, a mediului de proveniență și a studiilor, cât și depistarea posibilităților de dezvoltare a respectivului construct prin intervenția de tip psihosocial.

Obiectivele cercetării: cercetarea și elaborarea fundamentelor teoretice cu privire la familie și reprezentarea socială, determinarea conținutului reprezentării sociale a familiei în Republica Moldova, determinarea posibilităților de dezvoltare a reprezentării sociale prin modelarea unor episoade de schimbare a practicii sociale aplicând un program de intervenție psihologică, formularea concluziilor finale privind conținutul actual al reprezentării sociale a familiei în Republica Moldova.

Problema științifică soluționată: a fost identificat conținutul reprezentării sociale a familiei pentru populația Republicii Moldova din perspectiva diferențelor de vârstă, gen, a mediului de proveniență și a studiilor și demonstrată experimental posibilitatea de influență a elementelor periferice ale reprezentării sociale a familiei la adolescenți prin programul de intervenție psihologică.

Noutatea și originalitatea științifică a rezultatelor obținute rezidă în efectuarea unei analize structural-funcționale a reprezentării sociale a familiei, evidențierea formelor, tipurilor și funcțiilor ei. A fost argumentată semnificația conceptelor de reprezentare socială, nucleul central, elemente periferice, practici sociale pentru cercetarea familiei contemporane. Prin aplicarea metodelor clasice de investigare a reprezentării sociale a familiei, a fost determinat conținutul reprezentării sociale a familiei contemporane. A fost elaborat, aplicat și validat un program de intervenție psihologică bazat pe modelarea unor episoade de schimbare a practicii sociale – instrument de natură psihosocială care poate fi utilizat în scop de dezvoltare a reprezentării sociale a familiei.

Semnificația teoreticăa cercetării constă în completarea câmpului teoretic cu informații științifice acutalizate referitoare la conținutul reprezentării sociale a familiei la populația din Republica Moldova din perspectiva diferențelor de vârstă, gen, a mediului de proveniențăși nivelul de educație. Stabilirea posibilităților de dezvoltare a elementelor periferice ale reprezentării sociale a familiei la adolescenți prin modelarea unor episoade de schimbare a practicilor sociale.

Valoarea aplicativă a lucrării. Rezultatele obținute, despre elementele constitutive ale reprezentării sociale a familiei la variabilele vârstă, gen, mediu de proveniență și nivel de educație poat fi aplicate ca bază pentru elaborarea politicilor sociale referitor la familie (educația familiei, planificarea familiei, școala familiei). Programul de intervenție psihologică poate servi drept bază pentru elaborarea altor programe de intervenție psihosocială. Rezultatele investigației experimentale, programul de intervenție psihologică sunt utile psihologilor școlari, cadrelor didactice și psihologilor consilieri, la fel, programul poate fi propus profesorilor care predau educația civică în ciclul gimnazial și liceal.

Implementarea rezultatelor științifice. Rezultatele obținute au fost puse în practică în cadrul acțivităților promovate cu psihologii practicieni din nordul Republicii Moldova în cadrul Proiectului de cercetare ştiinţifică aplicativă, finanţat de AȘM cu titlul „Cercetarea funcţionalităţii familiilor din Republica Moldova şi elaborarea mecanismelor de reajustare psiho-socială a acestora în contextul integrării europene”, activităților de consiliere psihologică oferite prin intermediul site-ului www.psyconsult.usarb.md, predarea la cursuri de formare continuă pentru psihologii școlari dar, și pentru cadrele didactice.

Cuprins


INTRODUCERE

1. PREMISE TEORETICE ALE INVESTIGAȚIEI REPREZENTĂRII SOCIALE A FAMILIEI

 • 1.1. Familia: abordări, tipuri, funcții, caracteristici
 • 1.2. Abordarea conceptuală a reprezentării sociale
 • 1.3. Familia ca obiect al reprezentării sociale
 • 1.4. Fenomenul transformării reprezentării sociale
 • 1.5. Concluzii la capitolul 1

2. STUDIUL REPREZENTĂRII SOCIALE A FAMILIEI ÎN CONTEXTUL SCHIMBĂRILOR SOCIO-ECONOMICE DIN REPUBLICA MOLDOVA

 • 2.1. Designul demersului diagnostic
 • 2.2. Investigația conținutului reprezentării sociale a familiei din Republica Moldova: prezentare generală .
 • 2.3. Conținutul reprezentării sociale a familiei în Republica Moldova din perspectiva diferențelor de vârstă, gen, mediul de proveniență și nivelul educației
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. STRATEGII DE OPTIMIZARE A REPREZENTĂRII SOCIALE A FAMILIEI DIN REPUBLICA MOLDOVA

 • 3.1. Designul demersului formativ
 • 3.2. Strategia de optimizare a reprezentării sociale a familiei la adolescenți
 • 3.3. Impactul practicilor sociale asupra reprezentării sociale a familiei în Republica Moldova
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI