Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Perfecționarea cadrului de supraveghere în scopul menținerii stabilității sistemului bancar din Republica Moldova


Autor: Bejan Anastasia
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
Anul:2022
Conducător ştiinţific: Ludmila Cobzari
doctor habilitat, profesor universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia: Academia de Studii Economice a Moldovei

Statut

Teza a fost susţinută pe 18 ianuarie 2022 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 28 aprilie 2022

Autoreferat

Adobe PDF document1.35 Mb / în română

Teza

CZU 336.71.078.3(043)(478)

Adobe PDF document 3.80 Mb / în română
181 pagini


Cuvinte Cheie

bancă, sistem bancar, intermediere financiară, stabilitate, supraveghere bancară, criză financiară, risc sistemic, bancă de importanță sistemică, supraveghere macroprudențială

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 180 titluri, 21 anexe, 132 de pagini text de bază, 27 tabele, 16 figuri, 12 formule. Rezultatele obținute sunt publicate în 14 lucrări științifice.

Scopul lucrării: evaluarea calității cadrului actual de supraveghere bancară din Republica Moldova și identificarea direcțiilor de perfecționare a acestuia în vederea consolidării stabilității sistemului bancar autohton. Obiectivele cercetării: investigarea fundamentelor teoretice ale sistemului bancar, stabilității sistemului bancar și ale metodelor de evaluare a acesteia; abordarea conceptuală a cadrului de supraveghere bancară și argumentarea rolului acestuia în asigurarea stabilității sistemului bancar; generalizarea reglementărilor naționale și internaționale în domeniul supravegherii bancare; identificarea particularităților cadrului actual de supraveghere bancară din Republica Moldova și evaluarea calității acestuia; determinarea constrângerilor și oportunităților în menținerea stabilității sistemului bancar; evaluarea stabilității sistemului bancar autohton și prognozarea evoluției acesteia; identificarea direcțiilor de dezvoltare a cadrului de supraveghere bancară din Republica Moldova.

Noutatea și originalitatea științifică: sistematizarea abordărilor teoretice cu privire la stabilitatea sistemului bancar și dezvoltarea conceptului de stabilitate bancară sub aspect cantitativ și calitativ; dezvoltarea conceptuală a cadrului de supraveghere bancară prin ajustarea definiției acestuia; dezvoltarea relației cauzale dintre cadrul eficient de supraveghere bancară și stabilitatea sistemului bancar; elaborarea metodologiei de evaluare a calității cadrului de supraveghere bancară și aplicarea acesteia pentru aprecierea cadrului autohton de supraveghere; elaborarea și validarea modelului dinamic de evaluare și prognozare a stabilității financiare a băncilor și sistemului bancar; recomandarea măsurilor de perfecționare a cadrului de supraveghere bancară din Republica Moldova în vederea asigurării stabilității sistemului bancar.

Problema științifică importantă soluționată în domeniul cercetat constă în fundamentarea din punct de vedere științific și metodologic a rolului supravegherii bancare în asigurarea stabilității sistemului bancar, fapt care a confirmat necesitatea elaborării metodologiei de evaluare a calității cadrului de supraveghere și a unui model dinamic destinat evaluării și prognozării stabilității băncilor și sistemului bancar, în vederea aplicării acestora pentru perfecționarea cadrului de supraveghere bancară din Republica Moldova. Semnificația teoretică a lucrării rezidă în dezvoltarea aspectelor teoretice privind stabilitatea sistemului bancar și cadrul de supraveghere bancară, sistematizarea factorilor de influență asupra stabilității bancare, metodelor de evaluare a acesteia, precum și a reglementărilor în domeniu, elaborarea metodologiei de evaluare a calității cadrului de supraveghere bancară și a modelului de evaluare și prognozare a stabilității financiare a băncilor și sistemului bancar.

Valoarea aplicativă a tezei este determinată de utilizarea rezultatelor cercetării în procesul de perfecționare a cadrului de supraveghere bancară din Republica Moldova, și anume: abordarea stabilității sistemului bancar sub aspect cantitativ și calitativ; abordarea micro și macroprudențială în cadrul analizei sistemului bancar autohton; aplicarea metodologiei de evaluare a calității cadrului de supraveghere bancară; aplicarea modelului dinamic de evaluare și prognozare de către autoritatea de supraveghere a stabilității financiare a băncilor și sistemului bancar din Republica Moldova; elaborarea de recomandări privind perfecționarea cadrului național de supraveghere bancară.

Implementarea rezultatelor științifice. Cele mai importante rezultate ale cercetării au fost acceptate spre implementare de către Banca Națională a Moldovei, Comitetul Național de Stabilitate Financiară și Academia de Studii Economice a Moldovei, fiind confirmate prin certificate de implementare.

Cuprins


REPERE TEORETICO-METODOLOGICE PRIVIND STABILITATEA SISTEMULUI BANCAR ȘI SUPRAVEGHEREA BANCARĂ
 • 1.1. Dimensiuni teoretice cu privire la sistemul bancar și stabilitatea acestuia
 • 1.2. Factorii de influență și metodele de evaluare a stabilității sistemului bancar
 • 1.3. Aspecte conceptuale privind supravegherea bancară și rolul acesteia în asigurarea stabilității sistemului bancar
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. CADRUL DE SUPRAVEGHERE BANCARĂ DIN REPUBLICA MOLDOVA ȘI EVALUAREA CALITĂȚII ACESTUIA
 • 2.1. Configurarea cadrului național de supraveghere bancară
 • 2.2. Structura instituțională, reglementările și instrumentele aferente supravegherii bancare
 • 2.3. Evaluarea calității cadrului de supraveghere prin prisma asigurării stabilității sistemului bancar
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. PERFECȚIONAREA CADRULUI DE SUPRAVEGHERE BANCARĂ ÎN VEDEREA ASIGURĂRII STABILITĂȚII SISTEMULUI BANCAR DIN REPUBLICA MOLDOVA
 • 3.1. Constrângeri și oportunități în menținerea stabilității sistemului bancar autohton
 • 3.2. Elaborarea și aplicarea modelului dinamic de evaluare și prognozare a stabilității financiare a sistemului bancar în procesul de supraveghere bancară
 • 3.3. Direcții de dezvoltare a cadrului național de supraveghere bancară
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
DECLARAȚIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CURRICULUM VITAE
ADNOTARE