Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Impactul matematicii în însusirea disciplinelor profesionale în sistemul învatamantului secundar profesional Teza de doctor în stiinte pedagogice


Autor: Деткова Анна
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
Anul:2020
Conducător ştiinţific: Ilie Lupu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Tiraspol
Instituţia: Universitatea de Stat din Tiraspol

Statut

Teza a fost susţinută pe 18 noiembrie 2019 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 28 februarie 2020

Autoreferat

Adobe PDF document1.46 Mb / în română
Adobe PDF document1.44 Mb / în engleză
Adobe PDF document1.62 Mb / în rusă

Teza

CZU 377.016 : 51 (043.3)

Adobe PDF document 4.05 Mb / în rusă
218 pagini


Cuvinte Cheie

educaţia matematică, învăţământ secundar profesional, motivaţia profesională, model pedagogic, legături interdisciplinare

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii şi recomandări, bibliografie din 168 titluri, 8 anexe, 127 pagini text de bază, 22 figuri, 19 tabele. Rezultatele cercetării sunt publicate în 13 lucrări ştiinţifice.

Domeniu de studiu: Științe pedagogice. Didactică şcolară (pe trepte şi discipline de învăţămănt). Scopul cercetării: fundamentarea teoretică şi elaborarea modelului pedagogic şi metodologiei de integrare a matematicii în sistemul învăţămîntului secundar profesional.

Obiectivele cercetării:(1) Analiza specificului și experienței predării matematicii în instituțiile de învățământ secundar profesional. (2) Determinarea principiilor de bază ale tehnologiei pedagogice pentru predarea matematicii în sistemul de învățământ profesional secundar. (3 Elaborarea modelului pedagogic și a metodologiei de integrare a matematicii în sistemul de ÎSP de profil tehnic și testarea acesteia. (4) Crearea metodologiei de aplicare a complexului de sarcini orientate profesional.

Noutatea și originalitatea ştiinţifică a lucrării: constă în faptul că, datorită îndeplinirii sistematice şi în mai multe etape a sarcinilor orientate profesional, devine posibil, menţinând în acelaşi timp un nivel înalt de motivaţie a studenţilor, să realizeze simultan dezvoltarea competenţelor matematice şi să extindă înţelegerea studenţilor asupra semnificaţiei profesionale a matematicii.

Problemă ştiinţifică soluționată: constă în determinarea fundamentelor teoretice şi metodologice pentru dezvoltarea modelului pedagogic de integrare a matematicii în sistemul de învăţământ secundar profesional.

Semnificaţia teoretică a lucrării: constă în determinarea rolului formator de sistem al conexiunilor interdisciplinare ale matematicii cu disciplinele profesionale.

Valoarea aplicativă a lucrării: constă în posibilitatea introducerii metodologiei dezvoltate în procesul de predare a matematicii în instituţiile secundare profesionale de diferit profil. Folosind modelul pedagogic ca constructor teoretic, profesorul îl va completa cu conţinut practic concret, ţinând cont de specialitatea aleasă şi de tipul activităţii profesionale viitoare a unui specialist de nivel mediu.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: tehnologia pedagogică este folosită în procesul educaţional la facultatea de ÎSP al institutului de inginerie şi tehnică din Tiraspol.

Cuprins


1. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
 • 1.1. Роль и место математики в системе среднего профессионального образования
 • 1.2. Профессиональная мотивация при изучении математики в средних профессиональных учреждениях
 • 1.3. Принцип профессиональной направленности обучения математике
 • 1.4. Междисциплинарная корреляция математики с профессиональными дисциплинами
 • 1.5. Выводы по главе 1

2.ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ И МЕТОДОЛОГИЯ ИНТЕГРИРОВАНИЯ МАТЕМАТИКИ В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
 • 2.1. Разработка Педагогической модели и роль математики в изучении технических дисциплин
 • 2.2. Методология применения Педагогической модели посредством установления и учёта междисциплинарных связей
 • 2.3. Методология применения комплекса профессионально-ориентированных заданий
 • 2.4. Выводы по главе 2

3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ И МЕТОДОЛОГИИ ЕЁ ПРИМЕНЕНИЯ
 • 3.1. Описание проведения педагогического эксперимента
 • 3.2. Результаты педагогического эксперимента
 • 3.2.1 Исследование мотивационной сферы
 • 3.2.2 Анализ качественных показателей обученности
 • 3.2.3 Корреляционный анализ
 • 3.3. Выводы по главе 3

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
БИБЛИОГРАФИЯ
ПРИЛОЖЕНИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ ОПРИЗНАНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА