Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Răspunderea penală pentru crearea sau conducerea unei organizaţii criminale


Autor: Andrei Cazacicov
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
Anul:2022
Conducător ştiinţific: Radion Cojocaru
doctor, conferenţiar universitar, Academia "Ştefan cel Mare" a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova
Instituţia: Academia "Ştefan cel Mare" a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 19 ianuarie 2022 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 28 aprilie 2022

Autoreferat

Adobe PDF document1.05 Mb / în română
Adobe PDF document0.91 Mb / în engleză

Teza

CZU 343.34(043.3)

Adobe PDF document 4.26 Mb / în română
268 pagini


Cuvinte Cheie

organizaţie criminală, grup criminal, grup criminal organizat, organizaţie teroristă, grup terorist, criminalitate organizată, creare, conducere, participare

Adnotare

Structura tezei: introducere, cinci capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 407 titluri, 208 pagini de text de bază, 6 anexe. Rezultatele obţinute sunt publicate în 19 lucrări ştiinţifice.

Scopul lucrării constă în examinarea teoretico-practică a infracţiunii de creare sau conducere a unei organizaţii criminale, în vederea rezolvării problemelor şi dificultăților care apar la aplicarea acesteia, precum şi înaintarea unor recomandări de ordin ştiinţifico-practic de perfectare a cadrului normativ naţional.

Obiectivele cercetării: aprecierea gradului de evoluție a doctrinei penale naţionale şi a celei străine, cu privire la infracțiunea de creare sau conducere a unei organizaţii criminale; analiza evoluției cadrului normativ incriminator al infracţiunii; elucidarea conceptului de „grup criminal organizat” şi a celui de „organizaţie criminală” prin prisma standardelor definitorii internaționale; realizarea unui studiu de drept penal comparat a legislațiilor penale ale altor state în raport cu infracțiunile similare celei prevăzute de art. 284 C. pen. al R.M.; examinarea semnelor obiective şi subiective aferente infracţiunii cercetate şi evaluarea cerințelor de calitate a normei; rezolvarea practică a problemelor cu care se confruntă organele de drept la stabilirea răspunderii pentru crearea sau conducerea unei organizaţii criminale; stabilirea delimitărilor cu alte componenţe de infracţiuni asemănătoare; înaintarea unor propuneri de lege ferenda.

Noutatea şi originalitatea științifică. Studiul reprezintă o cercetare complexă a problemelor teoretico-practice privind infracțiunea de creare sau conducere a unei organizaţii criminale. Cercetarea evolutivă, comparativă şi juridico-penală permite înaintarea unor recomandări de ameliorare a cadrului normativ naţional, i.e.: modificarea conceptului de grup criminal organizat (art. 46 C. pen.) şi organizaţie criminală (art. 47 C. pen.); perfectarea şi completarea textului preceptului incriminator de la art. 284 C. pen. (Constituirea unui grup criminal organizat sau a unei organizaţii criminale); modificarea şi transpunerea prevederii de la art. 284, alin. (2) C. pen. la un articol nou – art. 2841 C. pen. (Constituirea unui grup terorist sau a unei organizaţii teroriste).

Problema ştiinţifică soluționată constă în elaborarea unui cadru conceptual ce va permite interpretarea uniformă a semnelor obiective şi subiective ale infracţiunii incriminate la art. 284 C. pen., cu racordarea modelului de incriminare la standardele internaționale; identificarea imperfecțiunilor admise la formularea art. 284 C. pen. şi oferirea unor propuneri de lege ferenda de remaniere ale acestora.

Semnificația teoretică. Prin faptul că studiul este bine sistematizat şi documentat, se oferă soluții teoretico-practice de calificare juridică a infracţiunii de creare sau conducere a unei organizaţii criminale. Teza scoate în evidență unele probleme curente şi de perspectivă care pot apărea în practica de aplicare a legii penale, dar şi a căilor de soluționare adecvată ale acestora.

Valoarea aplicativă constă în oferirea unei compilații a materialului doctrinar, formularea recomandărilor practice de soluţionare a unor situații incerte, prezentarea interpretării elocvente a elementelor şi semnelor componenţei infracţiunii.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Constatările şi concluziile studiului pot fi utilizate în procesul de instruire a studenților instituțiilor de învățământ și în activitatea practicienilor implicați nemijlocit în procesul de prevenire şi combatere a infracționalității organizate. Propunerile și recomandările vor fi utile perfecționării de perspectivă a cadrului normativ național.

Cuprins


1. ANALIZA SITUAŢIEI ÎN DOMENIUL INVESTIGĂRII FENOMENULUI CRIMINALITĂŢII ORGANIZATE
 • 1.1. Analiza materialelor științifice publicate la tema tezei în Republica Moldova
 • 1.2. Analiza materialelor științifice publicate la tema tezei în străinătate
 • 1.3. Concluzii la Capitolul I

2. CONSIDERAŢIUNI GENERALE PRIVIND INFRACŢIUNEA DE CREARE SAU CONDUCERE A UNEI ORGANIZAŢII CRIMINALE
 • 2.1. Retrospectiva incriminării faptei de creare sau conducere a unei organizații criminale în legislația penală a Republicii Moldova
 • 2.2. Abordări conceptuale privind noțiunile de „grup criminal organizat” şi „organizație criminală”
 • 2.3. Concluzii la Capitolul II

3. ELEMENTE DE DREPT PENAL COMPARAT PRIVIND INFRACŢIUNEA DE CREARE SAU CONDUCERE A UNEI ORGANIZAŢII CRIMINALE
 • 3.1. Infracțiunea de creare sau conducere a unei organizații criminale în sistemul de drept romano-germanic
 • 3.2. Incriminarea creării sau conducerii unei organizaţii criminale în sistemul de drept anglo-saxon (Common-Law)
 • 3.3. Crearea sau conducerea unei organizaţii criminale în alte sisteme de drept
 • 3.4. Concluzii la Capitolul III

4. ANALIZA JURIDICO-PENALĂ A INFRACŢIUNII DE CREARE SAU CONDUCERE A UNEI ORGANIZAŢII CRIMINALE
 • 4.1. Semne obiective ale infracţiunii de creare sau conducere a unei organizaţii criminale
 • 4.2. Semne subiective ale infracţiunii de creare sau conducere a unei organizaţii criminale
 • 4.1. Concluzii la Capitolul IV

5. ASPECTE DELIMITATIVE ŞI REGIMUL SANCŢIONATOR AL INFRACŢIUNII DE CREARE SAU CONDUCERE A UNEI ORGANIZAŢII CRIMINALE
 • 5.1. Delimitarea infracţiunii de creare sau conducere a unei organizaţii criminale de infracţiuni omogene
 • 5.2. Regimul de sancţionare al infracţiunii de creare sau conducere a unei organizaţii criminale
 • 5.3. Concluzii la Capitolul V

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CV-UL AUTORULUI