Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2022 / mai /

Temeiurile şi condiţiile de efectuare a măsurilor speciale de investigaţii


Autor: Botnari Ilie
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
Anul:2022
Conducător ştiinţific: Marian Gherman
doctor, conferenţiar universitar, Academia "Ştefan cel Mare" a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova
Instituţia: Academia "Ştefan cel Mare" a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 20 mai 2022 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 30 septembrie 2022

Autoreferat

Adobe PDF document1.72 Mb / în română

Teza

CZU 343.98:343.13(043.3)

Adobe PDF document 3.43 Mb / în română
193 pagini


Cuvinte Cheie

activitate specială de investigaţii, măsuri speciale de investigaţii, subdiviziuni specializate, proces penal, temei, condiţie, bănuială rezonabilă, restrângere, drepturi fundamentale, acte procesuale, proporţionalitate, autorizaţie

Adnotare

Teza cuprinde introducere, 4 capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografia din 163 de titluri, 193 pagini. Rezultatele obţinute sunt publicate în 11 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu. Lucrarea ştiinţifică este consacrată studierii temeiurilor şi condiţiilor de efectuare a măsurilor speciale de investigaţii în procesul penal prin prisma dreptului procesual-penal şi a activităţii speciale de investigaţii

Scopul tezei de doctorat constă în cercetarea teoretico-practică a temeiurilor şi condiţiilor efectuării măsurilor speciale de investigații în vederea identificării și înaintării propunerilor pentru modificarea şi completarea textului Legii nr. 59/2012, dar şi a Codului de procedură penală, pe segmentul ce abordează temeiurile şi condiţiile efectuării măsurilor speciale de investigații. (Secțiunea a 5-a, Activitatea specială de investigații)

Obiectivele: studierea temeiurilor şi condiţiilor de efectuare a măsurilor speciale de investigaţii din perspectiva reglementărilor legislative internaţionale şi naţionale, precum şi a conceptelor și ideilor fundamentale din teoria generală a statului şi dreptului, dreptului procesual-penal, activității speciale de investigații, criminalisticii și altor discipline juridice care oglindesc problematica investigată.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Valoarea novatoare constă în fundamentarea ştiinţifică, în premieră pentru Republica Moldova, atât ca problematică, cât şi ca volum, a conţinutului temeiurilor şi condiţiilor de efectuare a măsurilor speciale de investigaţii, constituind un prim pas în examinarea complexă a problematicii activităţii speciale de investigaţii raportată la esenţa şi necesităţile procesului penal, intenţionând a formula un cadru normativ consecvent care să poată fi aplicat uniform de către toate organele de drept vizate.

Problema ştiinţifică importantă rezolvată rezidă în fundamentarea ştiinţifică a conţinutului temeiurilor şi condiţiilor de efectuare a măsurilor speciale de investigaţii, aspecte care au permis elaborarea unor recomandări privind interpretarea corectă a normelor de drept, precum şi aplicarea uniformă a legislaţiei speciale de investigaţii pe acest segment.

Importanţa teoretică este marcată de faptul că în cadrul tezei de doctorat sunt supuse cercetării conceptele doctrinare ce privesc esenţa şi conţinutul juridic al temeiurilor şi condiţiilor de efectuare a măsurilor speciale de investigaţii, fiind o lucrare care examinează materia juridică aflată la hotarele dintre procesul penal şi activitatea specială de investigaţii.

Valoarea aplicativă a tezei constă în redarea unor concepte, soluţii, propuneri, teze noi, atât sub aspect procesual-penal, cât și special de investigații, în vederea eficientizării procesului de efectuare a măsurilor speciale de investigaţii în orice fel de împrejurări şi necesităţi practice.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele cercetării se materializează prin publicarea a 11 lucrări ştiinţifice pe tema tezei. Lucrarea dată poate avea un caracter de recomandare pentru instanţele judecătoreşti, organele de urmărire penală și subdiviziunile care efectuează activitate specială de investigații. Având un caracter didactico-practic lucrarea poate fi studiată de către studenți, audienți, masteranzi, cât și de practicieni în procesul instruirii profesionale continue.

Cuprins


I. ANALIZA SITUAŢIEI ÎN DOMENIU
 • 1.1. Retrospectiva reglementărilor cu privire la temeiurile şi condiţiile efectuării măsurilor speciale de investigaţii – elemente de drept comparat
 • 1.2. Analiza materialelor ştiinţifice la nivel naţional şi internaţional în domeniul temeiurilor şi condiţiilor de efectuare a măsurilor speciale de investigaţii.
 • 1.3. Concluzii la capitolul 1

II.ASPECTE CONCEPTUALE PRIVIND TEMEIURILE ȘI CONDIȚIILE EFECTUĂRII MĂSURILOR SPECIALE DE INVESTIGAŢII ȘI CONȚINUTUL LOR
 • 2.1. Noţiunea de „temei” şi cea de „condiţie” a efectuării măsurilor speciale de investigaţii raportată la scopul şi esenţa MSI
 • 2.2. Analiza destinaţiei şi conţinutului măsurilor speciale de investigaţii
 • 2.3. Criteriile de clasificare a măsurilor speciale de investigaţii
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

III. TEMEIURILE DISPUNERII MĂSURILOR SPECIALE DE INVESTIGAŢII
 • 3.1. Temeiurile dispunerii măsurilor speciale de investigaţii în afara procesului penal
 • 3.2. Temeiurile dispunerii măsurilor speciale de investigaţii în cadrul procesului penal
 • 3.3. Concluzii la capitolul 3
IV. CONDIŢIILE DE EFECTUARE A MĂSURILOR SPECIALE DE INVESTIGAŢII
 • 4.1. Condiţiile de efectuare a măsurilor speciale de investigaţii – garant al respectării principiului legalităţii
 • 4.2. Condiţiile generale de efectuare a măsurilor speciale de investigaţii
 • 4.3. Condiţiile speciale de efectuare a măsurilor speciale de investigaţii
 • 4.4. Concluzii la capitolul 4

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXĂ
DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CV-UL AUTORULUI