Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Integrarea cadrului convențional în materia adopției internaționale în legislația națională a Republicii Moldova


Autor: Miron Oxana
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.10 - Drept internaţional public
Anul:2019
Conducător ştiinţific: Violeta Cojocaru
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 28 septembrie 2018 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 25 ianuarie 2019

Autoreferat

Adobe PDF document0.69 Mb / în română

Teza

CZU 341.96:347.633(043.3)

Adobe PDF document 1.98 Mb / în română
184 pagini


Cuvinte Cheie

adopție internațională, consimțământ, impedimente, condiții de formă, Convenția de la Haga, subsidiaritate, confidențialitate, autoritate centrală tutelară, organisme private în domeniul adopțiilor internaționale, acreditare, recunoaștere, deplasare, efecte

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 183 titluri, 6 anexe, 147 pagini de text de bază. Rezultatele obținute sunt publicate în 7 lucrări ştiinţifice. Cuvintele cheie: adopție internațională, consimțământ, impedimente, condiții de formă, Convenția de la Haga, subsidiaritate, confidențialitate, autoritate centrală tutelară, organisme private în domeniul adopțiilor internaționale, acreditare, recunoaștere, deplasare, efecte. Domeniul de studiu: specialitatea 553.06 - Drept internațional și european privat.

Scopul lucrării și obiectivele: Scopul tezei constă în cercetarea multilaterală și complexă a adopției internaționale prin determinarea unor instrumente juridice internaționale de protecție, fiind examinate detaliat condițiile de fond și de formă ale procedurii adopției internaționale. Finalitatea este fundamentarea științifică a condițiilor de fond și de formă ale adopției internaționale, prin stabilirea unor standarde comune. Principalele obiective ale lucrării:

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a lucrării rezidă în analiza complexă a practicii judiciare, a doctrinei și a legislației ce reglementează adopția internațională ca instituție juridică de drept privat, dar și prin abordarea sistemului de adopție din Republica Moldova din perspectiva cercetării normelor legale naționale și internaționale, inclusiv prin elucidarea omisiunilor legislative și teoretice, și abordarea fenomenelor juridice apărute în procesul de reglementare a instituției adopției.

Problema științifică importantă. Problema științifică soluționată constă în elaborarea unor standarde comune pentru procedura adopției internaționale (condiții de fond, condiții de formă, recunoașterea și efectele hotărârilor adopției internaționale), prin integrarea cadrului convențional în legislația națională, în vederea consolidării cooperării judiciare între state. Semnificația teoretică a tezei rezidă în definirea conceptului adopției internaționale, determinarea naturii juridicei a adopției internaționale, delimitarea principiilor directorii de a unei adopții internaționale și formularea unei noi clasificări a condițiilor de fond a unei adopții internaționale. Rezultatele prezentate în cadrul acestei lucrări vor fi utilizate pentru completarea programelor și cursurilor la disciplinele de drept.

Valoarea aplicativă a lucrării este determinată de aplicabilitatea practică a recomandărilor formulate și de propunerea modificărilor la Legea privind regimul juridic al adopției, precum și la alte reglementări legislative conexe în acest domeniu. Constatările și recomandările oferite de autor au fost transmise Ministerului Sănătății, Muncii, Protecției Sociale și Familiei (ca autoritate tutelară centrală în domeniul adopției) pentru revizuirea cadrului normativ și racordarea la standardele internaționale privind adopția.

Implementarea rezultatelor științifice a fost realizată prin publicarea concluziilor teoretice şi a recomandărilor practice în articole științifice apărute în reviste de specialitate şi prin prezentarea acestora în cadrul conferințelor științifice de profil naționale şi internaționale.