Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Reabilitarea psihosocială a persoanelor post accident vascular cerebral


Autor: Glavan Aurelia
Gradul:doctor habilitat în psihologie
Specialitatea: 19.00.05 - Psihologie socială
Anul:2022
Consultant ştiinţific: Nicolae Bucun
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Instituţia: Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei

Statut

Teza a fost susţinută pe 19 noiembrie 2021 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 1 martie 2022

Autoreferat

Adobe PDF document1.33 Mb / în engleză
Adobe PDF document1.72 Mb / în română

Cuvinte Cheie

accident vascular cerebral, dizabilitate, reabilitare psihosocială, evaluare psihologică, profil psihologic, model conceptual, program de reabilitare, calitate a vieţii

Adnotare

Structura lucrării de sinteză.Lucrarea de sinteză reflectă informația din publicațiile științifice ale autorului – 5 monografii și 53 de articole științifice și conține cuprinsul, reperele conceptuale ale cercetării, cinci capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 213 de titluri, cu evidențierea lucrărilor autorului, perfectată pe 89 pagini, inclusiv 8 figuri şi 31 tabele.

Scopul cercetării: elaborarea, fundamentarea teoretică, validarea experimentală a Modelului conceptual al reabilitării psihosociale şi a Programului de reabilitare psihosocială pentru ameliorarea calităţii vieţii a persoanelor post AVC.

Obiectivele cercetării: determinarea fundamentelor teoretice privind accidentul vascular cerebral şi reabilitarea post AVC prin abordări psiho-sociale; elaborarea paradigmei reabilitării psihosociale a persoanelor post AVC; elaborarea şi întemeierea ştiinţifică a Modelului conceptual al reabilitării psihosociale a persoanelor post AVC; identificarea factorilor determinanţi ai reabilitării psihosociale a persoanelor post AVC; stabilirea şi aplicarea experimentală a metodologiei de diagnosticare a tulburărilor psihologice ale persoanelor post AVC; descrierea profilului psihologic al persoanelor post AVC pentru optimizarea reabilitării psihosociale; conceptualizarea, implementarea şi valorificarea experimentală a Programului de reabilitare psihosocială a persoanelor post AVC în perspectiva asigurării calităţii viеţii.

Noutatea și originalitatea cercetării constă în proiectarea, edificarea şi lansarea unei concepţii epistemo-empirice inedite cu referire la managementul reabilitării psihosociale a persoanelor post accident vascular cerebral, prezentând primul studiu psihosociologic; determinarea fundamentelor teoretice privind reabilitarea post AVC prin abordări psiho-sociale a cauzelor de risc; elaborarea ştiinţifică a paradigmei reabilitării psihosociale a persoanelor post AVC în termeni de concepte, modele şi teorii ce explică fenomenul reabilitării post AVC; sistematizarea concepţiilor psihologice, sociale, cu privire la reabilitarea post AVC; interpretarea modelelor de reabilitare psihosocială în baza unei noi opinii ştiinţifice; conceperea şi valorificarea Modelului conceptual al reabilitării psihosociale post AVC; reconsiderarea semnificaţiei conceptelor operaţionale ale cercetării şi definirea conceptului reabilitare psihosocială a persoanelor post AVC; elaborarea suportului metodologic de reabilitare psihosocială post AVC, reflectat în concluzii ştiinţifice şi recomandări specialiştilor implicaţi în acest proces complex; elaborarea profilului psihologic al persoanelor cu status post AVC; argumentarea ştiinţifică a rolului determinant al programelor de intervenţie psihologică în eficientizarea reabilitării psihosociale persoanelor post AVC.

Noua direcție de cercetare: Psihologia reabilitării sociale post accident vascular cerebral.

Semnificația teoretică a lucrării: dezvoltarea teoriei reabilitării persoanelor post AVC prin elaborarea Modelului conceptual al reabilitării psihosociale; conceptualizarea reabilitării psihosociale post AVC prin prisma legităţilor şi mecanismelor explicative ale acesteia cu relevanţă pentru dezvoltarea cognitivă, afectivă, a personalităţii, a optimismului, motivaţiei, voinţei şi a stimei de sine; stabilirea metodologiei psihodiagnostice de cercetare a specificului reabilitării psihosociale a persoanelor post AVC și elucidarea particularităţilor psihologice; descrierea impactului reabilitării ca urmare a valorificării Modelului conceptual al reabilitării psihosociale şi a Programului de reabilitare psihosocială post AVC pentru ameliorarea calitatea vieţii; elaborarea unui sistem de concluzii ştiinţifice și a unor recomandări cu privire la cercetările de perspectivă în domeniul reabilitării psihosociale a persoanelor post AVC.

