Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Reglementarea juridică a contractului de distribuţie şi perspectivele dezvoltarii lui în Republica Moldova


Autor: Arseni Igor
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
Anul:2018
Conducător ştiinţific: Boris Sosna
doctor, conferenţiar universitar, Institutul de Istorie
Instituţia: Universitatea de Studii Europene din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 21 septembrie 2018 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 noiembrie 2018

Autoreferat

Adobe PDF document0.55 Mb / în română
Adobe PDF document0.57 Mb / în română

Teza

CZU 346.44(478) (043.3)

Adobe PDF document 1.30 Mb / în rusă
195 pagini


Cuvinte Cheie

activitatea de distribuţie, contractul de distribuţie, distribuitor, furnizor, subdistribuitor, dealer, contract nenumit

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandâri, bibliografie din 157 de t itluri si anexe, 150 pagini text de bază. Rezultatele obţ inute sunt publicate în 14 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu ştiinţific: 553.- Drept privat, de specialitate - 553.01. Drept civil. Lucrarea ține de domeniul Dreptului civil, Partea Specială, Categorii de obligații.

Scopul tezei de doctorat constă în în realizarea unei cercetări complexe a structurii contractului de distribuţie, definirea naturii sale juridice şi locul în sistemul de contracte civile şi comerciale, elaborarea propunerilor doctrinare în vederea fundamentării șt iințifice ad integrum a particularităților lui, pentru a îmbunătăţi legislaţia în vigoare prin adoptarea unui act legislativ special sau completarea Codului civil al Republicii Moldova, dedicat reglementării juridice a contractului dat.

Obiectivele: argumentarea întroducerii și utilizării conceptului de contract de distribuţie în legislația națională;identificarea parţilor contractului de distribuţie;cercetarea particularităţilor şi modalităţilor de încheiere, modificare şi reziliere contractului de distribuţie;identificarea şi redarea problemelor de calificare a unui contract de distribuţie şi a unui contract de diler;descrierea şi redarea naturi juridice a contractului de subdistribuţie;studierea măsurei de responsabilitate a părţilor contractului;realizarea unei coordonări între contractele de distribuţie şi contractele civile nominalizate;redarea problemelor teoretice de drept ale reglementării juridice a contractului internaţional de distribuţie; elaborarea propunerilor şi recomandărilor pentru completarea şi modificarea legislaţiei în vigoare, în scopul de a reglementa sub toate aspectele chestiunile legate de reglementarea juridică a contractului de distribuţie în Republica Moldova.

Noutatea ştiinţifică şi originalitatea rezultatelor obținute constau în faptul că în teză pentru prima dată în Republica Moldova sunt descrise cuprinzător aspectele științifice actuale ale reglementării legale a contractului de distribuție și problemele aplicării lui.

Problema ştiinţifică soluţionată rezidă în elaborarea instrumentarului de identificare și motivare – fundamentare științifică a naturii juridice şi elementelor contractului de distribuție, fapt care a condus la clarificarea pentru teoreticienii şi pract icienii din do meniu l dreptului civil şi co mercial a elementelor respective, în vederea aplicării acestui contract ca unu l distinct, prin operarea de modificări şi completări în cadrul legislaţiei civile uzuale.

Semnificația teoretică și valoarea aplicativă lucrării constă în faptul că au fost formulate o serie de concluzii șt iințifice și teoretice privind reglementarea juridică a contractulu i de distribuție, care nu sunt reglementate de legislația în vigoare și nu sunt cercetate în știința dreptului civil. Rezultatele cercetării sunt importante din punct de vedere metodologic, pentru cercetarea și dezvoltarea științifică a conceptelor contractului de distribuție.

Implementarea rezultatelor științifice și-au găsit reflecția în numeroase articole publicate în reviste de specialitate, în cadrul conferințelor naționale și internaționale precum și în propunerile de modificare a legislației care au fost înaintate Parlamentului Republicii Moldova și Ministerul Justiției. Își găsește materializare în procesul de instruire în cadrul instituțiilor de învățământ superior cu profil juridic și economic, în activitatea practică ce ține de domeniul judiciar și în activitatea legislativă ce ține de elaborarea și modificarea actelor normative.