Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Urmărirea penală în cazurile privind traficul de ființe umane


Autor: Jitariuc Vitalie
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
Anul:2022
Conducător ştiinţific: Vitalie Rusu
doctor, conferenţiar universitar, Institutul de Istorie
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 18 decembrie 2021 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 28 aprilie 2022

Autoreferat

Adobe PDF document0.69 Mb / în română
Adobe PDF document0.59 Mb / în engleză

Teza

CZU 343.12:343.54 (043.3)

Adobe PDF document 3.17 Mb / în română
271 pagini


Cuvinte Cheie

trafic de ființe umane, victimă, acțiune de urmărire penală, sesizare, proces penal, procedeu probatoriu, bănuit, învinuit, măsuri speciale de investigații, cunoștințe speciale, probatoriu

Adnotare

Structura tezei: introducere, patru capitole, 217 pagini text de bază, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 360 titluri, anexe.

Domeniul de studiu. Teza de doctorat ține de domeniul dreptului procesual penal.

Scopul lucrării vizează proiectarea cadrului teoretico-normativ, iar, în temeiul acestuia, și a tezelor științifico-practice privind urmărirea penală în cauzele penale de trafic de ființe umane.

Obiectivele lucrării prezumă: analiza lucrărilor ştiinţifice privind traficul de ființe umane; tratamentul probelor și probatoriului, circumstanțelor care urmează a fi dovedite în cauzele de trafic de ființe umane; evidențierea particularităților de sesizare a organelor de urmărire penală referitor la cazurile de trafic de ființe umane; relevarea specificului pornirii și desfășurării urmăririi penale în cauzele privind traficul de ființe umane; argumentarea interacțiunii organelor de urmărire penală cu entitățile investigativ-operative în cauzele de trafic de ființe umane; poziționarea cooperării internaționale în materie penală în cauzele de trafic de ființe umane; reliefarea specificului procedeelor probatorii la efectuarea urmăririi penale în cauzele penale de trafic de ființe umane; elaborarea propunerilor de lege-ferenda privind perfecționarea cadrului procesual, precum și a algoritmului urmăririi penale, în cauzele de trafic de ființe umane.

Noutatea și originalitatea științifică a cercetării derivă din conturarea și tratamentul cadrului procesual penal privind urmărirea penală în cauzele de trafic de ființe umane, insoțite de viziuni doctrinare în materie, susținute cu spețe din practica judiciară pertinentă, de identificarea problemelor teoretico-normative existente în procesul de instrumentare a cauzelor de trafic de ființe umane, în sumar cercetarea sesizând un veritabil suport științifico-practic materializat în algoritmul proiectat pentru aplicarea corectă și eșalonată a normelor de procedură penală aferente.

Rezultatele obținute se concretizează în tezele științifice principale promovate spre susținere și în problema științifică importantă soluționată care constă în conturarea cadrului procesual al urmăririi penale în cauzele privind traficul de ființe umane, proiectarea algoritmului acțiunilor de urmărire penală, măsurilor speciale de investigații, altor măsuri și activități în cauzele de trafic de ființe umane, fundamentat pe legislație, doctrină și jurisprudență, precum și în baza tacticii și metodologiei criminalistice, fapt de natură să contribuie la eficientizarea acestui proces în ansamblul general de prevenire și combatere a infracțiunilor vizate.

Semnificația teoretică a cercetării se manifestă prin identificarea și tratamentul cadrului teoretico-normativ privind urmărirea penală în cauzele de trafic de ființe umane, interpretarea normelor procesuale aferente, expunerea viziunilor doctrinare în materie, susținerea tezelor teoretice cu spețe din practica judiciară, precum și elaborarea unor soluții privind valorificarea cât mai optimală a produsului științific și metodologic în procesul prevenirii și combaterii infracțiunilor de trafic de ființe umane, în speță prin algoritmul acțiunilor de urmărire penală, măsurilor speciale de investigații, altor măsuri și activități în cauzele de acest gen. Valoarea teoretică a tezei de doctorat se manifestă și prin caracterul pluridisciplinar-procesual-penal și criminalistic al cercetării.

Valoarea aplicativă a cercetării efectuate este determinată de menirea și orientarea tezei spre perfecționarea procesului de descoperire a infracțiunilor de trafic de ființe umane prin integrarea cercetărilor științifice în activitatea practică. Valențele aplicative ale tezei sunt apreciabile din ipoteza algoritmului urmăririi penale în cauzele de trafic de ființe umane.

Implementarea rezultatelor științifice. Concluziile formulate în cadrul tezei de doctorat pot fi de un real folos în procesul de elaborare și perfecționare a reglementărilor cu privire la subiectul urmăririi penale în cazurile privind traficul de ființe umane și ca instrumentar pentru lucrătorii practicieni în domeniul dreptului în latura cercetării și descoperirii infracțiunilor de acest gen.

Cuprins


1. ANALIZA SITUAȚIEI ÎN DOMENIUL DE CERCETARE
 • 1.1. Urmărirea penală în cazurile privind traficul de ființe umane prin prisma cercetărilor științifice din Republica Moldova
 • 1.2. Urmărirea penală în cazurile privind traficul de ființe umane prin prisma cercetărilor științifice din alte state
 • 1.3. Concluzii la Capitolul 1

2.CARACTERISTICA OBIECTULUI PROBATORIULUI ÎN CAZURILE PRIVINDTRAFICUL DE FIINȚE UMANE
 • 2.1. Probele și probatoriul în cazurile privind traficul de ființe umane
 • 2.2. Circumstanțele care se referă la fondul cauzei
 • 2.3. Descoperirea cauzelor și condițiilor care au contribuit la săvârșirea infracțiunilor de trafic de ființe umane
 • 2.4. Concluzii la Capitolul 2

3.SESIZAREA ORGANELOR DE URMĂRIRE PENALĂ ȘI PORNIREAURMĂRIRII PENALE ÎN CAZURILE PRIVIND TRAFICUL DE FIINȚE UMANE
 • 3.1. Sesizarea organelor de urmărire penală referitor la cazurile de trafic de ființeumane
 • 3.2. Pornirea urmăririi penale în cazurile privind traficul de ființe umane..............................
 • 3.3. Interacțiunea organului de urmărire penală cu structurile (subdiviziunile) speciale de investigații în procesul urmăririi penale în cazurile de trafic de ființe umane
 • 3.4. Cooperarea internațională în procesul urmăririi penale în cazurile de trafic de ființe umane
 • 3.5. Concluzii la Capitolul 3

4.SPECIFICUL PROCEDEELOR PROBATORII ÎN CAUZELE PENALE DE TRAFIC DE FIINȚE UMANE
 • 4.1. Cercetarea la fața locului. Efectuarea de percheziții și ridicări
 • 4.2. Audierea victimei (părții vătămate) în cazul infracțiunilor de trafic de ființe umane
 • 4.3. Audierea martorilor în cazul infracțiunilor de trafic de ființe umane
 • 4.4. Audierea bănuitului, învinuitului în cazul infracțiunilor de trafic de ființe umane
 • 4.5.Examinarea corporală, prezentarea spre recunoaștere, confruntarea, reconstituirea, verificarea declarațiilor la locul faptei și experimentul
 • 4.6. Aplicarea cunoștințelor speciale în procesul efectuării urmăririi penale în cazurile de trafic de ființe umane
 • 4.7. Concluzii la Capitolul 4

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
DECLARAȚIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CV-ul AUTORULUI