Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Retrospectiva şi prognoza fluctuaţiilor florei şi vegetaţiei Rezervaţiei Naturale de Stat „Pădurea Domnească”


Autor: Mamai Iulian
Gradul:doctor în biologie
Specialitatea: 03.00.05 - Botanică
Anul:2019
Conducător ştiinţific: Mihai Mârza
doctor habilitat, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 5 aprilie 2019 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 9 iulie 2019

Autoreferat

Adobe PDF document0.90 Mb / în română

Teza

CZU 581.5:502.4:621.311.213 (478)(043)

Adobe PDF document 16.00 Mb / în română
250 pagini


Cuvinte Cheie

rezervaţie naturală, floră, asociaţii vegetale, specii rare, floră sinantropă, serii dendrocronologice, dendroclimatologie, schimbări climatice

Adnotare

Structura tezei: introducere, 5 capitole, concluzii, bibliografie − 132 de titluri, volumul total conține 145 de pagini text de bază, 20 de tabele și 62 de figuri. Rezultatele obținute sunt publicate în 8 lucrări științifice.

Domeniul de studiu: Botanică. Scopul lucrării: Studierea detaliată în dinamică a florei și vegetației, precum și stabilirea modului de reacție a plantelor din perimetrul rezervației în contextul schimbărilor climatice și a acțiunii factorului antropic.

Obiective:Descrierea particularităţilor fizico-geografice ale rezervației, a determinanților ecologici și antropici responsabili de dinamica florei şi vegetației; Inventarierea, actualizarea și descrierea conspectului floristic şi fitocenotic, în contextul influenţelor exercitate de principalii factori destabilizatori; Analiza şi descrierea florei sub aspectul componenţei taxonomice, biomorfelor, geoelementelor şi particularităţilor bioecologice şi fitogeografice; Investigarea gradului de expansiune şi evidenţierea grupelor de plante sinantrope şi invazive; Evidențierea plantelor vasculare periclitate, în conformitate cu clasificarea internațională a speciilor periclitate; Identificarea tipului de relație dintre creșterea arborilor cu factorii climatici şi regimul hidrologic al râului Prut, a intensit ăţii şi a modului de reacţie a arborilor la modificările macroclimatului.

Noutatea științifică: În urma cercetărilor au fost evidenţiate şi caracterizate: componenţa taxonomică a florei Rezervaţiei Naturale „P ădurea Domnească” ce include 758 de taxoni, dintre care 105 taxoni sunt citați pentru prima dată în teritoriul studiat; structura fitocenotică este formată din 60 de asociații vegetale (grupate în 25 de alianțe, 17 ordine și 13 clase); numărul relativ mare de specii sinantrope (96 de specii) şi adventive (31 de specii); reacţia principalelor specii de arbori la modificările condiţiilor staţionale în baza principiilor dendroclimatologice.

Problema științifică importantă soluționată în teză− a fost evidenţiat faptul că impactul produs de amenajările hidrotehnice şi schimbările climatice de după anii ’90 ai secolului trecut este complex şi cu multiple posibilităţi de abordare, iar cunoaşterea modului de reacţie şi adaptare a ecosistemelor de luncă la aceste modificări reprezintă o provocare pentru activităţile de cercetare în domeniul protecţiei mediului. Semnificația teoretică. Rezultatele obţinute constituie o sursă ştiinţifică pentru întocmirea şi editarea monografiilor de domeniu, determinatoarelor şi manualelor, pentru aprofundarea în continuare a investigaţiilor având drept obiectiv cunoa şterea şi stabilirea efectelor induse de diverşi factori destabilizatori asupra biodiversităţii.

Importanța aplicativă. Recomandările elaborate prezintă interes practic pentru luarea măsurilor de restaurare a ecosistemelor, iniţierea programelor de instruire universitare şi preuniversitare cu profil silvic, biologic şi ecologic, elaborarea proiectelor naţionale şi internaţionale ce ţin de securitatea biologică şi modul de monitorizare a fluctuaţiilor diversităţii floristice şi fitocenotice. Implementarea rezultatelor științifice.

Rezultatele obținute pot fi utilizate în calitate de material didactic pentru instruirea studenților la specialitatea „Silvicultur ă și grădini publice”, de către Agenția Moldsilva și personalul rezervației, în calitate de reper la stabilirea acțiunilor de conservare și menținere a biodiversității, de instituțiile de mediu pentru cunoaşterea, evaluarea şi prognoza direcţiilor de evoluţie a componentelor sistemului sol-climă-plantă, în condiţiile schimbărilor climatice actuale. 6

Cuprins


 1. CONDIȚIILE FIZICO-BIOGEOGRAFICE ȘI RETROSPECTIVA CERCETĂRILOR EFECTUATE ÎN ZONA DE STUDIU
 • 1.1. Condițiile fizico-biogeografice ale teritoriului
 • 1.1.1. Delimitarea teritoriului cercetat
 • 1.1.2. Caracterele morfologice ale reliefului și structura geologică
 • 1.1.3. Solurile
 • 1.1.4. Clima
 • 1.1.5. Hidrografia
 • 1.1.6. Evidența și răspândirea tipurilor de sta țiuni
 • 1.1.7. Caracterizarea vegetației forestiere
 • 1.2. Retrospectiva cercetărilor efectuate în zona de studiu
 • 1.3. Concluzii la capitolul 1

2. OBIECTUL, MATERIALELE ȘI METODELE DE CERCETARE
 • 2.1. Considerații privind metoda de lucru și de prezentare a florei
 • 2.2. Metoda de cercetare, analiză și prezentare a comunităților vegetale
 • 2.3. Metode de cercetare utilizate în dendroclimatologie
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. FLORA VASCULARĂ A REZERVAȚIEI NATURALE „P ĂDUREA DOMNEASCĂ”
 • 3.1. Analiza florei din teritoriul studiat
 • 3.2. Specii de plante rare
 • 3.3. Flora sinantropă din cadrul rezervației
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

4. CARACTERISTICA FITOSOCIOLOGICĂ A VEGETAŢIEI
 • 4.1. Aspectul general și distribuția spațială a vegetației actuale
 • 4.2. Conspectul asociațiilor vegetale din cadrul Rezervației Naturale „P ădurea Domnească”
 • 4.3. Descrierea asociațiilor vegetale
 • 4.4. Concluzii la capitolul 4

5. APLICAREA TEHNICILOR DENDROCLIMATOLOGICE PENTRU STABILIREA RELAŢIILOR DINTRE CREŞTEREA ARBORILOR ŞI FACTORII CLIMATICI
 • 5.1. Considerațiuni generale
 • 5.2. Caracteristicile parametrilor climatici
 • 5.3. Analiza reacției arborilor la variația climatului
 • 5.3.1. Seria de creștere și seria dendrocronologică a stejarului pedunculat din cadrul rezervației
 • 5.3.2. Analiza comparativă a răspunsului stejarului pedunculat din cadrul rezervației la acțiunea factorilor de mediu
 • 5.3.3. Seria de creștere și seria dendrocronologică a salciei din cadrul rezervației
 • 5.3.4. Analiza comparativă a răspunsului salciei din cadrul rezervației la acțiunea factorilor de mediu
 • 5.3.5. Seria de creștere și seria dendrocronologică a plopului alb din cadrul rezervației
 • 5.3.6. Analiza comparativă a răspunsului plopului alb din cadrul rezervației la acțiunea factorilor de mediu
 • 5.4. Concluzii la capitolul 5

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE DECLARAȚIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII