Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2020 / august /

Lucrările pentru duet de piane în componistica din Republica Moldova


Autor: Mamaliga Marina
Gradul:doctor în studiul artelor, culturologie
Specialitatea: 17.00.01 - Arte audio-vizuale (cu specificarea: artă teatrală; artă muzicală; artă cinematografică, televiziune şi alte genuri de artă audiovizuală)
Anul:2020
Conducător ştiinţific: Svetlana Ţîrcunova
doctor, profesor universitar, Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice (AMTAP)
Instituţia: Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice (AMTAP)

Statut

Teza a fost susţinută pe 25 august 2020 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 30 octombrie 2020

Autoreferat

Adobe PDF document0.50 Mb / în română
Adobe PDF document0.52 Mb / în rusă

Teza

CZU 780.8:780.616.433.087.32.036(478)(043.3)

Adobe PDF document 4.11 Mb / în rusă
158 pagini


Cuvinte Cheie

duet de piane, creația compozitorilor din Republica Moldova, element folcloric, stilistica de jazz, intertextualitate, miniatură, repertoriu didactic, ansamblu cameral, factură pianistică, tematism muzical.

Adnotare

Structura tezei: Introducere, patru capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografia ce include 145 de titluri, 2 anexe; 132 pagini ale textului de bază, 13 de pagini de anexe. Cuvinte-cheie: duet de piane, creația compozitorilor din Republica Moldova, element folcloric, stilistica de jazz, intertextualitate, miniatură, repertoriu didactic, ansamblu cameral, factură pianistică, tematism muzical.

Scopul tezei se rezumă la prezentarea și caracterizarea opusurilor pentru două piane în creația compozitorilor din Republica Moldova, elucidarea rolului și valorii lor artistice în arta pianistică autohtonă.

Obiectivele investigației: prezentarea unei baze metodologice, care ar determina analiza posibilităților expresive ale duetului de piane ca domeniu al artei componistice; reliefarea direcțiilor principale ale căutărilor compozitorilor naționali în domeniul artistic al duetului de piane; relevarea rolului elementelor folclorice în conținutul artistic, limbajul muzical și planul dramaturgic în lucrările pentru două piane de V. Burlea, E. Mamot și O. Negruța; caracterizarea influenței stilisticii de jazz asupra imaginilor artistice și mijloacelor de expresie muzicală în opusurile pentru două piane ale lui O. Negruța și M. Stârcea; manifestarea posmodernismului în compozițiile pentru duet de piane ale lui V. Beleaev și Gh. Ciobanu; formularea problemelor tratării de interpretare artistică a opusurilor analizate și recomandărilor metodice la rezolvarea lor.

Noutatea şi originalitatea științifică. Pentru prima dată au fost introduse în circuitul științific atât lucrări deja editate cât şi manuscrise pentru două piane ale autorilor autohtoni. Originalitatea este determinată de aspectul de studiu care presupune studierea creațiilor pentru două piane ale compozitorilor din Republica Moldova din poziția de sinteză a științei muzicologice și a practicii interpretative.

Rezultatele obținutecontribuie la soluționarea unei probleme științifice importante ce se referă la crearea unei viziuni complexe asupra muzicii pentru duetul de piane din Republica Moldova din perioada anilor 1980–2000, ca domeniu important al artei muzicale naționale, determinând aprecierea teoretică a valorii sale artistice și a locului pe care îl ocupă în cultura națională.

Semnificaţia teoretică. Lucrarea dată este prima investigație dedicată în special problemelor științifice legate de duetul de piane în practica componistică națională, cercetate în baza unor creații ale compozitorilor autohtoni ce aparțin unor genuri diverse, în contextul unor tendințe stilistice contemporane.

Valoarea aplicativă a lucrării. Rezultatele obţinute pot fi utilizate în cadrul cursurilor de Istorie a muzicii naționale, Forme muzicale, Metodologie a analizei muzicale, Istorie a artei interpretative. Lucrarea prezintă interes atât pentru muzicologi-cercetători cât şi pentru profesori şi muzicieni-interpreţi. Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Materialele tezei au fost publicate în literatura ştiinţifică şi aprobate în cadrul conferinţelor ştiinţifico-practice ale profesorilor şi doctoranzilor Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice.

Cuprins


1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ДЛЯ ФОРТЕПИАННОГО ДУЭТА В ТВОРЧЕСТВЕ КОМПОЗИТОРОВ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
 • 1.1. Теоретические проблемы фортепианного дуэта как области композиторского творчества
 • 1.2. Исторический ракурс исследований о произведениях для фортепианного дуэта
 • 1.3. Выводы по главе 1

2. ДВУХРОЯЛЬНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ В. БУРЛИ, Е. МАМОТА И О. НЕГРУЦЫ—ОБРАЗЦЫ ФОЛЬКЛОРНОЙ СТИЛИСТИКИ
 • 2.1. Моделирование фольклорно-жанровых элементов в музыкальном языке и композиции фантазии В. Бурли Brâul lui M. Amihalachioaie
 • 2.2. Жанровая специфика и композиционные особенности Концертино Е. Мамота
 • 2.3 Претворение молдавского фольклорного начала в сочинении О. Негруцы Хора
 • 2.4. Выводы по главе 2

3. ОПУСЫ О. НЕГРУЦЫ И М. СТЫРЧИ ДЛЯ АНСАМБЛЯ ДВУХ ФОРТЕПИАНО КАК ПРИМЕРЫ МУЗЫКИ «ТРЕТЬЕГО НАПРАВЛЕНИЯ»
 • 3.1. Стилистические особенности двухрояльных сочинений Концертный вальс и Скерцо О. Негруцы
 • 3.2. Специфика музыкального языка и композиционно-драматургического решения в Скерцо-фантазии М. Стырчи
 • 3.3. Выводы по главе 3

4. СОЧИНЕНИЯ В. БЕЛЯЕВА И Г. ЧОБАНУ ДЛЯ ФОРТЕПИАННОГО ДУЭТА: ПОИСКИ СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ МУЗЫКАЛЬНОГО ЯЗЫКА И КОМПОЗИЦИОННО-ДРАМАТУРГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
 • 4.1. Особенности тематизма и формы в Dies Irae В. Беляева
 • 4.2. Преломление интертекстуальности в цикле Г. Чобану To Philharmonic Public of Chișinău
 • 4.3. Выводы по главе 4

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
БИБЛИОГРАФИЯ
ПРИЛОЖЕНИЯ
Декларация об ответственности
CV автора