Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Răspunderea penală – formă a răspunderii juridice


Autor: Cerchez Mihnea Alexandru
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
Anul:2019
Conducător ştiinţific: Andrei Smochină
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Istorie
Instituţia: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 4 octombrie 2019 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 6 decembrie 2019

Autoreferat

Adobe PDF document0.44 Mb / în română

Teza

CZU 340.116:343.1 (043.3)

Adobe PDF document 1.31 Mb / în română
175 pagini


Cuvinte Cheie

răspundere juridică, responsabilitate, formele răspunderii juridice, răspundere penală, răspundere penală obiectivă, sancțiune penală, faptă ilicită

Adnotare

Cerchez Mihnea Alexandru. „Răspunderea penală – formă a răspunderii juridice”. Teză pentru obţinerea gradului ştiinţific de doctor în drept. Specialitatea: 551.01 – Teoria generală a dreptului. Chişinău, 2019

Structura tezei: Teza este structurată în introducere, patru capitole principale, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 265 surse. Lucrarea este întinsă pe 162 pagini de text de bază, iar rezultatele obţinute sunt publicate în 10 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu – Teoria generală a dreptului Scopul tezei. Teza de doctorat are ca scop cercetarea răspunderii juridice penale ca formă distinctă de manifestare a răspunderii juridice în lumina noilor transformări legislative, doctrinare și jurisprudențiale din România și Republica Moldova, prin prisma exigențelor Teoriei generale a dreptului.

Obiectivele cercetării sunt: definirea răspunderii juridice penale, argumentarea independenței răspunderii juridice penale ca formă distinctă în sistemul de drept al răspunderii juridice, oglindirea teoretică a esenței, a semnelor sale distinctive, a scopului, principiilor și modalităților răspunderii juridice penale, stabilirea structurii instituției răspunderii penale, identificarea particularităților răspunderii juridice penale în diferite domenii de reglementare juridică, din perspectiva noilor tendințe legislative, doctrinare și jurisprudențiale.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică derivă din abordarea multiaspectuală a răspunderii juridice penale ca formă distinctă de manifestare a răspunderii juridice, prin prisma exigențelor Teoriei generale a dreptului, în lumina noilor reglemăntări din România și Republica Moldova, în contextul transformărilor intervenite, pe tărâm legislativ, în cele două state, fiind conturate noi teze și concepții menite să pună într-o nouă lumină problemele privind răspunderea pentru încălcarea legislației penale.

Problema ştiinţifică soluţionată constă în fundamentarea semnelor distinctive, a funcțiilor, principiilor și modalităților răspunderii juridice penale prin prisma exigențelor Teoriei generale a dreptului, evidențierea particularităților răspunderii juridice penale în diferite domenii de reglementare juridica, din perspectiva noilor transfomări legislative, doctrinare și jurisprudențiale, în vederea perfecţionării reglementărilor juridice din domeniul cercetat, contribuind la reformarea legislației din România și Republica Moldova și constituind o garanție a legalității angajării răspunderii juridice penale.

Importanța teoretică a lucrării rezidă în sistematizarea și structurarea abordărilor teoretice privind formele răspunderii juridice, în general, a răspunderii juridice penale, în special, determinarea și definirea conceptului de răspundere penală, identificarea rolului și locului răspunderii juridice penale în sistemul de drept al răspunderii juridice, oglindirea teoretică a esenței, funcțiilor, principiilor și modalităților răspunderii juridice penale, evidențierea particularităților răspunderii juridice penale în diferite domenii de reglementare juridica, adiționarea unui bogat material teoretic necesar dezvoltării instituției răspunderii juridice.

Valoarea aplicativă a lucrării. Abordările teoretice reflectate în cuprinsul lucrării vor înlesni apariția și dezvolatrea unor noi studii sau cercetări privind răspunderea juridică penală, una din instituțiile centrale a răspunderii juridice. Totodată, concluziile conturate în lucrare sunt destinate să dezvolte sau să completeze instituții proprii teoriei generale a dreptului sau specifice altor ramuri de drept și pot fi avute în vedere atât în procesul de învățământ dar și în procesul de elaborare a actelor normative, contribuind la reformarea legislației din România și Republica Moldova și constituind o garanție a legalității angajării răspunderii juridice penale.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: concluziile teoretice ale lucrării, elementele de noutate și recomandările formulate sunt utilizate în procesul de învățământ la predarea cursului ,,Teoria răspunderii și responsabilității juridice” în cadrul Universității Libere Internaționale din Moldova și a Facultăților de Științe Juridice și Administrative din România.

Cuprins


1. REFLECTAREA TEORETICĂ ȘI NORMATIVĂ A RĂSPUNDERII JURIDICE PENALE
 • 1.1.Tendinţe actuale în abordarea teoretico-ştiinţifică a răspunderii juridice penale în cercetările doctrinarilor contemporani
 • 1.2. Nivelul de reglementare juridică a răspunderii juridice penale
 • 1.3. Concluzii la capitolul 1

2. LOCUL ȘI ROLUL RĂSPUNDERII JURIDICE PENALE ÎN SISTEMUL RĂSPUNDERII JURIDICE
 • 2.1.Noțiunea, scopul și esența răspunderii penale - instituție juridică centrală în construcția normativă de drept a răspunderii juridice
 • 2.2.Modalitățile și manifestările răspunderii penale - formă a răspunderii juridice
 • 2.3. Concluzii la Capitolul 2

3. PRINCIPIILE ȘI FUNCȚIILE RĂSPUNDERII JURIDICE PENALE
 • 3.1. Principiile răspunderii juridice penale
 • 3.2. Funcțiile răspunderii juridice penale
 • 3.3. Concluzii la Capitolul 3
4. RĂSPUNDEREA PENALĂ ÎN DIFERITE DOMENII DE REGLEMENTARE JURIDICĂ
 • 4.1. Particularitățile răspunderii juridice penale a aleșilor
 • 4.2. Aspecte generale privind răspunderea juridică penală în domeniul informatic
 • 4.3. Considerații generale privind răspunderea juridică penală în domeniul medical
 • 4.4. Concluzii la Capitolul 4

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIA
DECLARAŢIE PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CV autorului