Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2018 / iulie /

Consolidarea normativă şi instituţională a integrării minorităţilor etnice în Republica Moldova


Autor: IOVU Andrei
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
Anul:2018
Conducător ştiinţific: Teodor Cârnaţ
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 3 iulie 2018 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 noiembrie 2018

Autoreferat

Adobe PDF document0.90 Mb / în română

Teza

CZU 342.724 (478) (043.3)

Adobe PDF document 3.08 Mb / în română
157 pagini


Cuvinte Cheie

minorități etnice, integrare, drepturile minorităților etnice, politica de integrare, reglementări internaționale, consolidare normativă și instituțională

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei capitole, care includ subcapitole, concluzii și recomandări, lista bibliografică din 235 de titluri, 1 anexă, 120 pagini de text de bază. Rezultatele tezei de doctor au fost expuse în 12 articole.

Domeniul de studiu: drept constituțional.

Scopul lucrării rezidă în aprofundarea cercetării asupra integrării minorităților etnice în Republica Moldova, cu cercetarea reglementărilor internaționale și a experienței statelor ce întrunesc afinități istorice, politice și demografice cu Republica Moldova și care împărtășesc valori europene. Pentru realizarea scopului au fost trasate următoarele obiective de cercetare: de a argumenta necesitatea integrării minorităților etnice în vederea asigurării unității poporului și dezvoltării societății Republicii Moldova; de a demonstra că integrarea minorităților etnice este în corespundere cu prevederile referitoare la drepturile omului; de a studia terminologia în domeniu și de a propune definiția proprie pentru termenul „integrare”; de a determina care dintre sintagmele „minoritate etnică” și „minoritate națională” este justă din punct de vedere a doctrinei și a contextului Republicii Moldova; de a identifica bunele practici din experiența europeană privind integrarea minorităților ce pot fi aplicate pentru perfecționarea cadrului normativ și instituțional din Republica Moldova; de a clarifica care sunt premisele principale pentru realizarea integrării minorităților etnice și de a determina în ce măsură acestea sunt întrunite în contextul cadrului normativ și instituțional din Republica Moldova.

Noutatea și originalitatea științifică constă în prima investigație juridică de cercetare a integrării minorităților etnice în vederea realizării dezideratului constituțional de asigurare a unității poporului Republicii Moldova.

Problema științifică de importanță majoră soluționată constă în cercetarea multidimensională a integrării minorităților etnice la nivel național și internațional, precum și elucidarea practicilor internaționale și identificarea elementelor constitutive a integrării în baza experienței altor state, fapt ce a avut ca efect formularea propunerilor de lege ferenda, în vederea consolidării și perfecționării cadrului normativ și instituțional de integrare a minorităților etnice în Republica Moldova.

Semnificația teoretică rezultă în studiul complex al reglementărilor juridice a integrării minorităților etnice în Republica Moldova pentru comunitatea științifică autohtonă și din străinătate.

Valoarea aplicativă a lucrării este posibilitatea de a pune în practică concluziile și recomandările prezentate în lucrare de Biroul Relații Interetnice, ministerele de resort, administrația publică locală, cât și de societatea civilă.

Implementarea rezultatelor științifice. Reflecțiile și constatările incluse în prezenta teză au fost utilizate în elaborarea „Strategiei de consolidare a relațiilor interetnice în Republica Moldova pentru anii 2017 – 2027” și pentru Planul de acțiuni pentru anii 2017-2020 pentru implementarea Strategiei de consolidare a relațiilor interetnice în Republica Moldova pentru anii 2017-2020

Cuprins


1. CERCETAREA CADRULUI TEORETIC ÎN DOMENIUL INTEGRĂRII MINORITĂȚILOR ETNICE
 • 1.1. Doctrina autohtonă în domeniul integrării minorităților etnice
 • 1.2. Cercetările științifice privind integrarea minorităților etnice din alte țări
 • 1.3. Concluzii la Capitolul 1

2. DETERMINAREA NATURII JURIDICE A INTEGRĂRII MINORITĂȚILOR ETNICE
 • 2.1. Dihotomia conceptelor „minoritate etnică” și „minoritate națională”
 • 2.2. Fundamentarea teoretică și practică al termenului „integrare”
 • 2.3. Reglementări normative și instituționale la nivel internațional privind integrarea minorităților etnice
 • 2.4. Experiența Estoniei și Georgiei în domeniul integrării minorităților etnice
 • 2.5. Concluzii la Capitolul 2

3. TENDINȚELE ȘI PERSPECTIVELE DE INTEGRARE A MINORITĂȚILOR ETNICE ÎN REPUBLICA MOLDOVA
 • 3.1. Evaluarea cadrului normativ de integrare a minorităților etnice
 • 3.2. Cercetarea cadrului instituțional privind integrarea minoritățile etnice
 • 3.3. Situația în domeniul de cercetare în localitățile din stânga Nistrului (Transnistria)
 • 3.4. Perspectivele consolidării normative și instituționale a integrării minorităților etnice în Republica Moldova
 • 3.5. Concluzii la Capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI