Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Orientări şi tendinţe de optimizare a mecanismului de gestiune a patrimoniului întreprinderilor sistemului cooperaţiei de consum din Republica Moldova


Autor: CHIBERCEA-PAZURATI Natalia
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
Anul:2019
Conducător ştiinţific: Elena Fuior
doctor, profesor universitar, Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Instituţia: Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 1 februarie 2019 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 15 martie 2019

Autoreferat

Adobe PDF document0.97 Mb / în română

Teza

CZU 336.64(478)(043.3)

Adobe PDF document 3.44 Mb / în română
141 pagini


Cuvinte Cheie

mecanism de gestiune, evaluarea financiară, cooperaţia de consum, diagnostic financiar, întreprindere cooperatistă, organizația cooperatistă, plan financiar, etc

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, 143 surse bibliografice, 14 figuri, 16 tabele, 53 formule şi 11 anexe. Cercetările efectuate sunt reflectate în 8 publicaţii ştiinţifice.

Domeniul de studii: economie, finanțe.

Scopul lucrării constă în dezvoltarea abordărilor teoretice, metodologice şi practice de gestionare a patrimoniului întreprinderilor cooperației de consum prin evaluarea potențialului patrimonial al întreprinderilor acestui sistem, precum și elaborarea recomandărilor orientate spre optimizarea mecanismului de gestiune a patrimoniului întreprinderilor cooperației de consum din Republica Moldova. Pentru realizarea acestui scop, vom urmări îndeplinirea următoarelor obiective: determinarea conceptuală a particularităților de funcționare a mecanismului de gestiune a patrimoniului întreprinderii în cadrul economiei contemporane; cercetarea problemelor care influenţează dezvoltarea ascendentă a mecanismului de gestiune a patrimoniului entităţilor cooperaţiei de consum; estimarea în dinamică a evoluţiei patrimoniului şi studiul stării financiare a cooperaţiei de consum, cât şi al anumitor unităţi din sistemul dat; evaluarea în baza combinării de variabile (modelare matematică) a sănătăţii financiare a entităţii economice din sistemul cooperaţiei de consum; elaborarea recomandărilor de perfecţionare și optimizare a mecanismului de gestiune a patrimoniului întreprinderilor sistemului cooperației de consum al RM.

Noutatea și originalitatea ştiinţifică a lucrării cuprinde următoarele elemente: dezvoltarea şi aprofundarea conceptelor de „mecanism de gestiune”, „patrimoniul întreprinderii” şi „gestiunea patrimoniul întreprinderii cooperatiste” în baza cercetărilor existenţe la moment; identificarea, sistematizarea şi argumentarea factorilor de influenţă asupra mecanismului de gestiune a potențialului patrimonial al entităţilor cooperaţiei de consum; argumentarea şi dezvoltarea procesului de monitorizare a echilibrului financiar în cadrul entităților cooperației de consum din republică; elaborarea mecanismului de evaluare a potenţialului patrimonial al entităţilor cooperaţiei de consum din ţară; identificarea şi aplicarea instrumentarului econometric în vederea determinării sănătăţii financiare a entităţii economice din sistemul cooperaţiei de consum din republică; elaborarea recomandărilor de optimizare a mecanismului de gestiune a patrimoniului întreprinderilor în scopul menținerii stabilității financiare în sistemul cooperației de consum, în particular, și a echilibrului financiar a activităţii economiei naționale, în general.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată în teză constă în fundamentarea ştiinţifică şi metodologică a procesului de gestiune a patrimoniului întreprinderilor cooperației de consum, în vederea determinării tendinţelor de optimizare a acestui mecanism la nivelul sistemului cooperatist din Republica Moldova.

Semnificaţia teoretică și valoarea aplicativă a tezei rezidă în: formularea propunerilor aferente necesităţii perfecționării mecanismului de gestiune a patrimoniului întreprinderii; compararea evoluţiei activelor disponibile în concordanţă cu dinamica veniturilor pentru determinarea eficienţei folosirii patrimoniului existent; utilizarea setului de indicatori ce caracterizează gradul de îndatorare, a stabilităţii şi autonomiei financiare în cadrul sistemului cooperaţiei în scopul optimizării mecanismului de gestiune a patrimoniului întreprinderii; diagnosticarea activității economico-financiare prin măsurarea performanțelor activităţilor întreprinderii pentru a găsi soluţii ca aceasta să devină competitivă; aplicarea sistemului de calcul al rentabilităţii întreprinderilor din sistemul cooperației de consum în scopul determinării gradului dezvoltării întreprinderii pe viitor.

Implementarea rezultatelor științifice. Elaborările metodologice şi recomandările practice aferente optimizării mecanismului de gestiune a patrimoniului întreprinderii au fost recepționate și implementate de către Uniunea Centrală a Cooperativelor de Consum din Republica Moldova „MOLDCOOP”şi uniunilor teritoriale Universal Coop din or. Anenii Noi, UCOOP din or. Floreşti, URECOOP din or. Străşeni. Aplicarea recomandărilor şi metodologia propusă pot constitui un reper pentru instituțiile din sistemul cooperatist și cel financiar, precum și în completarea cursurilor universitare şi postuniversitare la disciplinele de specialitate.

Cuprins


1. REPERE TEORETICO-CONCEPTUALE REFERITOR LA MECANISMUL GESTIUNII PATRIMONIULUI ENTITĂŢILOR ECONOMICE DIN SISTEMUL COOPERAȚIEI DE CONSUM
  • 1.1. Abordări conceptuale cu privire la structura patrimoniului întreprinderii şi mecanismul gestionării acestuia
  • 1.2. Factori de influenţă asupra mecanismului de gestiune a patrimoniului entităţilor cooperației de consum
  • 1.3. Concluzii la capitolul 1

2. ESTIMAREA ACTIVITĂŢII ECONOMICO-FINANCIARE A ENTITĂŢILOR DIN COOPERAŢIA DE CONSUM DIN REPUBLICA MOLDOVA
  • 2.1. Evaluarea potenţialului patrimonial al entităţilor cooperaţiei de consum
  • 2.2. Analiza echilibrului financiar al activității entităţilor cooperatiste
  • 2.3. Concluzii la capitolul 2

3. OPTIMIZAREA MECANISMULUI DE GESTIUNE A PATRIMONIULUI ÎNTREPRINDERILOR COOPERAŢIEI DE CONSUM DIN REPUBLICA MOLDOVA
  • 3.1. Previzionarea şi menţinerea stabilităţii financiar-patrimoniale a întreprinderilor cooperaţiei de consum
  • 3.2. Modelarea econometrică a procesului optimizării mecanismului de gestiune a patrimoniului întreprinderilor sistemului cooperației de consum din Republica Moldova.. 88
  • 3.3. Orientări de perfecţionare și optimizare a mecanismului de gestiune a patrimoniului în sistemul cooperației de consum
  • 3.4. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI