Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Fundamente teoretice ale calificării juridice


Autor: Sîli Ira
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
Anul:2019
Conducător ştiinţific: Elena Aramă
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 3 octombrie 2019 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 6 decembrie 2019

Autoreferat

Adobe PDF document0.39 Mb / în română

Teza

CZU 340.12(043.3)

Adobe PDF document 1.86 Mb / în română
167 pagini


Cuvinte Cheie

Calificare juridică, proces, rezultat, elaborarea dreptului, realizarea şi aplicarea dreptului, concepte, categorii, standarde, principii, dificultăţi de aplicare, erori de calificare

Adnotare

Structura tezei: Introducere, patru capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 250 titluri, 132 pagini de bază, anexe -11 pagini. Rezultatele obţinute au fost reflectate în 10 publicaţii ştiinţifice cu volumul total de 3,92 c.a.

Domeniul de studiu: Teoria generală a dreptului Scopul şi obiectivele tezei: Scopul prezentei teze îl constituie cercetarea complexă şi multilaterală a calificării juridice pentru identificarea problemelor ce ţin de fundamentarea teoretică a calificării juridice, imperios necesară pentru elucidarea calificării juridice în procesul aplicării, dar şi elaborării dreptului, delimitarea clară a instrumentelor calificării juridice, cât şi importanţa raţionamentului logic, a standardelor şi principiilor dreptului în procesul de calificare. În cuprinsul tezei atingerea scopului presupune realizarea următoarelor obiective: studiul literaturii juridice teoretice şi ramurale în scopul identificării opiniilor existente referitoare la calificarea juridică; identificarea interpretărilor individuale referitor la conceptul calificării juridice ca proces şi calificarea juridică ca rezultat; studiul teoretic ce ţine de delimitarea conceptuală a noţiunii de calificare juridică de alte noţiuni adiacente, dar şi demonstrarea interacţiunii şi legăturii genetice dintre acestea; determinarea rolului calificării juridice în scopul consolidării statului de drept; definirea conceptului, categoriei în calitate de instrumente fundamentale în procesul de calificare juridică; analiza hotărârilor explicative şi avizelor consultative ale Curţii Supreme de Justiţie din Republica Moldova în scopul evidenţierii dificultăţilor în procesul de calificare juridică la etapele de aplicare a dreptului; clasificarea categoriilor şi tipurilor de calificări juridice; determinarea etapelor procesului de calificare juridică; identificarea rolului conceptelor strict determinate, a conceptelor vagi şi a operaţiei de definire la realizarea calificării juridice; argumentarea contribuţiei rezultatului procesului de calificare juridică la depăşirea erorilor în procesul de aplicare a dreptului.

Noutatea ştiinţifică a rezultatelor obţinute constă în contribuţia adusă la studierea conceptului de calificare juridică întreprinsă pentru prima dată în contextul cercetărilor teoretico-juridice autohtone; clasificarea etapelor, formelor şi tipurilor de calificare juridică ce schimbă viziunea metodologică orientată asupra acestor categorii de maximă generalitate şi cu interferenţe practice; analiza teoretică a instrumentelor conceptuale a categoriilor, precum şi, în scopul depăşirii dificultăţilor calificării juridice, depistarea erorilor de calificare şi a factorilor care le generează.

Problema ştiinţifică soluţionată constă în elaborarea unor standarde comune pentru fundamentarea calificării juridice (concepte, categorii, etape de realizare, identificare de instrumente, soluţii în depaşirea erorilor de calificare), prin integrarea unor teorii în cadrul doctrinei existente, în vederea integrării şi consolidării conceptului de calificare juridică (proces şi rezultat) în studiile naţionale.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării sunt determinate de actualitatea şi noutatea sa ştiinţifică. Concluziile şi propunerile formulate în lucrare vor oferi soluţii ce pot fi utilizate: - în plan teoretic ca material iniţial pentru o abordare ulterioară mai aprofundată a unor probleme particulare ce ţin de procesul de calificare juridică; - în plan normativ-legislativ şi jurisprudenţial în activitatea de elaborare şi de aplicare corectă a dreptului în procesul de reformare a legislaţiei ce reglementează diferite domenii ale ramurilor concrete de drept - civil, penal, internaţional etc. cu referire la calificarea juridică; - în procesul didactic universitar la disciplinele: teoria generală a dreptului, drept penal, logica juridică, metodologia dreptului.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice Rezultatele ştiinţifice obţinute vor fi utilizate în activitatea de analiză şi studiu a actelor de aplicare şi elaborare a dreptului, în scopul identificării erorilor de calificare juridică pentru formularea unor standarde cu caracter de recomandare pentru procesul de realizare a dreptului şi aplicare uniformă a prevederilor legale.

Cuprins


Capitolul I. Analiza situaţiei în domeniul de cercetare a problemei calificării juridice.
 • 1.1.Analiza doctrinei teoretico-juridice referitor la calificarea juridică
 • 1.2.Evaluarea studiilor şt iinţ ifice ramurale vizând calificarea juridică şi identificarea problemelor de cercetare
 • 1.3.Concluzii la cap.I

Capitolul II. Delimitări conceptuale ale calificării juridice
 • 2.1.Conceptul şi importanţa calificării juridice în contextul edificării statului de drept
 • 2.2.Locul şi rolul calificării juridice în procesul de realizare a dreptului. Calificarea şi aplicarea dreptului
 • 2.3.Calificarea juridică şi elaborarea dreptului
 • 2.4.Concluzii la cap. 2

Capitolul III. Repere ale identificării fundamentelor calificării juridice
 • 3.1. Elementele de structură ale calificării juridice
 • 3.2. Etapele (fazele) calificării juridice-elemente de structură ale calificării juridice din perspect iva calificării juridice ca proces
 • 3.3. Elementele de structură ale calificării juridice din perspectiva calificării juridice ca rezultat
 • 3.4. Tipurile calificării juridice
 • 3.5. Concluzii la cap. 3

Capitolul IV. Instrumente şi modalităţi de depăşire a dificultăţilor de calificare juridică
 • 4.1. Concepte şi categorii în drept ca instrumente ale calificării juridice
 • 4.2. Importanţa operaţiei de definire pentru calificarea juridică
 • 4.3. Calificarea în cazul conceptelor strict determinate şi în cazul conceptelor suple (vagi). Rolul principiilor generale ale dreptului
 • 4.4. Factorii ce determină erori de calificare juridică
 • 4.5. Concluzii la cap. 4

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI Bibliografie
Anexe
Declaraţia privind asumarea răspunderii
Lista publicaţiilor
Curriculum vitae