Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Răspunderea penală pentru constrângerea de a face declarații


Autor: Jenunchi Elena
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
Anul:2021
Conducător ştiinţific: Raisa Grecu
doctor habilitat, conferenţiar universitar
Instituţia: Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene "Constantin Stere"

Statut

Teza a fost susţinută pe 9 ianuarie 2021 în CSS şi se află în examinare la CNAA

Autoreferat

Adobe PDF document0.69 Mb / în română
Adobe PDF document0.63 Mb / în engleză

Teza

CZU 343.435(043.3)

Adobe PDF document 2.22 Mb / în română
182 pagini


Cuvinte Cheie

constrângere, amenințare, acte ilegale, subiect special, declarații, acord de recunoaștere a vinovăției, intenție, delimitare, studiu comparativ

Adnotare

Structura lucrării: introducere, 4 capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 173 de titluri, 158 de pagini text de bază, 1 anexă și 6 figuri. Rezultatele obţinute sunt publicate în 9 lucră

ri.

Domeniul de studiu: Drept penal. Partea specială

Scopul şi obiectivele lucrării. Scopul tezei de doctor constă în realizarea unei investigații aprofundate în materia infracțiunii de constrângere de a face declarații, prevăzute la art. 309 Cod penal al Republicii Moldova, sub aspect teoretico-normativ, cu evaluarea eficienței practice a reglementării legislative a acesteia și formularea unor propuneri de lege ferenda, orientate spre perfecționarea cadrului legal de incriminare a infracțiunii date. Pentru realizarea acestui scop au fost trasate următoarele obiective: analiza complexă teoretico-normativă a elementelor componenței de infracțiune prevăzute la art. 309 CP RM; identificarea carențelor de reglementare normativă ce influențează negativ asupra eficienței aplicării normei studiate; stabilirea criteriilor delimitării infracțiunii analizate de unele fapte infracționale conexe; realizarea unui studiu comparativ al legislației penale în materie de reglementare a infracțiunii de constrângere de a face declarații; formularea unor propuneri de perfecționare a cadrului normativ incriminator al art. 309 CP RM.

Noutatea ştiinţifică și originalitatea rezultatelor obţinute îşi găsesc exprimare în faptul că lucrarea reprezintă o primă cercetare juridico-penală de genul dat a infracțiunii reglementate la art. 309 CP RM Constrângerea de a face declarații. Au fost studiate complex elementele componenței respective de infracțiune, cu formularea concluziilor asupra unor aspecte problematice în abordarea teoretico-normativă a acestora; s-au analizat similitudinile și s-au determinat cu exactitate criteriile delimitării infracțiunii cercetate de alte fapte penale conexe; a fost realizat un studiu comparativ al reglementării infracțiunii în cauză în legislația altor state; au fost formulate propuneri de lege ferenda, menite să eficientizeze cadrul legal ce incriminează fapta de constrângere de a face declarații.

Semnificaţia teoretică. Lucrarea constituie un suport ştiinţifico-metodologic semnificativ pentru doctrina juridico-penală, în special pentru perfecționarea în continuare în știința națională a dreptului penal a conceptului teoretico-normativ al infracțiunii analizate.

Valoarea aplicativă. Rezultatele obținute în urma studiului pot fi aplicate în activitatea ştiinţifică, sunt utile în procesul de instruire profesională juridică la toate nivelurile de studii, precum și în activitatea practică a instituțiilor de ocrotire a ordinii de drept; de asemenea, pot fi luate în considerare în procesul de legiferare.

Cuprins


1. ANALIZA SITUAȚIEI ÎN ȘTIINȚA DREPTULUI PENAL PRIVIND RĂSPUNDEREA PENTRU CONSTRÂNGEREA DE A FACE DECLARAȚII
 • 1.1. Investigarea științifică a infracțiunii de constrângere de a face declarații în sursele doctrinare publicate în Republica Moldova
 • 1.2. Cercetarea doctrinei străine referitoare la constrângerea de a face declarații
 • 1.3. Concluzii la capitolul 1

2. ELEMENTELE CONSTITUTIVE OBIECTIVE ALE INFRACȚIUNII PREVĂZUTE LA ARTICOLUL 309 COD PENAL AL REPUBLICII MOLDOVA
 • 2.1. Obiectul juridic al infracțiunii de constrângere de a face declarații
 • 2.1.1. Obiectul juridic al infrcțiunii
 • 2.1.2. Obiectul material și victima infracțiunii prevăzute la art.309 CP RM
 • 2.2. Latura obiectivă a infracțiunii de constrângere de a face declarații
 • 2.3. Concluzii la capitolul 2

3. ELEMENTELE CONSTITUTIVE SUBIECTIVE ALE INFRACȚIUNII PREVĂZUTE LA ARTICOLUL 309 COD PENAL AL REPUBLICII MOLDOVA
 • 3.1. Subiectul infracțiunii de constrângere de a face declarații
 • 3.2. Latura subiectivă a infracțiunii de constrângere de a face declarații
 • 3.3. Concluzii la capitolul 3

4. DELIMITAREA INFRACȚIUNII DE CONSTRÂNGERE DE A FACE DECLARAȚII DE UNELE FAPTE PENALE CONEXE. STUDIU COMPARATIV AL INFRACȚIUNII DE CONSTRÂNGERE DE A FACE DECLARAȚII ÎN LEGISLAȚIA PENALĂ A ALTOR STATE
 • 4.1. Delimitarea infracțiunii de constrângere de a face declarații de infracțiunea de tortură, tratament inuman sau degradant, prevăzută la art.1661 CP RM
 • 4.2. Delimitarea infracțiunii de constrângere de a face declarații de unele infracțiuni expuse în capitolul XIV al CP RM
 • 4.2.1. Delimitarea infracțiunii de constrângere de a face declarații de infracțiunea incriminată în art. 312 CP RM Declaraţia mincinoasă, concluzia falsă sau traducerea incorectă
 • 4.2.2. Delimitarea infracțiunii de constrângere de a face declarații de infracțiunea de determinare la depunerea de declarații mincinoase, la formularea de concluzii false sau la efectuarea de traduceri incorecte, prevăzută la art.314 CP RM
 • 4.3. Infracțiunea de constrângere de a face declarații în legislația penală a altor state
 • 4.4. Concluzii la capitolul 4

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXĂ
DECLARAȚIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII.
CV-UL AUTORULUI