Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Efectele contractului față de terți


Autor: Beliban-Rațoi Ludmila
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
Anul:2021
Conducător ştiinţific: Sergiu Băieşu
doctor, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 20 octombrie 2021 în CSS şi se află în examinare la CNAA

Autoreferat

Adobe PDF document0.85 Mb / în română
Adobe PDF document0.79 Mb / în engleză

Teza

CZU 347.447.9(043.3)

Adobe PDF document 2.48 Mb / în română
233 pagini


Cuvinte Cheie

contract, act juridic, efect al contractului, efect al contractului față de terți, parte, terți, relativitate, opozabilitate, simulație, contract în folosul unui terț, stipulant, promitent, beneficiar

Adnotare

Susținerea va avea loc în format mixt. Detalii de conexiune online:
https://us02web.zoom.us/j/83399356871?pwd=b1oybHRQTVlQK1Jvc2F5UFdDVmxnZz09

Structura tezei:prezenta lucrare, elaborată în perioada anilor 2019-2021, are următoarea structură: introducere, trei capitole, concluzii generale și recomandări, 217 pagini text de bază, bibliografie cu 187 de titluri. Rezultatele sunt reflectate în 7 lucrări științifice.

Domeniul de studiu: dreptul civil, și anume instituția contractului, cu precădere a efectelor contractului.

Scopul și obiectivele lucrării. Scopul: determinarea caracterului dinamic al efectelor contractelor față de terți în cadrul efectelor contractelor; abordarea complexă și multiaspectuală a temei efectele contractelor față de terți, prin prisma multitudinii de opinii doctrinare, în special a celei internaționale; realizarea unui studiu teoretic şi practic cu privire la efectele contractelor față de terți, spre a fi folosit în elucidarea diferitelor litigii sau probleme ce țin de aplicarea prevederilor legale, a principiilor efectelor contractelor în general și a efectelor contractelor față de terți în special. Obiectivele: stabilirea gradului de cercetare a domeniului efectelor contractelor în general și al efectelor contractului față de terți în special, determinarea principiilor care dirijează efectele contractelor în general, precum și efectele față de terți în mod special, analiza profundă a efectelor, evidențierea categoriei de parte a contractului, categoriei de terț în raport cu contractul, examinarea evolutivă a contractului în folosul unui terț, identificarea și elucidarea trăsăturilor caracteristice contractului în folosul unui terț, determinarea aspectelor de problematică cu privire la unele contracte numite, ce implică clauza sau aspecte ale contractului în folosul unui terț.

Noutatea și originalitatea științifică a rezultatelor obținute rezidă în faptul că lucrarea este inedită şi complexă în domeniul studierii efectelor aferente contractelor față de terți, prima apărută după modernizarea Codului civil al Republicii Moldova în domeniul de cercetare propus. Problematica științifică soluționată constă în abordarea amplă a efectelor contractului față de terți. În această ordine de idei, ținem să menționăm faptul că am realizat determinarea aspectului cu privire la parte și terți. La fel, am determinat mobilitatea noțiunii de terți, am clasificat terții și am relevat caracterul lor multiaspectual, am punctat și determinat calitatea de creditor și debitor în cadrul contractului în folosul unui terț și am stabilit locul construcției jurdice a contractului în folosul unui terț în cadrul unor contracte numite, pentru a preciza aplicabilitatea practică a acestui tip de contract în relațiile juridico-civile.

Semnificația teoreticăa lucrării este determinată de importanța deosebită a contractului în cadrul relațiilor juridice civile, efectele acestui contract fiind inestimabile. Efectele contractelor față de terți sunt condiţionate de caracterul mobil al entității de terț în domeniul instituției contractului, dar și de libertatea contractuală ce ghidează în aspectul definitoriu al invocării unui beneficiu în folosul terțului.

Valoarea aplicativă a cercetării constă în faptul că prezenta lucrare este un prim studiu complex al efectelor contractului în folosul unui terț în doctrina autohtonă, un punct de plecare în realizarea și altor cercetări în domeniu.

Cuprins


DIMENSIUNEA DOCTRINAR-TEORETICĂ A PROBLEMATICII EFECTELOR CONTRACTULUI
 • 1.1. Analiza cadrului național și internațional cu privire la efectele contractului
 • 1.2. Noțiunea de efect al contractului
 • 1.3. Caracteristica generală a principiilor efectelor contractului

CARACTERISTICA BIDIMENSIONALĂ A EFECTELOR CONTRACTULUI FAȚĂ DE TERȚI
 • 2.1. Caracterul bidimensional al efectelor contractului față de terți
 • 2.2. Noțiunea și semnificația principiului relativității efectelor contractelor
 • 2.2.1. Aspecte teoretico-practice cu privire la părţi ale contractelor în lumina principiului relativității efectelor contractelor
 • 2.2.2. Aspecte teoretico-practice cu privire la terţi în lumina principiului relativității efectelor contractelor
 • 2.3. Caracteristica generală a efectelor contractelor față de terți. Principiul opozabilității efectelor contractelor

CONTRACTUL ÎN FOLOSUL UNUI TERȚ – EXCEPȚIE VERITABILĂ A PRINCIPIULUI RELATIVITĂȚII EFECTELOR CONTRACTELOR
 • 3.1.Istoricul apariției contractului în folosul unui terț
 • 3.1.1. Contractul în folosul unui terț în dreptul privat roman. Doctrina germană și franceză în secolul XVII-XVIII
 • 3.1.2. Etapa implementării contractului în folosul unui terț în diferite state ca efect al jurisprudenței
 • 3.1.3. Evoluția istorică a contractului în folosul unui terț în Republica Moldova……….126-133 3.2.Natura juridică a contractului în folosul unui terț
 • 3.2.1. Noțiunea contractului în folosul unui terț. Structura raportului juridic a contractului în folosul unui terț
 • 3.2.2. Problematica determinării statutului juridic al creditorului în contractul în folosul unui terț
 • 3.2.3. Problematica determinării locului debitorului obligației în cadrul contractului în folosul unui terț
 • 3.3. Unele aplicații speciale ale contractului în folosul unui terț
 • 3.3.1. Contractul de donație și contractul în folosul unui terț
 • 3.3.2. Contractul de rentă și contractul în folosul unui terț
 • 3.3.3. Contractul de administrare fiduciară și contractul în folosul unui terț
 • 3.3.4. Contractul de asigurare și contactul în folosul unui terț

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
CURRICULUM VITAE