Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Flautul în muzica instrumentală de cameră a compozitorilor din Republica Moldova în a doua jumătate a secolului XX – începutul secolului XXI


Autor: Gusarova Anastasia
Gradul:doctor în studiul artelor, culturologie
Specialitatea: 17.00.01 - Arte audio-vizuale (cu specificarea: artă teatrală; artă muzicală; artă cinematografică, televiziune şi alte genuri de artă audiovizuală)
Anul:2019
Conducător ştiinţific: Elena Mironenco
doctor habilitat, profesor universitar, Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice (AMTAP)
Instituţia: Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice (AMTAP)

Statut

Teza a fost susţinută pe 2 octombrie 2018 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 25 ianuarie 2019

Autoreferat

Adobe PDF document0.52 Mb / în română
Adobe PDF document0.55 Mb / în rusă

Teza

CZU 785.7:780.641.072.3(478)„19/20”(043.3)

Adobe PDF document 6.27 Mb / în rusă
180 pagini


Cuvinte Cheie

flaut, repertoriu pentru flaut, compozitori din Republica Moldova, gen, tehnici componistice, particularităţi ale tratărilor interpretative, noi procedee de emitere a sunetului

Adnotare

Structura tezei: Introducere, 4 capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 219 de titluri, 153 de pagini ale textului de bază, două anexe.

Domeniul de studiu: creaţia instrumentală de cameră a compozitorilor din Republica Moldova din a doua jumătate a secolului XX – începutul secolului XXI.

Scopul cercetării rezidă în analiza complexă a unor lucrări pentru flaut diverse ca gen, din perspectivele muzicologică şi interpretativă.

Obiectivele cercetării: de a pune în lumină premisele formării repertoriului pentru flaut în cultura muzicală; de a elabora baza metodologică legată de problemele artei de interpretare la flaut în literatura de specialitate; de a studia particularităţile de gen şi stil ale creaţiilor muzicale; de a scoate în evidenţă particularităţile tratărilor interpretative; de a propune propriile recomandări interpretative; de a evalua aportul lucrărilor pentru flaut în îmbogăţirea repertoriului naţional de concert.

Noutatea ştiinţifică a tezei: pentru prima dată în muzicologia moldovenească este realizată o lucrare dedicată creaţiilor pentru flaut, scrise în diverse genuri şi pentru componenţe interpretative variate, ce datează din a doua jumătate a secolului XX – începutul secolului XXI. Unele dintre acestea, inclusiv în versiune de manuscris, sunt studiate în premieră. Pentru prima dată sunt formulate recomandări interpretative pentru fiecare lucrare.

Problema ştiinţifică rezidă în conturarea unui tablou complex al dezvoltării creaţiilor instrumentale de cameră ce includ flautul, semnate de compozitori din Republica Moldova din perioada desemnată, fapt ce completează şi îmbogăţeşte semnificativ cunoştinţele despre valoarea lor artistică şi importanţa ce o au în cultura muzicală autohtonă.

Semnificaţia teoretică a lucrării se referă la faptul că cercetarea repertoriului autohton pentru flaut aduce un aport considerabil în comprehensiunea evoluţiei creaţiei instrumentale de cameră a compozitorilor autohtoni, fapt ce lărgeşte considerabil posibilităţile repertoriale şi artistice ale culturii interpretative în Republica Moldova. Materialele tezei pot servi drept bază pentru studii muzicologice ulterioare în domeniul dat.

Valoarea aplicativă: rezultatele tezei pot fi utilizate în procesul pedagogic, în cadrul mai multor cursuri universitare: Instrument (Flaut), Ansamblu cameral, Ansamblu de instrumente aerofone, Practica artistică, Istoria artei interpretative, Metodica predării disciplinei de specialitate, Forme muzicale, Istoria muzicii naţionale, Metodologia analizei muzicale, Metode şi principii de analiză interpretativă. Cercetările în cauză vor constitui un suport practic în activitatea studenţilor şi profesorilor de la instituţiile de învăţământ muzical, precum şi pentru flautişti-concertişti.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: rezultatele cercetării au fost aprobate în cadrul a 10 conferinţe ştiinţifico-practice internaţionale ce au avut loc în Moldova şi Federaţia Rusă fiind reflectate în 10 articole ştiinţifice publicate, cât şi în practica pedagogică şi de concert desfăşurată de autorul tezei.

Cuprins


1. АСПЕКТЫ ИСТОРИИ, ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ВО ФЛЕЙТОВОМ РЕПЕРТУАРЕ КОМПОЗИТОРОВ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
 • 1.1. Анализ литературы об историческом развитии флейты и ее выразительных возможностях
 • 1.2. Методологическая база исследования эволюции камерно-инструментальной музыки в Молдове
 • 1.3. Стилевые и жанровые аспекты в изучении сочинений композиторов Республики Молдова для флейты
 • 1.4. Исследование проблем флейтового исполнительства
 • 1.5. Выводы по главе 1

2. ЖАНРОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ В СОЧИНЕНИЯХ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ СОЛО
 • 2.1. Произведения для флейты соло В. Ротару, З. Ткач
 • 2.2. Программные сочинения для флейты соло Г. Чобану, С. Пысларь
 • 2.3. Выводы по главе 2
3. РАЗНООБРАЗИЕ СТИЛЕВОЙ ПАЛИТРЫ В СОЧИНЕНИЯХ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ И ФОРТЕПИАНО
 • 3.1. Сочинения В. Ротару для флейты и фортепиано
 • 3.2. Дуэты В. Биткина, Д. Федова, О. Негруцы с участием флейты
 • 3.3. Выводы по главе 3

4. МОНОТЕМБРОВЫЕ И МНОГОТЕМБРОВЫЕ АНСАМБЛИ С УЧАСТИЕМ ФЛЕЙТЫ НА ОСНОВЕ ПРОГРАММНЫХ ЗАМЫСЛОВ
 • 4.1. Cочинение С. Пысларь Sainte
 • 4.2. Сочинения Ю. Гогу, В. Беляева с участием флейты
 • 4.3. Выводы по главе 4

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