Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Rolul activității profesioniste a cadrelor didactice de la catedra Pian special а Сonservatorului de Stat din Сhișinău din anii 1944–1981 în dezvoltarea culturii muzicale a Republicii Moldova


Autor: Guzenco Irina
Gradul:doctor în studiul artelor, culturologie
Specialitatea: 17.00.01 - Arte audio-vizuale (cu specificarea: artă teatrală; artă muzicală; artă cinematografică, televiziune şi alte genuri de artă audiovizuală)
Anul:2022
Conducător ştiinţific: Svetlana Ţîrcunova
doctor, profesor universitar, Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice (AMTAP)
Instituţia: Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice (AMTAP)

Statut

Teza a fost susţinută pe 4 aprilie 2022 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 1 iulie 2022

Autoreferat

Adobe PDF document0.90 Mb / în română
Adobe PDF document0.83 Mb / în rusă

Teza

CZU 780.8:780.616.433.071.4:378 (478)(043.2)780.8:780.616.433.071.2(478)

Adobe PDF document 2.64 Mb / în rusă
257 pagini


Cuvinte Cheie

Conservatorul de Stat din Chișinău, catedra Pian special, interpretare pianistică, pedagogie pianistică, activitate științifico-metodică

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografia din 281 de titluri, 8 anexe; 142 de pagini de text de bază, 94 de pagini de anexe.

Domeniul de cercetare: istoria culturii muzicale din Republica Moldova.

Scopul și obiectivele tezei. Scopul cercetării rezidă în identificarea contribuției cadrelor didactice din catedra Pian special a Сonservatorului de Stat din Сhișinău la formarea educației profesionale naționale a pianiștilor, la dezvoltarea interpretării concertistice și la sporirea muzicologiei autohtone în anii 1944–1981.

Obiectivele lucrării: a sistematiza și a introduce în circuitul științific materiale de arhivă despre activitatea profesorilor și studenților-pianiști în anii 1944–1981; a prezenta contingentul didactic și studențesc al catedrei Pian special în această perioadă; a studia originile multiregionale profesionale ale pedagogilor-pianiști; a caracteriza procesul educațional ca implementarea principiilor pedagogice și interpretative ale reprezentanților de vază ale catedrei; a evalua rolul lor în viața concertistică a RSSM și în domeniul elaborării lucrărilor științifico-metodice.

Noutatea ştiinţifică și originalitatea. Teza este o primă lucrare muzicologică în care istoria catedrei Pian special a Сonservatorului de Stat din Сhișinău constituie obiectul principal al cercetării. În circuitul științific se introduce un material vast, anterior necunoscut, despre activitatea pedagogică, interpretativă și metodică a profesorilor catedrei din perioada anilor 1944–1981. Originalitatea rezidă în sinteza perspectivelor muzicologice și culturologice.

Rezultatele obținute contribuie la soluționarea unei probleme științifice importante ce se referă la crearea unei viziuni complexe asupra activității multilaterale a pedagogilor și studenților catedrei Pian special a Сonservatorului de Stat din Сhișinău în perioada anilor 1944–1981, contribuind la conștientizarea teoretică a procesului de dezvoltare a artei pianistice din Republica Moldova și la lichidarea lacunelor în studierea istoriei muzicii autohtone.

Importanța teoretică. Teza în cauză contribuie la interpretarea mai completă a procesului de dezvoltare a artei pianistice din Republica Moldova. Materialele științifice introduse în circuit oferă posibilitatea de a aprecia activitatea catedrei Pian special a Сonservatorului de Stat din Сhișinău din perspectivă contemporană.

Valoarea practică a lucrării. Materialele tezei pot fi utilizate în cursurile de Istoria muzicii naționale, Istoria artei interpretative, Metodica predării pianului, Instrument și lectura la prima vizită. Totalurile științifice prezintă interes pentru cercetătorii muzicologi, critici muzicali, pianiștii-pedagogi, studenți și interpreți concertanți.

Implementarea rezultatelor științifice. Rezultatele tezei au fost aprobate în cadrul a 11 сonferințe științifico-practice naționale și internaționale, au fost reflectate în 8 articole în reviste științifice de specialitate din Republica Moldova și 1 monografie.

Cuprins


1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ ВКЛАДА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ КАФЕДРЫ СПЕЦИАЛЬНОГО ФОРТЕПИАНО КГК В РАЗВИТИЕ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
  • 1.1. Музыковедческие публикации и архивные данные как источник для изучения эволюции профессионального фортепианного образования и концертного исполнительства в Республике Молдова
  • 1.2. Методические принципы педагогов КГК в преподавании дисциплины Специальное фортепиано: исторический аспект
  • 1.3. Выводы по главе 1

2. ФОРМИРОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА КАФЕДРЫ СПЕЦИАЛЬНОГО ФОРТЕПИАНО КГК В ПРОЦЕССЕ ЕЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ЭВОЛЮЦИИ
  • 2.1 Кафедра специального фортепиано Кишиневской государственной консерватории в период 1944–1952 гг. (деятельность Ю. Гуза, К. Файнштейн, Л. Вольской, А. Данильчук-Гнатюк)
  • 2.2. Достижения кафедры под руководством А. Соковнина в период 1952–1981 гг. (педагогические результаты Т. Войцеховской, В. Левинзона, Л. Ваверко, Е. Зака, Е. Ревзо и др.)
  • 2.3. Выводы по главе 2

3. ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ И НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГОВ КАФЕДРЫ СПЕЦИАЛЬНОГО ФОРТЕПИАНО КГК 1944–1981 ГОДОВ
  • 3.1. Концертные выступления педагогов-пианистов как неотъемлемая часть художественной жизни Кишинева и других городов МССР
  • 3.2. Методические разработки и научные исследования профессорско-преподавательского состава кафедры в контексте достижений отечественного музыковедения
  • 3.3. Выводы по главе 3

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
БИБЛИОГРАФИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
CURRICULUM VITAE