Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2022 / iunie /

Determinante psihologice ale atitudinilor reproductive la adolescente și tinere


Autor: Tolmaci Irina
Gradul:doctor în psihologie
Specialitatea: 19.00.01 - Psihologie generală
Anul:2022
Conducător ştiinţific: Jana Racu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 24 iunie 2022 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 25 noiembrie 2022

Autoreferat

Adobe PDF document0.83 Mb / în română
Adobe PDF document0.97 Mb / în engleză
Adobe PDF document0.84 Mb / în rusă

Teza

CZU 159.922+612.6(043.3)=161.1

Adobe PDF document 2.64 Mb / în rusă
223 pagini


Cuvinte Cheie

atitudini reproductive, factori sociali, determinante psihologice, atitudine față de sine, maturitate personală, orientări valorice, percepție asupra maternității, adolescente și tinere

Adnotare

Structura lucrării. Teza constă din adnotări (în limbile română, rusă și engleză), introducere, trei capitole, concluzii și recomandări, bibliografie (266 surse), 13 anexe, 38 de tabele și 47 figuri grafice. Volumul lucrării conține 154 pagini. Rezultatele cercetării sunt publicate în 11 lucrări științifice.

Domeniul de cercetare: 511.01- Psihologie generală.

Scopul lucrării științifice: determinarea relației dintre atitudinile reproductive și determinantele psihologice, precum și a factorilor sociali la adolescente și tinere în vederea elaborării, aprobării și evaluării eficienței unui program de formare privind dezvoltarea determinantelor psihologice ale atitudinilor reproductive.

Obiectivele cercetării: desfășurarea unei analize teoretice asupra temei studiate; identificarea nivelului atitudinilor reproductive în dependență de vârstă, locul de trai și starea civilă; stabilirea determinantelor psihologice ale atitudinilor reproductive și examinarea interrelației dintre acestea; analiza determinantelor psihologice la adolescentele și tinerele cu nivel înalt și scăzut al indicelui de maternitate al atitudinilor reproductive, iar în baza acestora, constituirea portretelor psihologice de personalitate; elaborarea și atestarea unui program de formare în dezvoltarea determinantelor psihologice ale atitudinilor reproductive.

Noutatea științifică și originalitatea. Pentru prima oară în Republica Moldova a fost studiată relația dintre atitudinile reproductive și factorii sociali, precum și determinantele psihologice. Au fost constituite portretele psihologice de personalitate ale adolescentelor și tinerelor cu nivel ridicat și scăzut ale atitudinilor reproductive. A fost elaborat și atestat un program formativ de autor privind dezvoltarea determinantelor psihologice ale atitudinilor psihologice, care a fost desfășurat în format distanțat (formare online) în perioada pandemiei COVID-19.

Rezultatele obținute, ce contribuie la rezolvarea unei probleme științifice importante constau din identificarea relației dintre atitudinile reproductive, factorii sociali și determinantele psihologice la adolescente și tinere, ce a servit drept fundament pentru elaborarea unui program de formare privind dezvoltarea determinantelor psihologice, aplicarea căruia a contribuit la creșterea indicelui atitudinilor reproductive.

Valoarea teoretică a lucrării constă din faptul că a fost dedicată unei componente puțin cercetate în pregătirea pentru maternitate – atitudinile reproductive. Rezultatele cercetării completează reprezentările științifice asupra factorilor sociali și a determinantelor psihologice a atitudinilor reproductive.

Valoarea practică a lucrării constă în elaborarea și atestarea programului formativ, ce reprezintă un instrument de creștere a indicelui de maternitate a atitudinilor reproductive.

Rezultatele pot fi utilizate de către psihologi în lucrul practic asupra întrebărilor legate de planificarea familiei, permițând diagnosticarea în timp util a genofobiei și a pasivității reproductive. Rezultatele obținute pot servi drept bază în elaborarea cursurilor de studiu la psihologia generală, a vârstelor, a familiei, psihologia prenatală și perinatală.

Implementarea rezultatelor. Rezultatele cercetării au fost utilizate în pregătirea activităților educaționale și practice, precum și în lucrul de consiliere cu elevii claselor mari ai liceului teoretic „Vasil Levski” din Chișinău.

Cuprins


ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ДЕТЕРМИНАНТ РЕПРОДУКТИВНЫХ УСТАНОВОК В ПСИХОЛОГИИ
 • 1.1.Репродуктивные установки как социально-психологический феномен
 • 1.2.Психологические детерминанты репродуктивных установок
 • 1.2.1. Особенности самоотношения личности
 • 1.2.2. Понятие личностной зрелости в психологической науке
 • 1.2.3. Определение понятия ценностных ориентаций
 • 1.2.4. Психологические исследования представлений о материнстве
 • 1.3. Выводы к главе 1

ГЛАВА 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ДЕТЕРМИНАНТ РЕПРОДУКТИВНЫХ УСТАНОВОК У ДЕВУШЕК И МОЛОДЫХ ЖЕНЩИН
 • 2.1 Организация и методология исследования
 • 2.2 Выявление особенностей репродуктивных установок у девушек и молодых женщин
 • 2.3 Анализ психологических детерминант у девушек и молодых женщин
 • 2.4 Исследование взаимосвязи репродуктивных установок и психологических детерминант у девушек и молодых женщин
 • 2.5 Сравнительный анализ результатов у девушек и молодых женщин с высоким и низким уровнями репродуктивных установок
 • 2.6 Выводы к главе 2

ГЛАВА 3. ФОРМИРОВАНИЕ РЕПРОДУКТИВНЫХ УСТАНОВОК У ДЕВУШЕК В ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ
 • 3.1.Общая характеристика программы тренинга по развитию психологических детерминант репродуктивных установок у девушек
 • 3.2. Результаты применения программы тренинга по развитию психологических детерминант репродуктивных установок у девушек
 • 3.3.Оценка эффективности программы психологического тренинга
 • 3.4.Выводы к главе 3
ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
БИБЛИОГРАФИЯ
ПРИЛОЖЕНИЯ
СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ ПО ТЕМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