Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2019 / mai /

Principiul umanismului în cadrul instituției răspunderii juridice


Autor: Munteanu Ruslan
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
Anul:2019
Conducător ştiinţific: Dumitru Baltag
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Instituţia: Institutul de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice

Statut

Teza a fost susţinută pe 30 mai 2019 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 9 iulie 2019

Autoreferat

Adobe PDF document0.72 Mb / în română

Teza

CZU 340.13 (043.3)

Adobe PDF document 1.61 Mb / în română
178 pagini


Cuvinte Cheie

principiile dreptului, principiile răspunderii juridice, principiul umanismului, răspundere juridică, umanism, constrângere de stat, sancțiune juridică, pedeapsă, executarea pedepsei, drepturile omului

Adnotare

Structura tezei: Introducere, 3 capitole, concluzii generale și recomandări, 150 de pagini de text de bază, bibliografie din 264 de titluri. Rezultatele obținute au fost publicate în 8 lucrări științifice, volumul total al publicațiilor la temă fiind de circa 3,0 c.a.

Domeniul de studiu. Teoria generală a dreptului.

Scopul și obiectivele tezei Lucrarea își propune ca scop cercetarea complexă și multilaterală a umanismului ca principiu al instituției răspunderii juridice prin prisma apariției, evoluției, conținutului, rolului și locului acestui principiu în sistemul principiilor răspunderii juridice, fapt ce va contribui la argumentarea științifică a acestui deziderat, la aprofundarea cunoștințelor în teoria răspunderii juridice și la formularea unor recomandări de perfecționare a cadrului instituțional, juridic și normativ, în vederea reliefării mecanismului de realizare a principiului umanismului în cadrul instituției răspunderii juridice. Atingerea scopului propus implică realizarea următoarelor obiective: fundamentarea teoretică a conceptului și a principiului umanismului în contextul cercetărilor științifice; examinarea doctrinei juridice și identificarea opiniilor și teoriilor existente, dedicate studiului principiului umanismului și impactului său asupra instituției răspunderii juridice; identificarea și sistematizarea problemelor definitorii ale instituției răspunderii juridice; studierea fundamentelor istorico-evolutive, filozofice și morale ale principiului umanismului ca principiu al instituției răspunderii juridice; cercetarea corelației principiului umanismului cu alte principii ale instituției răspunderii juridice; decelarea fundamentului principiului umanist în cadrul răspunderii juridice civile; studierea influenței principiului umanismului asupra răspunderii juridice contravenționale; identificarea mecanismului de realizare a principiului umanismului în cadrul răspunderii juridice penale; descrierea modalităților de implementare a principiului umanismului în cadrul dreptului și politicii execuțional penale a Republicii Moldova.

Noutatea și originalitatea științifică derivă din dezideratul de a realiza o analiză minuțioasă, din punct de vedere al Teoriei generale a dreptului, al corelației dintre principiul umanismului și instituția răspunderii juridice și al exprimării sale în realitatea juridică a Republicii Moldova. La etapa actuală, lucrarea „Principiul umanismului în cadrul instituției răspunderii juridice” reprezintă una dintre primele cercetări ce abordează problema definirii principiului umanismului în cadrul instituției răspunderii juridice; care a identificat, determinat și explicat particularitățile mecanismului de implementare a principiului umanismului în cadrul diferitor forme de manifestare a răspunderii juridice.

Problema științifică soluționată se concretizează în elaborarea cadrului conceptual al principiului umanismului în sistemul principiilor răspunderii juridice, ceea ce a determinat evidențierea semnelor distinctive, a esenței,a conținutului și a formelor sale de manifestare, pentru a asigura, practic, mecanismul de realizare a acestuia în cadrul instituției răspunderii juridice concrete.

Semnificația teoretică a tezei. Valoarea teoretică a prezentei lucrări este determinată de noutatea științifică, de actualitatea și de concluziile generale formulate. Ultimele, precum şi propunerile formulate în lucrare, pot oferi soluţii noi pentru modernizarea cadrului juridic prin modificarea acestuia la capitolele ce ţin de studiul principiului umanismului și al conexiunii lui cu alte principii precum cel al echității și justiției. În plus, în doctrina de specialitate autohtonă nu există monografii ce ar fi studiat exclusiv impactul principiului umanismului asupra răspunderii juridice și invers, cel al construcției normative de drept a răspunderii juridice asupra respectului și aplicării principiului umanismului. Prezenta lucrare suplineşte, cel puţin parţial, această lacună.

Valoarea aplicativă a tezei. Analizele, concluziile și recomandările referitoare la problemele definirii și identificării principiului umanismului dar și a mecanismului de implementare a principiului vizat în cadrul instituției răspunderii juridice creează o bază teoretică și practică ce va reprezenta un instrument de lucru util atât pentru teoreticieni, cât și pentru practicieni.

Implementarea rezultatelor obținute:

Implementarea rezultatelor științifice. Rezultatele principale ale tezei au fost prezentate și comunicate în cadrul mai multor conferinţe internaţionale şi naţionale, au fost publicate în diverse reviste de specialitate, ceea ce a contribuit la îmbogăţirea cadrului teoretic national


Cuprins


1. ABORDĂRI ȘTIINȚIFICE A PRINCIPIULUI UMANISMULUI ÎN CADRUL INSTITUȚIEI RĂSPUNDERII JURIDICE
 • 1.1. Conceptul umanismului în doctrina juridică
 • 1.2. Reglemetarea normativ-juridică a principiului umanismului
 • 1.3. Concluzii la Capitolul 1

2. CONCEPTUL UMANISMULUI CA PRINCIPIU AL INSTITUȚIEI RĂSPUNDERII JURIDICE
 • 2.1. Sistemul principiilor răspunderii juridice
 • 2.2. Fundamente istoric-evolutive, filozofice și morale ale principiului umanismului
 • 2.3. Esența, conținutul și trăsăturile caracteristice ale principiului umanismului
 • 2.4. Corelația principiului umanismului cu alte principii ale instituției răspunderii juridice
 • 2.5. Concluzii la Capitolul 2

3. PARTICULARITĂȚILE ȘI MECANISMUL DE REALIZARE A PRINCIPIULUI UMANISMULUI ÎN CADRUL RĂSPUNDERII JURIDICE CIVILE, CONTRAVENȚIONALE, PENALE ȘI POLITICII EXECUȚIONAL PENALE A REPUBLICII MOLDOVA
 • 3.1. Decelarea fundamentului principiului umanismului în cadrul instituției răspunderii juridice civile
 • 3.2. Influența principiului umanismului asupra răspunderii juridice contravenționale
 • 3.3. Efectele mecanismului de realizare a principiului umanismului în cadrul răspunderii juridice penale
 • 3.4. Implementarea principiului umanismului în cadrul dreptului și politicii execuțional penale a Republicii Moldova
 • 3.5 Concluzii la Capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CV-ul autorului