Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Dezvoltarea relațiilor economice moldo - grecești: obstacole și oportunități


Autor: Cazacu Stela
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale
Anul:2019
Conducător ştiinţific: Svetlana-Zorina Şişcan
doctor habilitat, conferenţiar universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 28 septembrie 2018 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 25 ianuarie 2019

Autoreferat

Adobe PDF document1.23 Mb / în română
Adobe PDF document1.20 Mb / în engleză

Teza

CZU 339.92(478+495)

Adobe PDF document 5.79 Mb / în engleză
207 pagini


Cuvinte Cheie

relații econo mice internațio nale, comerț, invest iții străine directe, turism, migrație, transfer tehnologic, fluxuri economice bilaterale, teoria gravității, oportunitate, obstacol, mecanism

Adnotare

Structura tezei: adnotare, introducere, trei capitole, concluzii și recomandări, bibliografie (189 de tit luri), 147 pagini text de bază, 39 de figuri, 12 tabele și 21 anexe. Rezultatele cercetării au fost prezentate la 7 conferințe națio nale și internațio nale și au fost publicate în 1 5 artico le șt iințifice.

Domeniul de studiu: Specialitatea - 521.02 economie mondială, relaţii economice internaţionale Scopul și obiectivele tezei. Scopul tezei constă în analiza evoluției relațiilor economice moldogrecești, axată pe comerțul bilateral, investițiile străine directe și turismul bilateral, precum și în determinarea oportunităților și obstaco lelor acestor relații și, pe această bază, elaborarea mecanismelor de dezvoltare a relațiilor economice bilaterale, ca parte a eforturilor de integrare europeană. Pentru atingerea acestui scop au fost stabilite următoarele obiective: identificarea, analiza critică și sistematizarea cadrului metodologic pentru a explica teoriile de comerț bilateral, investiții străine directe și turism internațio nal bilateral și aplicabilitatea acestora în stabilirea relațiilor economice dintre Moldova și Grecia; evaluarea evoluției relațiilor moldo-grecești și a cadrelor lor juridice și instituționale; analiza fluxurilor de comerț, ISD și turism moldo-grec actual; identificarea oportunităților și obstacolelor pentru dezvoltarea relațiilor economice dintre Moldova și Grecia; propunerea de mecanisme care ar îmbunătăți relațiile economice dintre cele două țări.

Noutatea și originalitatea științifică a rezultatelor obținute constă în elaborarea premiselor teoretice și metodologice pentru cercetarea evoluției relațiilor economice moldo-grecești cu accent pe cele mai intense forme, cum ar fi comerțul bilateral, investițiile străine directe și turismul internațional; identificarea unei teorii moderne în evaluarea fluxurilor economice bilaterale (adică a teoriei gravitației) și aplicarea ei în evaluarea fluxurilor economice moldo-grecești; determinarea specializărilor economice complementare ale Moldovei și Greciei; aplicarea teoriei imaginii de destinație în evaluarea imaginii grecești și moldovenești în rândul consumatorilor moldoveni și greci folosind modelul Bozbay și Ozen; măsurarea tendințelor etnocentrice ale consumatorilor moldoveni și greci; evaluarea factorilor care afectează fluxurile turist ice din Moldova spre Grecia și invers, prin intermediul cadrului teoretic Bruce Prideaux; evaluarea fluxurilor de ISD din Grecia în Moldova pe baza unui studiu sociologic.

Problema științifică importantă soluționată în domeniul investigat constă în determinarea premiselor metodologice de cercetare a evoluției relațiilor economice moldo-grecești, avînd ca urmare identificarea obstacolelor și oportunităților în vederea asigurării mai multor mecanisme ce ar contribui la dezvoltarea acestor relații în contextul integrării economice europene.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a tezei constau în elaborarea recomandărilor teoretice și practice pentru dezvoltarea relațiilor economice dintre Moldova și Grecia, ca parte a efortului de integrare europeană a Republicii Moldova.

Implementarea rezultatelor științifice: Recomandările din această teză au fost implementate și sunt în process de implementare de către Asociația Națională a Agențiilor de Turism din Moldova, de către MIEPO, de Colegiul Perrotis din Grecia pentru cursurile de masterat și de Agenția Paradis-Tur din Moldova.

Cuprins


1. THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FRAMEWORK REGARDING THE MOLDOVAN-GREEK ECONOMIC RELATIONS
 • 1.1. Theoretical approaches to the international economic relations focused on Moldovan-Greek relations
 • 1.2. Models of analysis of bilateral trade between Republic of Moldova and Greece
 • 1.3. Methodological frame for the analysis of foreign direct investments between Republic of Moldova and Greece
 • 1.4. Methodological approaches to tourism relations between Republic of Moldova and Greece
 • 1.5. Conclusions to Chapter 1

2. ANALYSIS OF THE ECONOMIC RELATIONS BETWEEN REPUBLIC OF MOLDOVA AND GREECE
 • 2.1. Evolution of Moldovan-Greek relations: legal and institutional frames
 • 2.2. Complementarity of economic specializations of Greece and Moldova, dynamics and potential of bilateral trade using gravity theory
 • 2.3. Analysis of FDI flows between Moldova and Greece
 • 2.4. Analysis of bilateral tourism
 • 2.5. Conclusions to Chapter 2

3. OPPORTUNITIES AND HINDRANCES REGARDING THE INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS BETWEEN REPUBLIC OF MOLDOVA AND GREECE
 • 3.1. Opportunities for the development of international economic relations between Republic of Moldova and Greece
 • 3.2. Hindrances related to Moldovan-Greek economic relations
 • 3.3. Mechanisms that would improve the economic relations between Republic of Moldova and Greece
 • 3.4. Conclusions to Chapter 3

GENERAL CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS