Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Axiologia inspecției judiciare în eficientizarea activității autorității judecătorești


Autor: Creciun Natalia
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
Anul:2022
Conducător ştiinţific: Andrei Negru
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 3 septembrie 2021 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 1 martie 2022

Autoreferat

Adobe PDF document0.72 Mb / în română
Adobe PDF document0.80 Mb / în engleză

Teza

CZU 347.97/.99:35.072.6

Adobe PDF document 2.94 Mb / în română
242 pagini


Cuvinte Cheie

inspecție judiciară, autoritate judecătorească, Consiliul Just iției, calitatea și eficiența justiției, etica și disciplina judiciară, control specializat, consolidarea justiției

Adnotare

Pentru participarea la ședință în regim ONLINE se accesează linkul:
https://us02web.zoom.us/j/86836651498?pwd=U1pLWmFMLzZXanFwQk9UbDhNb2dpUT09

Structura tezei: introducere, patru capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 319 tit luri, 212 pagini de text de bază. Rezultatele obținute sunt publicate în 18 lucrări (1 compart iment într-o monografie colect ivă, 6 articole științifice, 6 comunicări în materialele conferințelor științifice, 5 rezumate ale comunicărilor în materialele conferințelor științifice).

Scopul lucrării: cercetarea complexă a inst ituției inspecției judiciare și argume ntarea valorii ei în procesul eficient izării activității autorității judecătorești, în dinamica unei just iții conso lidate, specifice unui regim democratic de guvernare. Obiectivele propuse spre realizare: a clarifica locul organului de inspecție judiciară în sistemul judiciar; a interpreta rolul organului de inspecție judiciară în eficient izarea activității autorității judecătorești; a demonstra componența substanțială a organului de inspecție judiciară; a dist inge statutul inspectorilor judiciari în procesul exercitării atribuțiilor; a sintetiza particularitățile co mpetențelor organului de inspecție judiciară; a standardiza principiile de activitate specifice organului de inspecție judiciară; a just ifica valoarea organului de inspecție judiciară în eficient izarea act ivității autorității judecătorești.

Noutatea și originalitatea științifică: cu titlu de novație, a fost proiectat un așa-numit model al organului de inspecție judiciară, prin elucidarea particularităților organizaționale și funcționale inerente unui atare organ de control judiciar. În aceeași ordine de idei, într-o manieră inedită, a fost lansată propunerea reconsiderării funcției de control a inspecției judiciare, prin instituirea în cadrul său a funcției de inspector judiciar de investigație, care să desfășoare activitate operativă. Rezultatul obținut care contribuie la soluționarea unei probleme ştiinţifice importante rezidă în demo nstrarea valorii strategice a organului de inspecție judiciar ă, ca element indispensabil al magistraturii, fapt care a generat clarificarea locului, rolului, componenței, a principiilor de organizare și de funcționare a acestei instituții, în vederea direcționării activității specifice de analiză, verificare și control spre eficientizarea activității autorității judecătorești, în contextul unei justiții independente și consolidate.

Semnificația teoretică: s-a reușit conceptualizarea gradului de relaționare a organului de inspecție judiciară cu magistratura și valorile ei, argumentarea componenței substanțiale a organului de inspecție judiciară, evaluarea nivelului de independență funcțională de care trebuie să se bucure inspecția judiciară, detectarea domeniilor care necesită completare sau perfecționare pe cale normat iv-juridică, reconsiderarea funcției de control a inspecției judiciare etc. Valoarea aplicativă: conținutul tezei este centrat pe aplicabilitatea concluziilor și recomandărilor cu privire la modul de organizare și de funcționare a organului de inspecție judiciară. Opiniile lansate sunt argumentate prin prisma standardelor internaționale în domenii specifice de manifestare a just iției și pot fi luate în considerație în procesul reformării sistemulu i judiciar, în scopul eficientizării și consolidării justiției naționale.

Implementarea rezultatelor științifice: principalele rezultate științifice au fost argumentate în publicații științifice, care pot prezenta interes pentru subiecții implicați nemijlocit în reformarea sectorului justiției, dar și pentru teoreticieni și practicieni în drept, pentru studenți, masteranzi și doctoranzi la drept.

Cuprins


1. ANALIZA SITUAȚIEI PRIVIND VALOAREA ORGANULUI DE INSPECȚIE JUDICIARĂ ÎN SPORIREA CALITĂȚII ȘI EFICIENȚEI JUSTIȚIEI
 • 1.1. Cercetarea studiilor științifice privind calitatea și eficiența justiției și rolul organului de inspecție judiciară în obținerea și consolidarea acestor indicatori
 • 1.2. Abordări normativ-juridice privind locul și rolul organului de inspecție judiciară în sistemul judiciar
 • 1.3. Concluzii la Capitolul 1

2. MODUL DE ORGANIZARE A INSPECȚIEI JUDICIARE ȘI STATUTUL INSPECTORILOR JUDICIARI
 • 2.1. Locul și ro lul organului de inspecție judiciară în sistemul judiciar
 • 2.2. Componența organului de inspecție judiciară
 • 2.3. Statutul inspectorilor judiciari – componentă a independenței funcționale a inspecției judiciare
 • 2.4. Concluzii la Capito lul 2

3. REALIZAREA ATRIBUȚIILOR DE ANALIZĂ, VERIFICARE ȘI CONTROL ÎN PROCESUL FUNCȚIONĂRII INSPECȚIEI JUDICIARE
 • 3.1. Caracterist ica generală a modului de funcționare a inspecției judiciare naționale prin prisma co mpetențelor sale
 • 3.2. Specificul examinării sesizărilor privind disciplina judiciară
 • 3.3. Particularitățile competenței de verificare a activității organizatorice a instanțelor de judecată
 • 3.4. Concluzii la Capito lul 3

4. PERSPECTIVE DE MANIFESTARE A INSPECȚIEI JUDICIARE ÎN PROCESUL EFICIENTIZĂRII ACTIVITĂȚII AUTORITĂȚII JUDECĂTOREȘTI
 • kkk
 • 4.1. Sintetizarea căilor de eficientizare a activității autorității judecătorești ca rezultat al intervenției organului de inspecție judiciară
 • 4.2. Proiectarea modelului eficient de organizare și de funcționare a organului de inspecție judiciară în contextul unei just iții independente
 • 4.3. Concluzii la Capito lul 4

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
DECLARAȚIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CV-UL CANDIDATULUI