Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Analiza juridico-penală a infracţiunii de activitatea mercenarilor prevăzută la art. 141 CP RM


Autor: Vera Macovei
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
Anul:2021
Conducător ştiinţific: Raisa Grecu
doctor habilitat, conferenţiar universitar
Instituţia: Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene "Constantin Stere"

Statut

Teza a fost susţinută pe 4 ianuarie 2021 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 27 aprilie 2021

Autoreferat

Adobe PDF document1.02 Mb / în engleză
Adobe PDF document0.38 Mb / în română

Teza

CZU 343.33 (043.3)

Adobe PDF document 2.36 Mb / în română
224 pagini


Adnotare

Teză de doctor în drept. Şcoala Doctorală în Drept, Ştiinţe Politice şi Administrative, USPEE “C. Stere”-ASEM, Chişinău 2020

Structura lucrării: Introducere; 4 capitole, concluzii generale şi recomandări; bibliografia din 373 titluri; declaraţia privind asumarea răspunderii; CV-ul autorului.

Domeniul de studiu: Drept penal Partea Specială.

Scopul şi obiectivele lucrării: Scopul investigației constă în analiza complexă a elementelor constitutive ale infracţiunii prevăzute la art.141 CP RM Activitatea mercenarilor și evaluarea teoretico-practică a conţinutului constitutiv al infracțiunilor analizate; în reliefarea situațiilor apărute în practica judiciară în procesul încadrării juridice a faptei infracționale cercetate cu argumentarea unor propuneri de soluționare a acestora și formularea concluziilor și recomandărilor orientate spre aprofundarea conceptualizării teoretico-practice și perfecționarea în continuare a cadrului incriminator în materie de activitatea mercenarilor.

Pentru atingerea scopului propus au fost trasate următoarele obiective: cercetarea conceptelor și tezelor doctrinare existente în literatura de specialitate din ţară şi de peste hotare referitoarea la tema investigației; analiza teoretico-normativă a celor două variante-tip a componențelor de infracțiune prevăzute la art. 141 CP RM Activitatea mercenarilor; aprecierea plenitudinii reglementărilor normative și identificarea imperfecţiunilor existente în normele de incriminare stipulate la art.141 CP RM; analiza cadrului legal de inciminare a infracțiunii de activitatea mercenarilor în legislația altor state; formularea concluziilor și recomandărilor cu titlu de lege ferenda destinate optimizării cadrului incriminator în materia cercetată.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: Dimensiunea novatorie a tezei este marcată de faptul că aceasta este o primă încercare a unei analize ample și complexe a problemelor teoriticopractice a răspunderii penale pentru infracţiunile prevăzute la art.141 CP RM, în care și-au găsit, în special, expresia: analiza trăsăturilor specifice „mercenarului” ca subiect al infracțiunii prevăzute la alin.(1) art.141 CP RM; relevarea exactă a scopului activității de mercenariat; argumentarea oportunității completării reglementărilor de la alin.(2) art.141 CP RM cu o încă modalitate normativă de săvârșire a faptei infracționale – „racolarea”; motivarea oportumității completării cadrului normativ de incriminare a infracțiunii analizate cu noi circumstanțe agravante.

Importanţa teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării rezidă în faptul că, aceasta constituie un suport științific pentru aprofundarea în continuare a cercetărilor teoretico-practice în domeniul vizat al dreptului penal, formulează propuneri orientate spre perfecționarea cadrului legislativ de incriminare și depășirea situațiilor practice controversate de aplicare a art.141 CP RM.

Cuprins


CAPITOLUL 1. STUDIUL INFRACȚIUNII DE ACTIVITATE A MERCENARILOR ÎN DOCTRINA DREPTULUI PENAL
 • 1.1. Știința penală națională despre infracțiunea de activitate a mercenarilor prevăzută la art.141 CP RM
 • 1.2. Analiza materialelor științifice referitoare la activitate a mercenarilor publicate în alte state

CAPITOLUL 2. ANALIZA JURIDICO-PENALĂ A VARIANTEI TIP A INFRACŢIUNII PREVĂZUTE LA ALIN.(1) ART. 141 CP RM. ACTIVITATEA MERCENARILOR
 • 2.1. Obiectul infracţiunii prevăzute la alin.(1) art. 141 CP RM
 • 2.2 Latura obiectivă a infracţiunii prevăzute la alin. (1) art.141 CP RM
 • 2.3 Subiectul infracţiuni prevăzute la alin. (1) art. 141 CP RM
 • 2.4 Latura subiectivă a infracţiunii prevăzute la alin.(1) art. 141 CP RM

CAPITOLUL 3. ANALIZA JURIDICO-PENALĂ A VARIANTEI TIP A INFRACŢIUNII PREVĂZUTE LA ALIN.(2) ART. 141 CP RM. ACTIVITATEA MERCENARILOR
 • 3.1. Obiectul infracțiunii prevăzute la alin.(2) art.141 CP RM..
 • 3.2. Latura obiectivă a infracțiunii prevăzute la alin.(2) art.141 CP RM.
 • 3.3. Latura subiectivă a infracțiunii prevăzute la alin.(2) art.141 CP RM
 • 3.4. Subiectul infracțiunii prevăzute la alin.(2) art.141 CP RM
CAPITOLUL 4. ANALIZA INCRIMINĂRII INFRACŢIUNII DE ACTIVITATE A MERCENARILOR - ASPECT COMPARATIV
 • 4.1. Reglementarea juridico-penală a infracţiunii de activitate amercenarilor în statele europene şi SUA
 • 4.2. Cadrul legal de incriminare a infracţiunii de activitate a mercenarilor în statele CSI

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CV-UL AUTORULUI