Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Vulnerabilitatea sistemului bancar din Republica Moldova faţă de riscul sistemic


Autor: Lopotenco Vadim
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
Anul:2022
Conducător ştiinţific: Victoria Cociug
doctor, conferenţiar universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia: Academia de Studii Economice a Moldovei

Statut

Teza a fost susţinută pe 29 decembrie 2021 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 1 iulie 2022

Autoreferat

Adobe PDF document1.23 Mb / în română
Adobe PDF document1.12 Mb / în română

Teza

CZU 336.77(478)(043.3)

Adobe PDF document 5.16 Mb / în română
175 pagini


Cuvinte Cheie

transparență, sector bancar, vulnerabilitate, spălare de bani, risc sistemic, stabilitate financiară, volatilitate, șocuri financiare, risc de contaminare, criză, reglementarea sectorului bancar, Basel III, criză financiară, redresare economică, risc de credit, bancă comercială

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografia alcătuită din 190 de titluri, 13 anexe și este expusă pe 114 pagini text de bază și conține 27 tabele, 21 figuri și 19 formule. Cercetările sunt reflectate în 19 publicații științifice.

Scopul cercetării constă în identificarea, dezvoltarea și aplicarea mecanismului de gestiune a vulnerabilității sectorului bancar din Republica Moldova față de riscul sistemic.

Obiectivele cercetării: Cercetarea ipotezelor teoretice asupra crizelor de sistem, criteriilor de vulnerabilitate a sistemului şi a componentelor sale, formularea opiniei privind determinarea riscului sistemic şi a vulnerabilităţii sistemului bancar; identificarea componentelor cuantificabile de vulnerabilitate a unui sistem bancar, aplicarea modelului de evaluare pentru identificarea gradului de fragilitate a sistemului bancar autohton; analiza experienţei internaţionale de aplanare a riscului sistemic cu posibilele transpuneri a rezultatelor pozitive a acestor experienţe în recomandările privind gestiunea vulnerabilităţii sistemului bancar autohton; formularea mecanismului de diminuare a vulnerabilităţii sistemului bancar la riscul sistemic prin practici de supraveghere.

Noutatea științifică constă în: formularea unei viziuni clare asupra conceptului de risc sistemic şi vulnerabilitatea a sistemului bancar; identificarea unor noi criterii cuantificabile de vulnerabilitate a sistemului bancar, formularea unui model de evaluare a acestei vulnerabilităţi cu propunere spre utilizarea lui la formularea deciziilor de supraveghere bancară; identificarea capacităţii sistemului bancar de absorbţie a riscului sistemic, propunerea unor soluţii eficiente de gestiune a riscului sistemic şi diminuare efectelor lui asupra economiei; simularea corelaţiei dintre gradul de vulnerabilitate a sistemului bancar şi posibilitatea de anticipare a riscului sistemic cu identificarea limitelor de rezistenţă pentru un set de indicatori de stabilitate financiară a sistemului bancar; formularea propunerilor privind optimizarea supravegherii bancare atât la nivel microprudenţial prin stabilirea limitelor de expunere la risc a băncilor, precum şi la nivel macroprudenţial prin formarea unui cadru stabil de anticipare a riscului de sistem.

Problema științifică importantă soluționată în domeniul de cercetare constă în fundamentarea științifică și metodologică a mecanismului de gestiune a riscului sistemic în redresarea sectorului bancar în situație de criză, iar direcțiile de soluționare a problemei de cercetare vor fi axate pe dezvoltarea unui sistem de diagnosticare a situației de criză și particularităților gestiunii crizei în baza riscului sistemic, precum și dezvoltarea modelelor de gestiune a riscului sistemic în sectorul bancar din Republica Moldova.

Semnificația teoretică și valoarea aplicativă a tezei sunt determinate de cercetarea și dezvoltarea conceptelor de risc sistemic și vulnerabilitatea sectorului bancar față de riscul sistemic; elaborarea modelelor de diagnosticare a situației de criză în cadrul sectorului bancar; fundamentarea particularităților metodologice ale riscului sistemic în redresarea sectorului bancar autohton; evidențierea problemelor și restricțiilor în gestiunea riscului sistemic în practica Republicii Moldova.

Modelele propuse în cadrul tezei vor contribui la operativitatea depistării situațiilor de criză, localizării ariei de influență și găsirea soluțiilor de depășire a acestora.

Rezultatele cercetărilor efectuate vor putea fi utilizate în activitatea practică a băncilor comerciale, în sectorul bancar autohton, în sistemul de instruire a cadrelor din economia națională și a studenților de la instituțiile de învățământ superior cu profil economic, etc.

Cuprins


Capitolul 1. Conceptul de vulnerabilitate bancară și risc sistemic
 • 1.1. Aspecte teoretice privind vulnerabilitatea bancară
 • 1.2. Identificarea conceptuală a riscului sistemic
 • 1.3. Aspecte metodologice de evaluare a riscului sistemic
 • 1.4. Analiza conceptuală a instrumentarului de evaluare a sistemului bancar la crize
 • 1.5. Concluzii la capitolul 1

Capitolul 2. Analiza vulnerabilității sectorului bancar față de riscul sistemic prin prisma sistemelor de evaluare existente
 • 2.1. Evaluarea volatilității sistemului bancar a Republicii Moldova din perspectiva densității lui
 • 2.2. Evaluarea vulnerabilității sistemului bancar aplicând indicatorii calitativi de stabilitate financiară
 • 2.3. Analiza vulnerabilității sectorului bancar din Republica Moldova utilizând indicii agregați de avertizare timpurie
 • 2.4. Evaluarea vulnerabilității sistemului bancar prin modelul de evaluare a riscului de credit al portofoliului
 • 2.5. Concluzii la capitolul 2

Capitolul 3. Posibilități de măsurare a vulnerabilității sectorului bancar din Republica Moldova față de riscul sistemic prin utilizarea indicelui agregat
 • 3.1. Măsurarea vulnerabilității sectorului bancar din Republica Moldova față de riscul sistemic
 • 3.2. Posibilități de măsurare a vulnerabilității sectorului bancar din Republica Moldova față de riscul sistemic
 • 3.2.1. Descrierea matematică a calculului riscului sistemic pentru întregul sector bancar autohton
 • 3.2.2. Descrierea matematică a unei înțelegere conceptuale a riscului sistemic în contextul vulnerabilității sectorului bancar autohton
 • 3.3. Modalități de îmbunătățire a gestionării riscului sistemic în băncile comerciale din Republica Moldova și BNM
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

Concluzii şi recomandări
Bibliografie
Anexe
Informații privind valorificarea rezultatelor cercetării
Declaraţia privind asumarea răspunderii
CURRICULUM VITAE
ACTE DE IMPLEMENTARE