Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Statutul femeii în cadrul societăţii medievale din Moldova şi ţările din Europa Centrală şi de Est (secolele XIV-XVII). Studiu comparativ


Autor: Zabolotnaia Lilia
Gradul:doctor habilitat în istorie
Specialitatea: 07.00.02 - Istoria românilor (pe perioade)
Anul:2022
Instituţia: Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău

Statut

Teza a fost susţinută pe 3 decembrie 2021 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 1 martie 2022

Autoreferat

Adobe PDF document0.68 Mb / în română
Adobe PDF document0.65 Mb / în engleză

Teza

CZU 94(478+4)-055.2''13/16 (043.3)

Adobe PDF document 2.51 Mb / în română
324 pagini


Cuvinte Cheie

femeie, istorie feminină, statut social-familial, dreptul familial, familie, căsătorie, divorț, canoane bisericești, codice de legi, proprietate, moștenire, relațiile familial-patrimoniale

Adnotare

Susținerea va avea loc la 3 decembrie 2021, ora 14.00, în ședința Comisiei de susținere publică din cadrul Universității Pedagogice de Stat ”Ion Creangă”, str. Ion Creangă 1, bloc 1, Sala 512, MD-2069, Republica Moldova (cu prezența fizică și în regim on-line)

https://meet.google.com/ymi-myyk-ggv?authuser=0

Structura tezei: Introducere, Istoriografia problemei, șase capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 1059 de titluri, 323 pagini de text (248 de bază). Rezultatele obţinute sunt publicate în 140 de lucrări științifice (89 în străinătate) și în șapte monografii.

Scopul lucrării: elaborarea unui studiu cuprinzător despre statutul social-juridic al femeilor (din societatea înaltă) din epoca medievală a Moldovei, în care să evidențiem principiile statutare specifice femeilor din Moldova în coraport cu cele din țările Europei Centrale și de Est în secolele XIV-XVII.

Obiectivele cercetării:

 1. Cercetarea istoriografiei problemei şi delimitarea noilor direcţii în baza surselor inedite;
 2. Stabilirea rolului femeii în cadrul relaţiilor de familie şi dreptul acestora la proprietate;
 3. investigarea condiţiilor de instituire a familiei (logodna, căsătoria);
 4. Determinarea circumstanţelor legale ale femeii privind iniţierea divorţului;
 5. examinarea caracterului juridic al foii de zestre;
 6. Evaluarea situaţiei juridice a femeilor în cadrul societăţii medievale moldoveneşti(între drept şi cutumă).

Noutatea și originalitatea științifică: Inovaţia științifică a lucrării constă în abordarea, în premieră, a unor termeni comparativi, precum: instituţia familiei, statutul juridic şi socio-economic al femeilor în familie și societate. Originalitatea lucrării rezidă din introducerea unei noi definiţii a statului social-juridic al femeilor din Moldova medievală.

Rezultatele obținute: a fost creat un nou concept stiinţific în studierea istoriei sociale şi a antropologiei – istoria femeilor – şi stabilit statutul semnificativ al femeilor de elită (upper class) din Moldova medievală în istoria Europei.

Semnificația teoretică: constă în complexitatea cadrului teoretico-metodologic utilizat, varietatea surselor documentare, interdisciplinaritatea, precum și tehnicile comparative.

Valoarea aplicativă a lucrării: semnificația practică a lucrării este de o importanță deosebită în ceea ce privește evidenţierea unor domenii interdisciplinare, puţin cunoscute şi investigate: istoria familiei, istoria dreptului, mentalitatea cotidiană, istoria femeilor etc.

Implementarea rezultatelor științifice. Rezultatele teoretice și practice au fost aprobate prin diverse proiecte de cercetare, prezentate la peste 80 de conferințe, circa 20 de stagii de documentare peste hotare şi diverse cursuri pentru studiile universitare şi postuniversitare.

Cuprins


1.PROBLEMATICA ISTORIEI FEMEILOR: ANALIZA ISTORIOGRAFICĂ ȘI A IZVORELOR FOLOSITE
 • 1.1. Descrierea situaţiei în domeniul cercetare şi identificarea problemelor de studiu
 • 1.2. Abordarea problemei în istoriografia universală
 • 1.3. Istoriografia românească
 • 1.4. Sursele cercetării: istorice şi juridice
 • 1.5. Concluzii la capitolul 1

2.FEMEIA ÎN CONTEXTUL RELAŢIILOR DE FAMILIE. INSTITUŢIA FAMILIEI
 • 2.1. Definiţia şi instituţia căsătoriei
 • 2.2. Condiţiile de încheiere a căsătoriei
 • 2.3. Impedimentele la căsătorie
 • 2.4. Definiţia şi instituţia logodnei. Caracterul juridic şi moral al logodnei
 • 2.5. Concluzii la capitolul 2

3.DESFACEREA CĂSĂTORIEI: CONDIŢII ŞI CONSECINŢE. DREPTULUI FEMEILOR LA INŢIEREA DIVORŢULUI
 • 3.1. Abordarea noţiunii de divorţ
 • 3.2. Divorţul în legislaţia antică, bizantină şi occidental–medievală. Moştenirea juridică
 • 3.3. Procedura de desfacere a căsătoriei: divorţul şi separea
 • 3.4. Motivele şi consecinţele juridice şi morale ale divorţului
 • 3.5. Impactul legislaţiei scrise. Între lege şi obicei
 • 3.6. Concluzii la capitolul 3

4.DREPTUL FEMEILOR LA PROPRIETATE ŞI MOŞTENIRE. SITUAŢIA JURIDICĂ
 • 4.1. Aspecte legale ale raporturilor patrimoniale între femei şi bărbaţi
 • 4.2. Schimbarea „fetei în fecior”. Dreptul de fiu
 • 4.3. Înfrăţirea sau „aşezarea” fiicelor
 • 4.4. Uricul (hrisovul) dat de domn pentru femei
 • 4.5. Sinisfora
 • 4.6. Concluzii la capitolul 4

5. DREPTUL DE PREEMŢIUNE ŞI RĂSCUMPĂRARE
 • 5.1. Protimisisul
 • 5.2. Vânzarea - cumpărarea imobulului de către femei
 • 5.3. Linia masculină şi linia feminină. Moştenirea după mamă şi după tată
 • 5.4. Prădalica
 • 5.5. Concluzii la capitolul 5

6. FEMEIA ŞI DREPTUL SUCCESORAL
 • 6.1. Succesiunea testamentară
 • 6.2. Dreptul de paritate testamentară al femeii din Ţările Române
 • 6.3. Moştenirea între soţi. Soţia supravieţuitoare
 • 6.4. Dreptul succesoral al copiilor nelegitimi
 • 6.5. Dezmoştenirea
 • 6.6. Concluzii la capitolul 6

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI BIBLIOGRAFIE
DECLARAȚIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CV-ul AUTORULUI