Valoarea aplicativă a lucrării: stabilirea metodologiei specifice de diagnosticare experimentală a tulburărilor psihologice post AVC; valorificarea experimentală a Programului de reabilitare psihosocială reflectată în dinamica pozitivă a calităţii vieţii post AVC și în procesul de reabilitare psihosocială a persoanelor cu dizabilităţi în variate domenii; formularea unor recomandări practice privind reabilitarea psihosocială post AVC; formarea profesională iniţială şi continuă a psihologilor; elaborarea resurselor curriculare; formularea unor recomandări cadrelor medicale, reabilitologilor, psihologilor; extinderea metodologiei de psihodiagnostic individual în clinică pentru investigarea sferei cognitive, afective şi a personalităţii post AVC.

Implementarea rezultatelor cercetării. Rezultatele teoretico-experimentale au fost implementate în cadrul programelor de stat și proiectelor naționale, în procesul didactic de pregătire și formare a studenților, masteranzilor și doctoranzilor la facultățile de psihologie din instituțiile superioare de învățământ din Republica Moldova, în activitatea practică în clinicile de reabilitare, în cadrul cursurilor de formare continuă și în cadrul seminarelor științifico-metodice cu psihologii clinicieni, reabilitologi și asistenți sociali.

Cuprins


REPERELE CONCEPTUALE ALE CERCETĂRII
1. FUNDAMENTE TEORETICE PRIVIND REABILITAREA PSIHOSOCIALĂ POST ACCIDENT VASCULAR CEREBRAL
 • 1.1. Istoricul accidentului vascular cerebral
 • 1.2. Evoluţia conceptului de accident vascular cerebral
 • 1.3. Factorii contextuali ai fenomenului dizabilităţii post accident vascular cerebral
 • 1.4. Mecanisme de apariţie a accidentului vascular cerebral
 • 1.5. Particularităţile psihologice şi sociale ale persoanelor post accident vascular cerebral
 • 1.6. Clarificări terminologice privind reabilitarea psihosocială post accident vascular cerebral
 • 1.7. Teorii fundamentale ale reabilitării psihosociale post accident vascular cerebral

2. DIMENSIUNI CONCEPTUALE ALE REABILITĂRII PSIHOSOCIALE POST ACCIDENT VASCULAR CEREBRAL
 • 2.1. Paradigma reabilitării post accident vascular cerebral
 • 2.1.1. Conceptul de personalitate în procesul de reabilitare
 • 2.1.2. Principii generale ale reabilitării post accident vascular cerebral
 • 2.1.3. Factorii psihosociali determinanţi ai reabilitării post accident vascular cerebral
 • 2.1.4. Abordări psihosociale ale reabilitării post accident vascular cerebral
 • 2.2. Modelul conceptual al reabilitării psihosociale post AVC. Structură şi conţinut ştiinţific8
 • 2.2.1.Dimensiunea conceptual - teoretică
 • 2.2.2. Dimensiunea organizaţional-reglatorie
 • 2.2.3. Dimensiunea instrumental-metodologică
 • 2.2.4. Indicatori ai reabilitării psihosociale post AVC în baza parametrilor esenţiali ai calităţii vieţii

3. METODOLOGIA CERCETĂRII PSIHOSOCIALE A PERSOANELOR POST ACCIDENT VASCULAR CEREBRAL
 • 3.1. Demersul experimental al cercetării particularităţilor psihologice post AVC
 • 3.1.1. Psihodiagnosticul statusului cognitiv post accident vascular cerebral
 • 3.1.2. Tulburările de limbaj şi comunicare post AVC. Studiu experimental
 • 3.1.3. Tulburările afective post accident vascular cerebral. Studiu experimental
 • 3.1.4. Particularităţile de personalitate post accident vascular cerebral. Studiu experimental
 • 3.1.5. Studiul experimental a sferei emoţional-volitive post accident vascular cerebral
 • 3.1.6. Motivaţia persoanelor post accident vascular cerebral. Studiu experimental
 • 3.1.7. Conceptul de sine a persoanelor post accident vascular cerebral. Studiu experimental
 • 3.1.8. Resursele personale ale subiecţilor post AVC. Studiu experimental
 • 3.1.9. Studiul experimental a calităţii vieţii persoanelor post accident vascular cerebral
 • 3.2. Profilul psihologic a persoanelor post accident vascular cerebral

4. PROGRAMUL DE REABILITARE PSIHOSOCIALĂ A PERSOANELOR POST ACCIDENT VASCULAR CEREBRAL
 • 4.1. Priorităţi şi experienţe de reabilitare psihosocială post accident vascular cerebral
 • 4.2. Echipa multidisciplinară în reabilitarea psihosocială a persoanelor post AVC
 • 4.3. Coordonatele descriptive ale Programului de reabilitare psihosocială post AVC
 • 4.4. Intervenţia comunitară în reabilitare psihosocială post AVC

5. VALORI EXPERIMENTALE COMPARATE ALE REABILITĂRII PSIHOSOCIALE POST ACCIDENT VASCULAR CEREBRAL
 • 5.1. Caracteristicile socio-demografice
 • 5.2. Evoluţia calităţii vieţii persoanelor post AVC
 • 5.3. Eficienţa Programului de reabilitare psihosocială post AVC: argumente experimentale
 • 5.4. Terapii complementare de reabilitare psihosocială a persoanelor post AVC

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ADNOTARE
ANNOTATION