Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2022 / iunie /

Diplomația sportivă ca instrument al politicii externe și factor „soft power”


Autor: POPOV Anton
Gradul:doctor în ştiinţe politice
Specialitatea: 23.00.01 - Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice
Anul:2022
Conducător ştiinţific: Valentin Beniuc
doctor habilitat, profesor universitar
Instituţia: Academia de Administrare Publică

Statut

Teza a fost susţinută pe 29 iunie 2022 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 30 septembrie 2022

Autoreferat

Adobe PDF document0.96 Mb / în română
Adobe PDF document0.76 Mb / în engleză
Adobe PDF document0.97 Mb / în rusă

Teza

CZU 327:796(043.3)=161.1

Adobe PDF document 1.67 Mb / în rusă
157 pagini


Cuvinte Cheie

sport, diplomație, sportul și politica, politica externă, diplomația publică, diplomația sportivă, „puterea intangibilă”, instrument de politică externă, confruntare ideologică, dilema securității, interes național, jocuri olimpice, mișcarea olimpică, sportul de performanță, funcțiile sportului

Adnotare

Structura tezei de doctor: Introducere, trei capitole, fiecare din ele fiind constituite din trei subcapitole, concluzii și recomandări, adnotări în limbile română, rusă, engleză, lista abrevierilor, lista tabelelor, bibliografie din 324 de surse, 137 pagini de text de bază.

Domeniul de cercetare: științele politice.

Scopul cercetării: identificarea rolului și importanței diplomației sportive, a mecanismelor de aplicarea a acesteia în realizarea politicii externe a statului și apărării intereselor naționale, formarea imaginii pozitive a țării pe arena internațională.

Sarcinile cercetării: analiza literaturii științifice în care se abordează legătura dialectică a sportului, politicii și diplomației precum evoluția discursului politologic cu privire la diplomația sportivă ca instrument de politică externă; elucidarea și analiza abordărilor teoretico-metodologice vizavi de tema de cercetare; examinarea potențialului politico-diplomatic al sportului de performanță, inclusiv a teoriei și practicii interdependenței sportului și a proceselor politice; studierea fenomenului de manifestare a diplomației sportive drept instrument de politică externă și în acest sens analiza sistemică a legăturii dintre politica externă, diplomația clasică, diplomația publică, diplomația sportivă și „puterea intangibilă”; studierea diplomației sportive drept mijloc de realizare a puterii intangibile și profilaxiei conflictelor interstatale; analiza sportului moldovenesc în calitate de instrument politico-diplomatic implicat în formarea imaginii țării pe arena internațională.

Problema științifică principală soluționată în cadrul temei de cercetare, examinează diplomația sportivă ca instrument de politică externă și factor al „puterii intangibile”, în contextul asigurării interesului național și securității statului, formării imaginii pozitive a țării pe arena internațională.

Noutatea științifică și originalitatea: în prezenta cercetare științifică, pentru prima dată în Republica Moldova, într-o formulă complexă și din punct de vedere politologic este analizat fenomenul diplomației sportive în calitate de instrument al politicii externe și important factor în realizarea „puterii intangibile”. În baza examinării multiplelor evenimente și a unor procese social- istorice, autorul demonstrează, în baza unor serioase argumente, că sportul de performanță permanent a fost atras de către stat în procesul de politică externă în calitate de instrument în relațiile internaționale și mijloc eficient de formare a imaginii pozitive a acestuia pe plan internațional, precum a unui anumit spațiu de securitate care se formează prin însăși destinația Jocurilor Olimpice (mai târziu a campionatelor mondiale) menite să stabilească relații de prietenie între statele participante. Originalitatea cercetării constă în aplicarea unei teorii cu caracter interdisciplinar precum punerea în circuitul științific a abordărilor teoretice din domeniul relațiilor internaționale, adaptîndu-le la o mai profundă comprehensiune și analiză a subiectelor cercetării.

Importanța teoretică a tezei rezidă în elaborarea bazei teoretico-metodologice a temei de cercetare care din perspectiva noastră poate fi folosită în calitate de reper în cercetarea diverselor manifestări ale diplomației sportive.

Valoarea aplicativă a lucrării constă în elaborarea de către autor a concluziilor și recomandărilor care au o anumită importanță pentru politicieni și managerii preocupați în domeniul sportului de performanță precum pentru reprezentații structurilor de politică externă a statului.

Implementarea rezultatelor științifice și-au găsit reflectarea în 12 publicații științifice precum în discursurile expuse în cadrul conferințelor științifice naționale și internaționale.

Cuprins


1. АНАЛИЗ НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ТЕОРЕТИКО - МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА ТЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
  • lll
  • 1.1. Диалектическая взаимосвязь спорта, политики и дипломатии в современном научном дискурсе
  • 1.2. Теоретико-методологические подходы к исследованию спортивной дипломатии как инструмента внешней политики
  • 1.3 Выводы по первой главе

2. ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ СПОРТА И ЕГО ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
  • 2.1 Взаимосвязь спорта и политики: теория и практика процесса
  • 2.2 Спортивная дипломатия как инструмент внешней политики государства
  • 2.3.Выводы по второй главе

3. СПОРТ И СПОРТИВНАЯ ДИПЛОМАТИЯ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗА СТРАНЫ И РЕАЛИЗАЦИИ «МЯГКОЙ СИЛЫ»
  • 3.1. Спортивная дипломатия – как инструмент «мягкой силы» современных государств
  • 3.2 Молдавский спорт как политико-дипломатический инструмент формирования образа страны на международной арене
  • 3.3 Выводы по третьей главе

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
БИБЛИОГРАФИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
CURRICULUM VITAE