Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Particularităţile social - psihologice în triada „copil cu tulburări de spectru autist – familie – şcoală”


Autor: Vrabie Silvia
Gradul:doctor în psihologie
Specialitatea: 19.00.05 - Psihologie socială
Anul:2021
Conducător ştiinţific: Nicolae Bucun
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Instituţia: Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei

Statut

Teza a fost susţinută pe 24 septembrie 2021 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 26 noiembrie 2021

Autoreferat

Adobe PDF document1.05 Mb / în română

Teza

CZU 376.5.316.6 (043.3)

Adobe PDF document 2.97 Mb / în română
248 pagini


Cuvinte Cheie

tulburări de spectru autist, particularități social – psihologice, triadă,„copil cu TSA – familie – școală”, incluziune, parteneriat educațional

Adnotare

Structura tezei: Teza este alcătuită din introducere, 3 capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 220 surse, 12 anexe, 144 pagini text de bază, 4 tabele, 46 figuri. Rezultatele obținute sunt publicate în 15 lucrări științifice.

Domeniul de studiu: Psihologie socială.

Scopul cercetării rezidă în determinarea particularităților psihosociale în triada ,, copil cu tulburări de spectru autist – familie – şcoală” și implicarea unor modalități de optimizare a acestora.

Obiectivele cercetării: analiza literaturii de specialitate, cu referire la problematica tulburărilor de spectru autist și a rolului actorilor educaționali în incluziunea educațională a copiilor cu tulburări de spectru autist în școala generală pentru susținerea și eficientizarea incluziunii educaționale a acestei categorii de copiii; identificarea situațiilor sociale și psihologice care influențează nivelul relațiilor în triada ,, copil cu TSA – familie – școală ” și al rolului parteneriatului educațional în incluziunea copilului cu TSA; conceptualizarea modelului de parteneriat în triada ,, copil cu TSA – familie – școală ”; stabilirea rolului actorilor educaționali în asigurarea parteneriatului dintre ,,copilul cu TSA – familie – școală ” și a incluziunii acestora în organizația educațională de masă; elaborarea, implementarea și validarea experimentală a Programului de optimizare a ,, relațiilor în triada ,, copil cu TSA – familie – școală” în scopul incluziunii educaționale eficiente a copiilor cu TSA în învățământul de masă.

Noutatea și originalitatea științifică ale cercetării rezidă în determinarea teoretică și experimentală privind particularitățile social-psihologice în triada ,,copil cu TSA – familie – școală” și înregistrarea impactului psiho-social care influențează nivelul relațiilor în ambientul specific copiilor cu tulburări de spectru autist la incluziunea educațională a acestora în școala generală; elaborarea Modelului privind parteneriatul ,,elev cu TSA – familie – școală” și validarea experimentală a Programului de intervenție psihologică de optimizare a relațiilor dintre membrii parteneriatului în scopul incluziunii educaționale eficiente a copiilor cu TSA în procesul de învățământ. Rezultatele științifice obținute în cercetare au contribuit la soluționarea problemei științifice importante rezidă în conceptualizarea Modelului privind parteneriatul ,,elev cu TSA – familie – școală”, fapt care a contribuit la optimizarea relațiilor din triada menționată, asigurând astfel climatul psihologic eficient și mediul educațional incluziv corespunzător.

Semnificația teoretică a cercetării este susținută de fundamentarea unei teorii cu privire la particularitățile social – psihologice în triada ,,copil cu TSA – familie – școală” axată pe direcțiile de eficientizare a relațiilor din ambientul specific; pe evidențierea profilul psihologic distinct al interacțiunilor sociale și a modalităților terapeutice utilizate în recuperarea tulburării de spectru autist necesare în incluziunea educațională a copilului; dezvoltarea unei noi teorii cu privire la particularitățile social – psihologice în triada ,,copil cu TSA – familie – școală” împreună cu modelul de intervenție psihologică propus pentru optimizarea relațiilor dintre membrii parteneriatului completează și îmbogățesc bazele teoretice ale științei psihologice cunoștințe ample.

Valoarea aplicativă a cercetării este reprezentată de posibilitatea aplicării metodologiei psihodiagnostice propuse în cercetare și implementarea programului formativ de optimizare a relațiilor din triada ,, copil cu TSA – familie – școală ”, care asigură incluziunea educațională a copiilor în școala generală. Rezultatele experimentale și concluziile cercetării pot fi utilizate în reconsiderarea ideilor și concepțiilor existente cu privire la particularitățile social – psihologice în triada ,,copil cu TSA – familie – școală”; valorificate în sistemul național de învățământ și de asistență psihologică. Respectiv programul poate fi inclus în activitățile didactice din instituțiile de profil, celor de la cursurile de formare continuă etc., constituind baza unui ghid metodologic în vederea recuperării copiilor cu TSA.

Implementarea rezultatelor științifice: s-a realizat prin aplicarea Modelului privind parteneriatul ,,elev cu TSA – familie – școală” și valorificarea Programului de intervenție psihologică de optimizare a relațiilor dintre membrii parteneriatului în scopul incluziunii educaționale eficiente a copiilor cu TSA în procesul de învățământ.

Cuprins


1. ABORDAREA TEORETICĂ A PARTICULARITĂȚILOR SOCIAL – PSIHOLOGICE A COPILULUI CU TULBURĂRI DE SPECTRU AUTIST (TSA)
 • 1.1. Precizări conceptuale ale noțiunii de tulburări de spectru autist (TSA)
 • 1.2. Profilul psihologic distinct și caracterul specific al interacțiunilor sociale ale copilului cu TSA
 • 1.3. Modalități terapeutice decisive de utilizare în recuperarea tulburării de spectru autist și relația „copil cu TSA – familie – școală” în incluziunea educațională
 • 1.4. Particularitățile direcțiilor de eficientizare a relațiilor social-psihologice din triada,, copil cu TSA – familie – școală ”
 • 1.5. Concluzii la Capitolul 1

2. PARTICULARITĂȚILE SOCIAL – PSIHOLOGICE ÎN RELAȚIILE DIN TRIADA ,,COPIL CU TSA – FAMILIE – ŞCOALĂ”: CERCETARE EXPERIMENTALĂ DE CONSTATARE
 • 2.1. Design-ul cercetării și descrierea metodelor de cercetare
 • 2.2. Studierea severității TSA și a ansamblului problemelor psihosociale cu care se confruntă copiii și familia
 • 2.3. Manifestarea implicării școlii și familiei în incluziunea copiilor cu TSA
 • 2.4. Modelul de parteneriat educațional din triada ,, elev cu TSA – familie – școală”
 • 2.5. Concluzii la Capitolul 2

3. METODOLOGIA OPTIMIZĂRII RELAȚIILOR SOCIAL – PSIHOLOGICE DIN TRIADA ,,COPIL CU TULBURĂRI DE SPECTRU AUTIST – FAMILIE – ȘCOALĂ”
 • 3.1. Metodologia și descrierea programului de intervenție pentru optimizarea relațiilor social –psihologice din triada ,, copil cu TSA – familie – școală”
 • 3.2. Evaluarea validării optimizării relațiilor social – psihologice în triada ,, copil cu TSA - familie - școală”
 • 3.3. Concluzii la Capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
DECLARAȚIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CV-ul AUTORULUI