Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2021 / iunie /

Ancorele carierei ca factor de asigurare a echilibrului profesional


Autor: Zubenschi Mariana
Gradul:doctor în psihologie
Specialitatea: 19.00.05 - Psihologie socială
Anul:2021
Conducător ştiinţific: Mihai Şleahtiţchi
doctor habilitat, profesor universitar, Academia de Administrare Publică
Instituţia: Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei

Statut

Teza a fost susţinută pe 3 iunie 2021 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 30 iulie 2021

Autoreferat

Adobe PDF document1.43 Mb / în română

Teza

CZU 316.477:316.6(043.3)

Adobe PDF document 12.94 Mb / în română
280 pagini


Cuvinte Cheie

echilibru profesional, ancorele carierei, axele ancorelor carierei, ancorele carierei axate pe talent, ancorele carierei axate pe nevoie, ancorele carierei axate pe valori, niveluri ale modelului circular al ancorelor carierei, axe ale echilibrului profesional: „Eu-Eu”, „Eu-Profesie” și „Eu-Mediu”

Adnotare

Structura tezei include: adnotare (în limbile română, rusă, engleză), introducere, trei capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 295 de titluri, 21 de anexe, 148 de pagini text de bază, 12 tabele, 32 de figuri și lista abrevierilor. Cuvinte-cheie: echilibru profesional, ancorele carierei, axele ancorelor carierei, ancorele carierei axate pe talent, ancorele carierei axate pe nevoie, ancorele carierei axate pe valori, niveluri ale modelului circular al ancorelor carierei, axe ale echilibrului profesional: „Eu-Eu”, „Eu-Profesie” și „Eu-Mediu”.

Domeniul de studiu: Psihologia organizațională și a carierei. Scopul cercetării: rezidă în studierea relațiilor dintre ancorele carierei (axe și niveluri), a relațiilor acestora cu aspectele de bază ale echilibrul profesional la adulți, precum și în validarea unui program complex de intervenție experimentală pe axele echilibrului profesional „Eu-Eu”, „Eu-Profesie” și „Eu-Mediu”.

Obiectivele cercetării: studierea și analiza ancorelor carierei și a factorilor psihosociali ce pot intensifica sau reduce starea de echilibru profesional; modelarea axelor echilibrului profesional; profilarea relațiilor dintre nivelurile modelului circular ale ancorelor carierei și axele echilibrului profesional; identificarea marjei psihologice dintre echilibrul/dezechilibrul profesional și elaborarea modelului relativității echilibrului profesional; elaborarea, experimentarea și evaluarea rezultatelor programului de intervenție experimentală „Ancorarea în starea de echilibru profesional” în mediul profesional al profesorilor, asistenților sociali și medicilor.

Noutatea și originalitatea științifică: rezidă în proiectarea, edificarea și lansarea unei platforme epistemico-experimentale inedite cu referire la relația existentă între ancorele carierei și echilibrul profesional. Oferind un model original de analiză a echilibrului profesional, cercetarea de față constituie expresia unui studiu interdisciplinar în care, pentru întâia dată în condițiile spațiului științific autohton, sunt prezentate premisele și metodele de asigurarea a tipului vizat de echilibru prin mijlocirea unor programe de dezvoltare și consolidare profesională axate pe nivelurile modelului circular ale ancorelor carierei.

Problema științifică importantă soluționată a constat în formularea răspunsului la următoarea întrebare: cum pot fi fundamentați teoretic și identificați empiric factorii care contribuie la formarea sau/și consolidarea echilibrului profesional pe nivelurile modelului circular al ancorelor carierei caracteristice pentru profesiile aflate în serviciul umanității (medicină, educație și asistență socială)?

Semnificația teoretică: vizează relațiile dintre ancorele carierei și echilibrul profesional în determinarea modelului relativității echilibrului profesional, elaborarea și definirea axelor echilibrului profesional şi a programului de intervenție experimentală „Ancorarea în starea de echilibru profesional”, precum și definirea relațiilor dintre nivelurile ancorelor carierei ale modelului circular și axele echilibrului profesional.

