Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2018 / iunie /

Evoluția nobilimii din Basarabia sub dominație țaristă: statutul social-economic și mentalități colective (1812-1873)


Autor: Gherasim Cristina
Gradul:doctor în istorie
Specialitatea: 07.00.02 - Istoria românilor (pe perioade)
Anul:2018
Conducător ştiinţific: Valentin Tomuleţ
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 29 iunie 2018 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 noiembrie 2018

Autoreferat

Adobe PDF document0.59 Mb / în română

Teza

CZU 94 (478) ”1812/1873”: 316.343.32 (043.3)

Adobe PDF document 1.95 Mb / în română
198 pagini


Cuvinte Cheie

Basarabia, nobilime, mentalitate, statut, regim de dominaţie, impact, titlu nobiliar, identitate.

Adnotare

Scopul lucrării constă în cercetarea evoluției statutului și a mentalității nobilimii din Basarabia sub dominație țaristă între anii 1812 și 1873.

Obiectivele lucrării rezidă în: analiza conceptului de mentalitate, precum şi a problemei privind statutul și mentalitatea nobilimii din Basarabia în istoriografia modernă şi contemporană; studierea politicii țariste înacordarea titlului nobiliar în Basarabia; cercetarea evoluției statutului politico-juridic şi social-economic al nobilimii din regiune; analiza dinamicii și structurii etnice a nobilimii basarabene în secolul al XIX-lea; cercetarea manifestării imaginarului identităţii şi alterităţii la nobilimea basarabeană; studierea impactului dominaţiei ţariste asupra reprezentărilor și viziunilor despre viață în mediul nobilimii basarabene; stabilirea evoluției modelelor cotidiene şi mondene ale nobilimii basarabene pe parcursul secolului al XIX-lea.

Noutatea şi originalitatea științifică îşi găsesc expresie în analiza, în baza surselor inedite de arhivă şi a celor publicate, a problemei privind evoluția statutului și mentalității nobilimii din Basarabia sub influența regimului de dominație țarist, care până în prezent nu a fost abordată în istoriografia moldovenească.

Problema ştiinţifică soluţionată constă în cercetarea și reconstituirea unei imagini complexe a nobilimii din Basarabia în perioada anilor 1812-1873, fiind analizată evoluția statutului politic, social-economic și a mentalității acestei categorii sociale sub influența politicii coloniale promovate de administrația țaristă. Semnificaţia teoretică a lucrării consistă în deschiderea noilor perspective în studierea istoriei Basarabiei, a structurii etnice și sociale a populației, a politicii țariste promovate în teritoriul dintre Prut și Nistru, precum și a evoluției statutului și mentalității nobilimii basarabene în secolul al XIX-lea.

Valoarea aplicativă a lucrării este determinată de faptul că, în baza unui volum masiv de documente de arhivă, este abordat și cercetat unul dintre cele mai importante aspecte ale istoriei nobilimii basarabene – evoluția statutului acesteia: de la titlu de boier deținut în Principatul Moldova la cel de nobil rus existent în Imperiul Rus, precum și a impactului regimului de dominație țarist asupra evoluției mentalității nobilimii. Rezultatele investigației pot servi la elaborarea diverselor materiale ştiinţifice axate pe studierea istoriei nobilimii din Basarabia sub dominație țaristă. Acestea își vor găsi implementare și în procesul instructiv-educativ al studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: Rezultatele investigaţiei de față au fost expuse şi aprobate în rapoarte şi comunicări prezentate la conferinţe, simpozioane şi seminare ştiinţifice naţionale şi internaţionale, conținutul cărora își găsesc reflectare în peste 30 de publicații științifice.

Cuprins


INTRODUCERE
 • 1. EVOLUȚIA NOBILIMII DIN BASARABIA SUB REGIM DE DOMINAȚIE ȚARIST. REPERE ISTORIOGRAFICE ŞI SURSE ISTORICE
 • 1.1.Evoluţia statutului și mentalității nobilimii basarabene: repere istoriografice
 • 1.2. Sursele de cercetare
 • 1.3. Concluzii la Capitolul 1

2. NOBILIMEA DIN BASARABIA ÎN CONTEXTUL VIEŢII POLITICE ŞI SOCIAL-ECONOMICE A IMPERIULUI RUS

 • 2.1. Politica administraţiei imperiale ruse privind acordarea titlurilor nobiliare
 • 2.2. Statutul politico-juridic şi social-economic al nobilimii basarabene
 • 2.3. Dinamica şi structura etnică a nobilimii din Basarabia
 • 2.4. Concluzii la Capitolul 2

3. MENTALITATEA NOBILIMII DIN BASARABIA SUB REGIM DE DOMINAŢIE ŢARISTĂ

 • 3.1. Imaginarul identităţii şi alterităţii în mediul nobilimii basarabene
 • 3.2. Viziuni asupra lumii: reprezentări, atitudini, valori, influenţe
 • 3.3. Sensibilităţi, moravuri, modele cotidiene şi mondene
 • 3.4. Concluzii la Capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI