Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Efectele economico-financiare ale abuzului de poziție dominantă asupra entităților economice


Autor: Țîbuleac Ana
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
Anul:2019
Conducător ştiinţific: Victoria Ganea
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul Naţional de Cercetări Economie
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 14 decembrie 2018 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 15 martie 2019

Autoreferat

Adobe PDF document0.94 Mb / în română

Teza

CZU 338.246.2:336(043.3)

Adobe PDF document 3.57 Mb / în română
173 pagini


Cuvinte Cheie

concurență, comportamente anticoncurențiale, abuz de poziție dominantă, excludere, costuri nerecuperabile, efecte economico-financiare, entități economice, concurență eficientă

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 184 titluri, figuri, tabele şi anexe. Cercetările efectuate au fost reflectate în 11 publicaţii ştiinţifice.

Domeniul de studii: economie, finanțe.

Scopul cercetării constă în elaborarea bazei teoretico-metodologice şi aplicative cu referire la evaluarea efectelor economico-financiare ale abuzului de poziție dominantă asupra entităților economice autohtone în vederea minimizării acestor efecte și eficientizării concurenței în Republica Moldova. Pentru realizarea acestui scop, vom urmări îndeplinirea următoarelor obiective: argumentarea conceptuală a concurenței și abuzului de poziție dominantă în cadrul economiei contemporane; sintetizarea abordărilor teoretico-metodologice cu privire la efectele economico-financiare ale abuzului de poziție dominantă asupra entităților economice; identificarea efectelor economico-financiare ale abuzului de poziție dominantă pe piața UE; evaluarea cazurilor de abuz de poziție dominantă şi a efectelor economico-financiare ale acesteia în cadrul economiei naționale; dezvoltarea unei metodologii de determinare a efectelor anticoncurențiale asupra actorilor de pe piața relevantă; identificarea modelului econometric de simulare a efectelor financiare ale abuzului de poziție dominantă; formularea recomandărilor privind restabilirea mediului concurențial național.

Noutatea și originalitatea ştiinţifică a lucrării constă în: sinteza şi aprofundarea abordărilor teoretice privind conceptul de abuz de poziție dominantă în contextul economiei contemporane; elaborarea cadrului metodologic cu referire la menținerea mediului concurențial eficient din cadrul economiei naționale; argumentarea importanţei implementării metodologiei de determinare a efectelor anticoncurențiale în economia naţională; dezvoltarea modelului de simulare a efectelor economico-financiare ale abuzului de poziție dominant; elaborarea soluţiilor de perfecţionare a politicii concurențiale, care permit adoptarea unor măsuri de menţinere a echilibrului economico-financiar în cadrul economiei naționale.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată în teză rezidă în: determinarea și cuantificarea efectelor financiare ale abuzului de poziție dominantă asupra entităților economice din Republica Moldova în scopul identificării căilor de minimizare a acestor efecte și sporirii pieţii concurențiale în ţară.

Semnificaţia teoretică și valoarea aplicativă a tezei rezidă în cercetarea și dezvoltarea conceptului abuzului de poziție dominantă; determinarea efectelor economico-financiare ale abuzului de poziție dominantă asupra entităților economice; estimarea cazurilor de abuz de poziţie dominantă pe piaţa autohtonă; elaborarea modelului de simulare a efectelor economico-financiare ale abuzului de poziție dominantă asupra entităților economice. Constatările teoretice și concluziile formulate în baza cercetării pot constitui o bază consistentă pentru ulterioarele cercetări în domeniu, iar rezultatele cercetării pot fi integrate în cadrul cursurilor universitare pentru instruirea studenților și masteranzilor la specialitățile cu profil economic. Recomandările elaborate pot fi aplicate în scopul consolidării mecanismului concurențial pe piața Republicii Moldova, precum și în scopul evitării sau diminuării efectelor economico – financiare pe care le pot suporta entitățile economice care se confruntă cu abuzul de poziție dominantă.

Implementarea rezultatelor științifice. Aplicabilitatea rezultatelor științifice, a elaborărilor metodologice şi recomandărilor practice aferente temei de cercetare este confirmată prin certificatele de implementare din partea Institutului Național de Cercetări Economice și a Universității de Stat din Moldova. Rezultatele cercetării au fost înalt apreciate de autoritatea de resort - Consiliul Concurenței, care a dat o apreciere pozitivă tezei de doctorat şi a încurajat continuitatea cercetării. În baza modelului de cuantificare a efectelor economico-financiare ale abuzului de poziție dominantă asupra entităților economice a fost obținut Certificatul de Inovator, oferit de Centrul de Inovare și Transfer Tehnologic din cadrul ASEM şi de asemenea, asupra modelului dat a fost înregistrat dreptul de autor, confirmat prin Certificatul de înregistrare a obiectelor de autor și drepturilor conexe Seria OȘ nr.6007, oferit de Agenția de Stat pentru Protecția Intelectuală (AGEPI). Aplicarea recomandărilor şi metodologia propusă pot constitui un reper pentru activitatea entităților economice, precum și pentru implementarea mai aprofundată a subiectelor ce ţin de domeniul cercetării în cursurile universitare şi postuniversitare la disciplinele de specialitate.

Cuprins


1. FUNDAMENTAREA TEORETICO-METODOLOGICĂ A CONCURENȚEI ȘI EFECTELOR FINANCIARE ALE ACESTEIA ASUPRA ENTITĂȚILOR ECONOMICE
  • 1.1. Repere conceptuale privind concurența și abuzul de poziție dominantă
  • 1.2. Sinteza abordărilor metodologice cu referire la efectele economico-financiare ale abuzului de poziție dominantă asupra entităților economice
  • 1.3. Concluzii la capitolul 1

2. EVALUAREA IMPACTULUI ECONOMICO-FINANCIAR AL ABUZULUI DE POZIŢIE DOMINANTĂ ÎN ECONOMIA CONTEMPORANĂ
  • 2.1. Analiza efectelor economico-financiare ale abuzului de poziție dominantă pe piața Uniunii Europene
  • 2.2. Aprecierea cazurilor de abuz de poziţie dominantă pe piaţa Republicii Moldova
  • 2.3. Concluzii la capitolul 2

3. OPORTUNITĂȚI DE MINIMIZARE A EFECTELOR ECONOMICO-FINANCIARE ALE ABUZULUI DE POZIȚIE DOMINANTĂ ASUPRA MEDIULUI CONCURENȚIAL
  • 3.1. Elaborarea metodologiei de determinare a efectelor anticoncurențiale în baza evaluării pieței prestării de servicii TV contra plată din Republica Moldova
  • 3.2. Dezvoltarea modelului de simulare a efectelor economico-financiare ale abuzului de poziție dominantă şi determinarea angajamentelor – instrument nou de evitare a sancţiunilor în mediul de afaceri din cadrul economiei naționale
  • 3.3. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI