Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2021 / iunie /

Regimul juridic al actului notarial în legislația Republicii Moldova și României


Autor: Schin George
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
Anul:2021
Conducător ştiinţific: Leonid Chirtoacă
doctor, conferenţiar universitar
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 11 iunie 2021 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 22 decembrie 2021

Autoreferat

Adobe PDF document0.71 Mb / în română
Adobe PDF document0.89 Mb / în română

Teza

CZU 347.961(478+498)(043.3)

Adobe PDF document 2.29 Mb / în română
233 pagini


Cuvinte Cheie

act juridic, act notarial, act autentic, înscris, acțiune notarială, notar public, autentificare, procedură notarială, certificare, forță probantă, forță executorie, procură

Adnotare

Data susținerii: 141iunie, ora 13.00, în regim on-line
Link-ul pentru trasmisiunea in regim online:
https://us02web.zoom.us/j/89387946382?pwd=ckszU0E5NXZobFRqM3NwOCtPMEpMUT09

Domeniul de studiu. Lucrarea fundamentează un studiu complex din sfera dreptului civil, axat pe regimul juridic al actului notarial în legislația Republicii Moldova și României.

Structura tezei: introducere, 4 capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografia din 297 surse, 210 pagini text de bază.

Scopul şi obiectivele cercetării. Scopul tezei constă în abordarea complexă a regimului juridic al actului notarial în legislația Republicii Moldova și României, în corespundere cu prevederile legislaţiei în vigoare, a opiniilor doctrinare și practicii judiciare. În cercetarea efectuată ne-am axat asupra actului juridic notarial care contribuie la realizarea drepturilor persoanei și la fluidizarea circuitului civil, formei actului notarial în sens larg, definirii, trăsăturilor caracteristice ale actului notarial, delimitării actului notarial față de alte acte juridice conexe, structurii actului notarial, procedurii actelor notariale etc.

Obiectul cercetării este focusat pe analiza științifică prin prisma dreptului comparat a legislației din sfera dreptului civil, pe relevarea semnificației acesteia în materia actului notarial. Soluţionarea problemei ştiinţifice aplicative. Pe lângă dimensiunea teoretico-ştiinţifică a problematicii din sfera actelor notariale, participanții la raporturile juridice civile se confruntă cu dificultăţi reale legate de adoptarea celor mai potrivite măsuri în ordinea juridică internă. Astfel, soluţiile cu valoare aplicativă propuse în lucrare vizează îmbunătățirea cadrului de reglementare din sfera actelor juridice notariale.

Rezultatele principiale noi pentru știință și practică constau în investigarea prin prisma dreptului comparat a actului notarial ca specie a actului juridic civil, condițiilor de valabilitate ale acestuia, cercetării principalelor acte notariale, modului de întocmire a actelor notariale, examinarea controverselor cu referire la natura juridică a actelor notariale, elaborarea concluziilor și formularea propunerilor de perfecţionare a legislației din domeniul supus cercetării.

Cercetarea îşi învederează caracterul novator graţie faptului că distinge carenţele cadrului legal, abordează în plan comparativ legislaţia şi doctrina din Republica Moldova și România, crează oportunităţi de implementare în ordinea juridică a practicilor legislative performante. Identificarea şi configurarea circumstanţelor care au stat la baza lucrării au contribuit la elucidarea direcţiei principale de cercetare şi la propunerea unor soluţii de perfecționare a legislaţiei în domeniu.

Semnificaţia teoretică. Realizarea studiului teoretic contribuie la soluţionarea unor probleme majore pentru ştiinţa juridică în general, dar şi pentru dreptul civil, în special: identificarea celor mai importante aspecte ale evoluţiei legislaţiei privind actele notariale, conturarea naturii juridice a actelor notariale, cercetarea trăsăturilor distinctive ale actelor notariale, analiza regulilor de întocmire a actelor notariale. Rezultatele şi concluziile, ce reflectă soluţiile teoretice degajate, servesc drept suport pentru perfecţionarea legislaţiei.

Valoarea aplicativă. În baza cercetărilor realizate, s-a constatat existenţa unor carenţe şi omisiuni de ordin teoretico-normativ, precum şi lipsa unor lucrări consacrate temei cercetate. Pentru înlăturarea acestor neajunsuri, au fost formulate concluzii şi recomandări menite să amelioreze calitatea legislației din sfera de reglementare a actelor notariale. Drept rezultat, au fost relevate recomandări cu caracter practic a căror implementare poate influenţa în mod decisiv existenţa şi consolidarea actelor normative din domeniul activității notariale.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele cercetării au fost expuse în propunerile de lege ferenda şi în publicațiile ştiinţifice, discutate şi evaluate în cadrul conferinţelor de profil naţionale şi internaţionale.

Cuprins


1. ANALIZA SITUAȚIEI ȘTIINȚIFICE ÎN DOMENIUL DE CERCETARE A INSTITUȚIEI ACTULUI NOTARIAL
 • 1.1. Sinteza materialelor ştiinţifice privind actul notarial publicate în Republica Moldova
 • 1.2. Cercetarea lucrărilor științifice în materie publicate în România și în alte state
 • 1.3. Reflecții normative privind instituția actului notarial în Republica Moldova și România
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. ACTUL NOTARIAL: NOŢIUNE, TRĂSĂTURI CARACTERISTICE,STUDIU DE DREPT COMPARAT
 • 2.1. Generalități cu privire la condițiile de valabilitate ale actului juridic
 • 2.2. Definirea și particularitățile actului notarial
 • 2.3. Conturarea naturii juridice privind actele notariale
 • 2.4. Clasificarea actelor notariale

3. STRUCTURA ACTULUI NOTARIAL ȘI FORȚA JURIDICĂ A ACESTUIA ÎN ACORD CU LEGISLAȚIA REPUBLICII MOLDOVA ȘI ROMÂNIEI
 • 3.1. Cercetarea elementelor de structură ale actului notarial
 • 3.2. Regimul juridic al actelor notariale electronice
 • 3.3. Forța probantă și executorie a actelor notariale
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

4. PROCEDURA ACTELOR NOTARIALE ȘI NORMELE NOVATORII ÎN ACEST DOMENIU PRIN PRISMA DREPTULUI COMPARAT
 • 4.1. Analiza regulilor de întocmire a actelor notariale
 • 4.1.1. Principii aplicabile la întocmirea actelor notariale
 • 4.1.2. Reguli comune de îndeplinire a actelor notariale
 • 4.2. Particularități de întocmire a unor categorii de acte notariale
 • 4.3. Persoane abilitate de lege cu dreptul de întocmire a actelor notariale
 • 4.4. Examinarea judiciară a cauzelor cu privire la contestarea actelor notariale
 • 4.5. Concluzii la capitolul 4

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CV AL AUTORULUI