Valoarea aplicativă a lucrării: constă în posibilitatea utilizării rezultatelor ei pe dimensiunile care vizează dezvoltarea personală și profesională a angajaților din domeniul asistenței sociale, cel medical și educațional. În plus, aceleași rezultate ar putea fi de folos în contextul unor teze – de licență, masterat sau/și doctorat - centrate fie pe problematica echilibrului profesional, fie pe cea a ancorelor carierei, fie pe ambele problematici concomitent. În aceeași ordine de idei, putem vorbi și despre posibilitatea valorificării rezultatelor cercetării în contextul elaborării/perfecționării și predării cursurilor universitare de specialitate (nivel de bază, opțional, facultativ) în cadrul facultăților care pregătesc specialiști în domeniul educației, medicinii sau/și asistenței sociale.

Implementarea rezultatelor științifice: rezultatele au fost implementate în cadrul proiectelor internaționale și naționale, în colaborare cu suportul Open Society Foundations, Fundația Orange, LED Liechtenstein Development Service, Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională, Institutul de Cercetări Avansate al Academiei de Studii Economice din București, Centrul de Informații Universitare, Centrul Național de Inovații Digitale în Educație „Clasa Viitorului”, UPS „Ion Creangă” și ULIM, al programelor educaționale și de dezvoltare personală și profesională „Sprijinirea cercetării de excelență”, „Tehnologii inovative în formarea-dezvoltarea personală”, „Psihosociologia organizațională”, „Tehnici și strategii de gestionare a bugetului propriu”, „Managementul resurselor umane”, „Tehnici și negociere în afaceri” și „Women Digital Center”.

Cuprins


1. ABORDĂRI TEORETICE ALE ANCORELOR CARIEREI ȘI ROLUL LOR ÎN ASIGURAREA ECHILIBRULUI PROFESIONAL
 • 1.1. Ancorele carierei în contextul psihologiei vocaționale
 • 1.2. Teoria ancorelor carierei și axele motrice ale mobilității carierei
 • 1.3. Valențele echilibrului profesional și rolul ancorelor carierei în asigurarea sa
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. STUDIUL ANCORELOR CARIEREI CA FACTOR DE ASIGURARE A ECHILIBRULUI PROFESIONAL ÎN ETAPA DE CONSTATARE
 • 2.1. Designul cercetării și evoluția demersului investigativ
 • 2.1.1. Scopul și obiectivele cercetării
 • 2.1.2. Modelul ipotetic operațional al cercetării
 • 2.1.3. Metodologia demersului investigativ
 • 2.1.4. Algoritmul de investigare statistică
 • 2.1.5. Eșantionul cercetării
 • 2.2. Interpretarea rezultatelor cercetării experimentului de constatare, ancorele carierei și axele sale
 • 2.3. Relații ale orientărilor ancorelor carierei, nevoii de realizare a obiectivelor profesionale, motivației de reușită profesională și arderii profesionale
 • 2.4. Nivelul factorilor psihosociali (exigențe și cerințe profesionale, activitate profesională, mediu și cultură profesională, sănătate, insecuritatea postului, bunăstare, sau satisfacție în muncă)
 • 2.5. Sinteza modelului echilibrului profesional
 • 2.5.1. Modelarea axelor „Eu-Eu”, „Eu-Profesie” și „Eu-Mediu” întru decelarea manifestării echilibrului profesional
 • 2.5.2. Extrapolarea echilibrului profesional în cadrul modelului circular al structurii ancorelor carierei
 • 2.5.3. Modelul relativității echilibrului profesional
 • 2.6. Concluzii la capitolul 2

3. ANCORAREA ÎN STAREA DE ECHILIBRU PROFESIONAL – INTERVENȚIE EXPERIMENTALĂ
 • 3.1. Programul de intervenție și cvasi-experimentul psihosocial „Ancorarea în starea de echilibru profesional”
 • 3.2. Designul experimental și interpretarea datelor
 • 3.3. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
GLOSAR
DECLARAȚIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CV-ul AUTORULUI