Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Participarea procurorului la examinarea cauzelor penale în instanțele de apel


Autor: Calendari Dumitru
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
Anul:2022
Conducător ştiinţific: Tudor Osoianu
doctor, profesor universitar, Academia "Ştefan cel Mare" a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 16 aprilie 2022 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 30 septembrie 2022

Autoreferat

Adobe PDF document1.10 Mb / în română
Adobe PDF document0.99 Mb / în engleză

Teza

CZU 343.16:343.13(043.3)

Adobe PDF document 4.41 Mb / în română
251 pagini


Cuvinte Cheie

procuror, proces penal, reprezentarea învinuirii de stat, instanța de apel, judecarea apelului, pregătirea și participarea în instanța de apel.

Adnotare

Structura tezei: 184 de pagini text de bază, adnotare în limbile de stat, engleză și rusă, lista abrevierilor, introducere, trei capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 500 titluri, anexe.

Domeniul de studiu: drept procesual penal; derivă din analiza importanței problemelor pe care le implică participarea procurorului la judecarea cauzei penale în ordinea de apel.

Scopul și obiectivele lucrării: Scopul - cercetarea științifică a concepțiilor doctrinare, jurisprudenței, normelor procesual-penale și a celor instituționale, privind realizarea atribuțiilor procurorului la examinarea cauzelor penale în instanța de apel, pentru a evalua oportunitatea de a perfecționa această activitate.

Obiectivele lucrării: studierea problemelor teoretice și practice privind examinarea cauzelor penale în instanța de apel, precum și rolul procurorului la această etapă; conturarea rolului procurorului în partea pregătitoare a ședinței în instanța de apel; analiza reprezentării de către procuror a învinuirii de stat în procesul cercetării judecătore ști în instanța de apel; examinarea dezbaterilor judiciare în contextul participării procurorului; analiza acțiunilor procurorului după pronunțarea deciziei de către instanța de apel; elaborarea propunerilor științific-întemeiate privind perfecționarea legislației în domeniul reglementării participării procurorului în instanța de apel. Noutatea și originalitatea științifică: derivă din faptul că este prima lucrare la nivel național ce abordează participarea procurorului la examinarea cauzelor penale în instanța de apel, fiind realizată o analiză amplă a prevederilor legale și practicii atât interne, cât și de peste hotare. Originalitatea problemei constă în fundamentarea științifică a modului de aplicare în practică a prevederilor legale privind participarea procurorului la examinarea cauzelor penale de instanța de apel, eventualele erori admise în jurisprudență la judecarea apelurilor, precum și analiza legislației și fundamentarea propunerilor de rigoare în vederea îmbunătățirii acesteia.

Rezultatele obținute: prin cercetarea efectuată au fost atinse obiectivele propuse. Lucrarea contribuie la soluționarea problemelor științifice importante ce rezidă în elucidarea acțiunilor concrete ce urmează a fi realizate de procuror în cadrul judecării cauzelor penale în ordinea de apel. Cercetarea va contribui la opera de evoluție a standardelor normative naționale în domeniul participării procurorului în instanța de apel. În cercetare se dă răspuns la unele probleme practice privind aplicarea unitară a standardelor de participare a procurorului în instanța de apel, luând în calcul particularitățile individuale ale cauzei penale. În sfârșit, cercetarea vine să contribuie la perfecționarea procesului de instruire didactică în cadrul instituțiilor de învățământ superior, în cadrul cursului de procedură penală, în pregătirea procurorilor pentru participarea în instanța de apel.

Semnificația teoretică: reprezintă analiza prevederilor legale ce țin de pregătirea și participarea procurorului la examinarea cauzelor penale în instanța de apel, sistematizarea rezultatelor gândirii științifice naționale și de peste hotare în domeniul de cercetare a atribuțiilor procurorului în apelul penal; argumentarea concluziilor urmare a cercetărilor teoretice și practice.

Valoarea aplicativă a lucrării: în baza rezultatelor cercetării, sunt relevate omisiunile prevederilor legale în partea ce ține de participarea procurorului în apelul penal, procedura judecării cauzei în instanța de apel, erorile procurorului și cele judiciare admise în practică în domeniu, fiind elaborate metode pentru evitarea și soluționarea acestora. Lucrarea se bazează pe un număr vast de lucrări științifice și materiale empirice care denunță valoarea teoretică și practică. Rezultatele obținute pot servi drept temei de modificare a legislației procesual – penale în domeniu, de instruire a studenților, masteranzilor din cadrul instituțiilor de drept, precum și pentru aplicare în practică, în primul rând, de către procurorii, precum și alți participanți în proces, dar și judecătorii instanțelor de apel.

Implementarea rezultatelor științifice: Rezultatele obținute sunt publicate în 26 lucrări științifice. Unele dispoziții teoretice și practice a tezei au fost prezentate și discutate la conferințele științifico-practice naționale și internaționale, precum și prezentate la al VIII-lea concurs internațional în numele profesorului E.G.Martîncic cu tema „Отправление правосудия по уголовным делам через призму уголовно-процессуального, криминалистического, оперативно-розыскного и судебно-экспертного опыта”, organizat de către Universitatea de Stat de Sud-Est din or.Kursk, Federația Rusă, cu obținerea diplomei de laureat de gradul I. Unele dispoziții teoretice și practice, rezultatele obținute au fost aplicate și sunt utilizate în practica judecării cauzelor penale concrete în ordinea de apel, pentru unificarea practicii judiciare la nivelul Curții de Apel Cahul.

Cuprins


CAPITOLUL 1. ANALIZA DOCTRINEI PRIVIND PARTICIPAREA PROCURORULUI LA EXAMINAREA CAUZELOR PENALE ÎN INSTANȚA DE APEL
 • 1.1. Analiza lucrărilor științifice în materie publicate în Republica Moldova
 • 1.2. Analiza materialelor științifice la tema lucrării publicate în alte state
 • 1.3. Concluzii la Capitolul 1

CAPITOLUL 2. CONSDIERAȚII GENERALE PRIVIND APELUL PENAL ȘI PARTICIPAREA PROCURORULUI ÎN INSTANȚA DE APEL
 • 2.1. Considerații generale privind apelul penal
 • 2.2. Standardele privind participarea procurorului la examinarea apelului penal
 • 2.3. Efectele apelului declarat de către procuror
 • 2.4. Modificarea și renunțarea la învinuire în instanța de apel
 • 2.5. Concluzii la Capitolul 2

CAPITOLUL 3. REGLEMENTAREA PROCESUALĂ PRIVIND PARTICIPAREA PROCURORULUI ÎN INSTANȚA DE APEL
 • 3.1. Participarea procurorului la etapa măsurilor pregătitoare pentru desfășurarea ședinței de judecată
 • 3.2. Participarea procurorului la etapa cercetării judecătorești
 • 3.3. Participarea procurorului în dezbaterile judiciare
 • 3.4. Acțiunile procurorului după pronunțarea deciziei instanței de apel
 • 3.5. Concluzii la Capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
DECLARAȚIE PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CV-ul AUTORULUI