Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2019 / iunie /

Efectele economice ale presiunii fiscale în sectorul vitivinicol


Autor: Bulgac Corina
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
Anul:2019
Conducător ştiinţific: Nadejda Botnari
doctor, conferenţiar universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia: Academia de Studii Economice a Moldovei

Statut

Teza a fost susţinută pe 27 iunie 2019 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 27 septembrie 2019

Autoreferat

Adobe PDF document0.77 Mb / în română

Teza

CZU 336.221.264:663.2(478)(043)

Adobe PDF document 9.62 Mb / în română
0 pagini


Cuvinte Cheie

politică fiscală, presiune fiscală, impozite, instrumente fiscale, plăți fiscale, planificare fiscală, încasări fiscale, administrare fiscală, reglementare fiscală, entitate, eficienţă fiscală, optimizare fiscală, coridor fiscal, stabilitate financiară a entităţii

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 144 de surse, 65 anexe, 134 pagini de text de bază, 28 figuri, 54 tabele şi 40 formule. Rezultatele obţinute sunt publicate în 22 de lucrări ştiinţifice cu un volum total de 9,24 coli de autor.

Scopul lucrării constă în dezvoltarea fundamentelor teoretice și metodologice ale conceptului de „presiune fiscală” și în evaluarea efectelor economice ale acesteia asupra entităților din sectorul vitivinicol din perspectiva elaborării propunerilor privind atenuarea impactului generat de sistemul fiscal asupra situației financiare a întreprinderilor din sectorul vitivinicol. Obiectivele cercetării: dezvoltarea și aprofundarea conceptului presiune fiscală; elucidarea efectelor presiunii fiscale asupra economiei şi a societăţii, stabilirea rolului politicii fiscale, în vederea stabilității financiare a entităților; identificarea efectelor economice ale presiunii fiscale asupra rezultatului financiar, asupra profitabilității și asupra stabilității financiare a întreprinderilor; reflectarea dependenței dintre nivelul presiunii fiscale și rezultatele financiare, rentabilitate, lichiditate și stabilitate financiară a entităților din sectorul vitivinicol; analiză comparativă a metodelor de determinare a presiunii fiscale, identificarea punctelor forte și punctelor slabe ale acestora, precum și propunerea metodologiei de determinare a presiunii fiscale, care ar prezenta nivelul real al presiunii fiscale asupra subiecților economici din sectorul vitivinicol; determinarea presiunii fiscale la un şir de întreprinderi din sectorul vitivinicol; justificarea necesității reglementării presiunii fiscale, cu scopul de a stimula activitatea de întreprinzător.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică constau în: dezvoltarea conceptelor de „presiune fiscală” și „planificare fiscală” precum și elaborarea unor măsuri de menținere a echilibrului între reducerea nivelului presiunii fiscale și riscurile fiscale la întreprinderile din sectorul vitivinicol; recomandarea unor măsuri de diminuare a nivelului presiunii fiscale a întreprinderilor din cadrul sectorului vitivinicol; argumentarea necesității introducerii indicatorului „presiune fiscală” în raportarea financiară la nivelul întreprinderii; ajustarea etapelor de planificare fiscală la întreprinderile din sectorul vitivinicol; elaborarea unui sistem de determinare a nivelului presiunii fiscale a entităţilor economice din sectorul vitivinicol în baza mai multor criterii; elaborarea şi validarea modelului econometric de evaluare a interdependenţei dintre nivelul presiunii fiscale şi cel al stabilității financiare a entităţilor din sectorul vitivinicol.

Rezultatele obținute care contribuie la soluționarea unei probleme ştiinţifice importante constau în fundamentarea, din punct de vedere științific și metodologic, a importanței presiunii fiscale și a efectelor acesteia asupra indicatorilor financiari și economici ai întreprinderilor din sectorul vitivinicol, fapt ce a confirmat necesitatea elaborării metodologiei de calcul a indicatorului respectiv, aprobarea la nivel normativ a acestei metodologii și a valorilor optime admise ale presiunii fiscale pentru sectorul respectiv, cu scopul de a reduce consecințele negative ale efectelor presiunii fiscale asupra entităților din sectorul viti vinicol.

Semnificația teoretică a lucrării rezidă în aprofundarea și dezvoltarea conceptelor privind presiunea fiscală şi planificarea fiscală; sintetizarea metodelor de determinare a nivelului presiunii fiscale la nivel microeconomic utilizate în practica mondială; elaborarea metodologiei de determinare a nivelului optim al presiunii fiscale pentru entităţi în limitele coridorului fiscal; elaborarea pentru fiecare sector al economiei a „punctului critic” al presiunii fiscale optime, în scopul elaborării standardelor sectoriale privind presiunea fiscală marginală. Valoarea aplicativă a lucrării. Prevederile teoretice, fundamentate în teză, pot fi folosite de către: ministerele și departamentele de resort; autoritățile fiscale; managerii entităților, în procesul instructiv, pentru predarea cursurilor universitare (precum: „Gestiunea fiscală”, „Planificare Fiscală”, „Fiscalitate şi Administrare Fiscală”, „Evaluarea Afacerii”).

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: Cele mai importante rezultate ale cercetării au fost acceptate spre implementare în cadrul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și a Mediului, a entităţii „SUVOROV VIN” S.R.L. şi în activitatea didactică din cadrul ASEM.

Cuprins


1. ABORDĂRI CONCEPTUALE ALE PRESIUNII FISCALE ȘI METODOLOGIA DE DETERMINARE A ACESTEIA
 • 1.1.Repere conceptuale privind „presiunea fiscală”
 • 1.2. Analiza comparativă a metodelor de determinare a nivelului presiunii fiscale în cadrul entităților
 • 1.3. Influența presiunii fiscale asupra creşterii economice a statului
 • 1.4.Concluzii la capitolul

2. DETERMINAREA ȘI RELAȚIONAREA OBLIGAȚIILOR FISCALE ALE ÎNTREPRINDERILOR PRIN PRISMA INDICATORILOR DE PERFORMANȚĂ FINANCIARĂ
 • 2.1. Analiza situației actuale a sectorului vitivinicol din Republica Moldova și importanța acestuia
 • 2.2. Analiza obligațiilor fiscale a întreprinderilor din cadrul sectorului vitivinicol din Republica Moldova și determinarea nivelului presiunii fiscale 67
 • 2.3.Relaționarea dintre presiunea fiscală și performanța financiară a entităților din sectorul vitivinicol
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. RAȚIONALIZAREA SISTEMULUI DE IMPUNERE A AGENȚILOR ECONOMICI DIN CADRUL SECTORULUI VITIVINICOL ÎN VEDEREA ATENUĂRII PRESIUNII FISCALE
 • 3.1. Metodologia de determinare a presiunii fiscale asupra subiectului economic – posibilități de modificare în vederea atenuării efectelor negative
 • 3.2. Perfecționarea planificării fiscale prin prisma optimizării fiscale în vederea reducerii presiunii fiscale a entității
 • 3.3.Modelarea interdependenței dintre presiunea fiscală și stabilitatea financiară a întreprinderilor din cadrul sectorului vitivinicol
 • 3.4.Concluzii la capitolul 3 149 CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI

BIBLIOGRAFIE
ANEXE
DECLARAȚIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CURRICULUM VITAE