Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Instituționalizarea puterii sovietice în RSS Moldovenească în anii 1944 – 1946: contribuția organelor de securitate a statului


Autor: Malacenco Alexandru
Gradul:doctor în istorie
Specialitatea: 07.00.02 - Istoria românilor (pe perioade)
Anul:2022
Conducător ştiinţific: Liliana Rotaru
doctor, conferenţiar universitar
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 18 martie 2022 în CSS şi se află în examinare la CNAA

Autoreferat

Adobe PDF document0.79 Mb / în română
Adobe PDF document0.79 Mb / în engleză

Teza

CZU [94(478)+351.74]''1944/1946''(043.3)

Adobe PDF document 2.06 Mb / în română
161 pagini


Cuvinte Cheie

organele sovietice de securitate, organele securității statului, Basarabia, RSSM, NKGB, MGB, elemente „ostile”, instituționalizare, puterea sovietică, URSS

Adnotare

Structrura tezei: lista abrevierilor, introducere, 3 capitole, a câte 3-4 subcapitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie cu 122 titluri, 142 pagini de bază, anexe, declaraţia privind asumarea răspunderii şi CV-ul autorului. Rezultatele obținute sunt publicate în 16 lucrări științifice (9 articole științifice, studii, precum și 7 rezumate).

Scopul şi obiectivele tezei. Scopul: cercetarea și estimarea rolului și contribuției organelor securității statului în restabilirea, instituționalizarea și consolidarea puterii sovietice în RSSM, în perioada 1944 – 1946.

Obiectivele: analiza istoriografiei și a surselor istorice; reconstituirea procesului de restabilire a organelor sovietice de securitate în RSSM în martie – august 1944; stabilirea interdependenței dintre modificările în structura organizatorică a serviciilor sovietice de securitate în RSSM, politica de cadre și sarcinile NKGB-MGB în RSSM în 1944 – 1946; identificarea sarcinilor organelor sovietice de securitate în RSSM și argumentarea schimbărilor priorităților în activitatea NKGB-MGB de la o perioadă la alta; stabilirea măsurilor și mijloacelor de acțiune ale organelor NKGB-MGB și analizarea specificului aplicării lor în procesul instituționalizării și consolidării puterii sovietice în RSSM; estimarea rolului și contribuției organelor NKGB-MGB în procesul de instituționalizare și consolidare a puterii sovietice în RSS Moldovenească în primii ani postbelici.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Teza este o primă lucrare științifică în domeniul istoriei care elucidează rolul și contribuția organelor securității statului în restabilirea, instituționalizarea și consolidarea puterii sovietice în RSSM în 1944 – 1946.

Problema științifică soluționată rezidă în argumentarea științifică a rolului organelor sovietice de securitate, care, prin mijloace și metode specifice, au contribuit la instituționalizarea și consolidarea puterii sovietice în RSSM în anii 1944 – 1946, inclusiv prin protejarea regimului de factorii „ostili” interni și externi; evidențierea tiparului comun aplicat de URSS în restabilirea organelor NKGB și a regimului sovietic în RSSM și în RSS Letonă, precum și în alte republici unionale reanexate în 1944; analiza metodelor și mijloacelor securității sovietice utilizate ca pârghii discrete pentru modelarea arhitecturii sociale în RSSM în primii ani postbelici.

Importanța teoretică a lucrării constă în confirmarea și relevarea rolului organelor sovietice de securitate în procesul restabilirii, instituționalizării și consolidării regimului sovietic în RSSM, precum și în stabilirea coraportului dintre modul de organizare și metodele și mijloacele utilizate în activitate de NKGB-MGB în 1944 – 1946, subiecte cercetate în premieră în spațiul istoriografic autohton; în includerea în circuitul științific a unor definiții privind modul de operare a organelor sovietice de securitate în activitatea lor în RSSM, în evidențierea distincției conceptuale dintre noțiunile utilizate eronat ca sinonime – „organele sovietice de securitate” și „organele securității statului” și altele.

Valoarea aplicativă a lucrării. Rezultatele cercetării pot fi utilizate la elaborarea unor cursuri universitare privind istoria organelor sovietice de securitate din RSSM, în special pentru instituţiile și centrele de instruire specializate în pregătirea şi perfecţionarea cadrelor din sistemul organelor securităţii și apărării naţionale, pot servi ca sursă științifică de referință la scrierea tezelor de licență, de masterat și de doctorat în domeniul istoriei, securității și apărării.

Aprobarea rezultatelor obținute. Aspecte ale problemei cercetate au fost prezentate la 10 conferințe naționale și internaționale, reflectate în 16 articole, studii și rezumate publicate în reviste științifice și volume în Republica Moldova, precum și în afara țării.

Cuprins


1. REFLECTAREA ROLULUI ȘI CONTRIBUȚIEI ORGANELOR NKGB-MGB ÎN INSTITUȚIONALIZAREA PUTERII SOVIETICE ÎN RSS MOLDOVENEASCĂ 1944 – 1946 ÎN LITERATURA ȘTIINȚIFICĂ ȘI SURSE ISTORICE
 • 1.1. Activitatea organelor NKGB-MGB în procesul de instituționalizare și consolidare a puterii sovietice oglindită în istoriografie
 • 1.2. Surse istorice privind rolul și contribuția organelor securității statului în procesul de instituționalizare a puterii sovietice în RSS Moldovenească
 • 1.3. Concluzii la capitolul 1

2. ORGANELE SOVIETICE DE SECURITATE ÎN RSS MOLDOVENEASCĂ ÎNTRE ANII 1944 – 1946
 • 2.1. Restabilirea Comisariatului Poporului pentru Securitatea Statului (NKGB) în RSS Moldovenească în perioada martie – august 1944
 • 2.2. Evoluția structurii organizatorice a NKGB-MGB al RSS Moldovenești în perioada 1944 – 1946
 • 2.3.Politica de cadre a URSS în formarea efectivului NKGB-MGB al RSS Moldovenești
 • 2.4. Conluzii la capitolul 2

3. CONTRIBUȚIA ORGANELOR SECURITĂȚII DE STAT LA INSTITUȚIONALIZAREA ȘI CONSOLIDAREA PUTERII SOVIETICE ÎN RSS MOLDOVENEASCĂ
 • 3.1.Situația social-politică și militară în Basarabia martie – august 1944
 • 3.2. Sarcinile organelor sovietice de securitate în RSS Moldovenească în primii ani postbelici.
 • 3.3. Măsurile și mijloacele de acțiune ale organelor NKGB-MGB în procesul instituționalizării și consolidării puterii sovietice în RSS Moldovenească
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
DECLARAȚIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERI
CV