Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Răspunderea penală pentru sustragerea sau extorcarea drogurilor sau etnobotanicelor


Autor: Secrieru Sergiu
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
Anul:2019
Conducător ştiinţific: Radion Cojocaru
doctor, conferenţiar universitar, Academia "Ştefan cel Mare" a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova
Instituţia: Academia "Ştefan cel Mare" a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 27 decembrie 2018 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 25 ianuarie 2019

Autoreferat

Adobe PDF document0.27 Mb / în română

Teza

CZU 343.575 (043.3)

Adobe PDF document 1.44 Mb / în română
197 pagini


Cuvinte Cheie

droguri, etnobotanice, stupefiante, precursori, analogi, substanţe psihotrope, plante, sustragere, extorcare

Adnotare

Structura tezei: introducere, patru capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografia din 234 titluri, 160 pagini text de bază. Rezultatele obţinute sunt publicate în 8 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu. Lucrarea face parte din domeniul Dreptului penal, partea specială. Studiul este axat pe analiza juridico-penală a infracţiunii prevăzute la art. 2174 C.pen. Scopul şi obiectivele tezei de doctorat. Scopul lucrării constă în efectuarea, pe baza cercetărilor teoretice şi a materialelor empirice, a unor investigaţii ample în privinţa problemelor juridico-penale a infracţiunii de sustragere a drogurilor sau etnobotanicelor. Pe aceiaşi cale s-a urmărit formularea propunerilor de perfecţionare a calităţii sediului normativ incriminator, care să corespundă sarcinilor de promovare a reformei juridice în R. Moldova.

Obiective: studierea evoluţiei incriminării sustragerii sau extorcării drogurilor sau etnobotanicelor; caracterizarea faptei prin prisma standardelor instituite prin actele internaţionale antidrog; analiza comparativă a legislaţiilor penale ale altor state existente în materia sustragerii sau extorcării drogurilor sau etnobotanicelor; elucidarea elementelor şi semnelor componente ale infracţiunii de sustragere sau extorcare a drogurilor sau etnobotanicelor; formularea unor propuneri de lege ferenda pentru îmbunătăţirea legislaţiei penale din domeniu; înaintarea unor recomandări de practică judiciară în vederea asigurării legalităţii pe segmentul aplicării normei incriminate la art. 2174 C.pen. al R. Moldova.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a rezultatelor obţinute. Prezenta teză de doctorat constituie una dintre primele cercetări ştiinţifice complexe şi bine sistematizate ale infracţiunii prevăzute la art. 2174 C.pen., noutatea ştiinţifică a căreia şi-a găsit reflectare într-un şir de rezultate ştiinţifice materializate în perfecţionarea sediului normativ-incriminator şi soluţionarea unor probleme aplicative în materia infracţiunii de sustragere sau extorcare a drogurilor sau etnobotanicelor.

Problema ştiinţifică actuală, de importanţă majoră, care a fost soluţionată. Fundamentarea ştiinţifică a elementelor şi semnelor constitutive ale infracţiunii de sustragere sau extorcare a drogurilor sau etnobotanicelor, care va avea ca efecte aplicarea corectă a legii penale naţionale, eficientizarea practicii judiciare şi a activităţii organelor de drept în prevenirea şi combaterea fenomenului analizat. De asemenea, a fost soluţionată problema revizuirii legislative a normei prevăzute de art. 2174 C.pen. în consonanţă cu standardele incriminatorii promovate de ChEDO şi Curtea Constituţională a R. Moldova.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă. Studiul realizat prezintă o bază conceptuală care descrie la nivel teoretic premisele de aplicare a art. 2174 C.pen. al R. Moldova şi încadarea juridică a faptei; modalitățile faptice ale infracţiunii de sustragere sau extorcare a drogurilor sau a etnobotanicelor; soluții le de ajustare a cadrului incriminator la standarde europene etc.. Aceste rezultate pot fi oglindite în activitatea ştiinţifică, instructiv-formativă, în activitatea practică a organelor de drept și în procesul de legiferare.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele ştiinţifice sunt utilizate în procesul de instruire a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor din cadrul instituţiilor de învăţământ superior cu profil juridic, dar și în activitatea practică a organelor de drept.

Cuprins


1. Analiza materialelor ştiinţifice publicate la tema tezei de doctor
 • 1.1 Materiale ştiinţifice publicate la tema tezei în Republica Moldova
 • 1.2 Materiale ştiinţifice publicate la tema tezei în străinătate
 • 1.3 Concluzii la Capitolul I

2. Reglementări internaţionale şi naţionale privind infracţiunea de sustragere sau extorcare a drogurilor sau etnobotanicelor
 • 2.1 Reglementări internaţionale antidrog şi premisele incriminării sustragerii sau extorcării drogurilor sau etnobotanicelor
 • 2.2 Retrospectiva istorică şi locul incriminării infracţiunii de sustragere sau extorcare a drogurilor sau a etnobotanicelor în legislaţia penală a R. Moldova
 • 2.3 Elemente de drept comparat privind infracţiunea de sustragere sau extorcare a drogurilor sau a etnobotanicelor
 • 2.4 Concluzii la Capitolul II

3. Semne obiective ale infracţiunii de sustragere sau extorcare a drogurilor sau a etnobotanicelor
 • 3.1 Obiectul juridic şi obiectul material al infracţiunii
 • 3.2 Latura obiectivă a infracţiunii
 • 3.2.1 Sustragerea de droguri sau etnobotanice
 • 3.2.2 Extorcarea de droguri sau etnobotanice
 • 3.3 Forme agravante cu caracter obiectiv ale infracţiunii
 • 3.4 Concluzii la Capitolul III

4. Semne subiective ale infracţiunii de sustragere sau extorcare a drogurilor sau a etnobotanicelor
 • 4.1 Subiectul infracţiunii
 • 4.2 Latura subiectivă a infracţiunii
 • 4.3 Forme agravante cu caracter subiectiv
 • 4.4 Concluzii la Capitolul IV

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI