Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Răspunderea penală pentru poluarea apei


Autor: Boșcaneanu Marcel
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
Anul:2018
Conducător ştiinţific: Veaceslav Ursu
doctor, conferenţiar universitar, Academia "Ştefan cel Mare" a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova
Instituţia: Academia "Ştefan cel Mare" a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 21 septembrie 2018 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 noiembrie 2018

Autoreferat

Adobe PDF document0.34 Mb / în română

Teza

CZU 343.26:349.6 (043.3)

Adobe PDF document 1.04 Mb / în română
0 pagini


Cuvinte Cheie

infracţiune, poluare, poluarea apei, poluanţi, contaminare, apă potabilă, mediu, daună de mediu, pericol, echilibru ecologic

Adnotare

Structura tezei: introducere, 4 capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografia din 255 de titluri, 158 de pagini text de bază. Rezultatele obţinute sunt publicate în 8 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: lucrarea se axează pe una dintre cele mai actuale şi complexe probleme din Partea specială a dreptului penal: răspunderea penală pentru poluarea apei, cu specificarea faptului că infracţiunile de mediu reprezintă obiectul preocupărilor aflate la intersecţia dintre dreptul penal şi dreptul mediului.

Scopul tezei: constă în realizarea unei investigaţii profunde a cadrului juridic incriminator al infracţiunii de poluarea apei, analiza şi interpretarea complexă a normei prevăzute la art. 229 CP RM, identificarea şi soluţionarea problemelor cu care se confruntă organele de drept la încadrarea juridică a infracţiunii cercetate, precum şi optimizarea, formularea unor propuneri de lege ferenda menite să amelioreze calitatea reglementărilor în domeniu.

Obiectivele tezei: analiza juridico-penală a elementelor constitutive obiective şi subiective ale infracţiunii prevăzute la art. 229 CP RM; identificarea deficienţelor tehnico- legislative ce determină ineficienţa funcţionării mecanismului de incriminare penală a faptelor de poluare a apei şi formularea recomandărilor cu titlu de lege ferenda care să contribuie la perfecţionarea normei în discuţie, precum şi a unor dispoziţii conexe.

Noutatea ştiinţifică si originalitatea rezultatelor obţinute: caracterul novator al lucrării este determinat de faptul că teza reprezintă una din primele cercetări complexe în RM consacrată răspunderii penale pentru poluarea apei. In cadrul acesteia sunt propuse noţiuni, teze, concepţii, care pun într-o nouă lumină unele dintre cele mai controversate probleme ce ţin de aplicarea răspunderii pentru infracţiunea prevăzută la art. 229 CP RM. Originalitatea rezultatelor obţinute constă în investigarea celor mai controversate probleme ale ştiinţei şi practicii dreptului penal care vizează infracţiunea în cauză, în paralel fiind evidenţiate deficienţele tehnico-legislative de care suferă norma prevăzută la art. 229 CP RM şi formularea propunerilor concrete de îmbunătăţire a cadrului incriminator în materie.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată: rezidă în construcţia juridică a unui mecanism clar al incriminării faptei de poluare a apei, fapt ce va contribui la excluderea dificultăţilor, confuziilor şi contradicţiilor sesizate până nu demult la interpretarea şi aplicarea normei penale în cauză. Pe această cale se soluţionează problema incriminării şi calificării penale corecte a faptelor ce atentează la integritatea resurselor de apă prin excluderea dublării de norme, delimitarea clară între diferite componenţe similare, atât de infracţiuni, cât şi de contravenţii, în vederea contribuirii la eficientizarea răspunderii penale pentru poluarea apei.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării: în urma investigaţiei ştiinţifice realizate s-a constatat existenţa unor imperfecţiuni de origine normativă, precum şi insuficienţa activităţii de cercetare în materia infracţiunilor contra mediului. In vederea înlăturării acestor neajunsuri, prin intermediul lucrării de faţă, prezentăm comunităţii ştiinţifice, organelor de drept, legiuitorului un şir de concluzii şi recomandări menite să contribuie la perfecţionarea cadrului normativ în domeniu.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: urmăreşte scopul aplicării lor în procesul de instruire a studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor din cadrul instituţiilor de învăţământ superior cu profil juridic, cu orice formă de învăţământ, utile la elaborarea de publicaţii ştiinţifice, precum şi în activitatea practică a organelor de drept.

Cuprins