Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Impactul tehnologiilor educaționale moderne în formarea competenței matematice la elevii din învățământul profesional tehnic postsecundar nonterțiar (viitori învățători)


Autor: Hajdeu Mihaela
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
Anul:2022
Conducători ştiinţifici: Ilie Lupu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Tiraspol
Mitrofan Cioban
doctor habilitat, profesor universitar
Instituţia: Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău

Statut

Teza a fost susţinută pe 7 octombrie 2022 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 25 noiembrie 2022

Autoreferat

Adobe PDF document1.56 Mb / în română
Adobe PDF document0.81 Mb / în engleză

Teza

CZU 373.091:51(043.3)

Adobe PDF document 4.98 Mb / în română
201 pagini


Cuvinte Cheie

tehnologii educaționale moderne, tehnologii informaționale și comunicaționale, competență matematică, proces educațional, cunoștințe, aptitudini, atitudini, motivație, principii didactice, model pedagogic

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii generale și recomandări, 129 pagini de text de bază, bibliografie din 170 de titluri, 16 anexe, 22 figuri și 40 tabele.

Publicații la tema tezei: Rezultatele obținute sunt publicate în 16 lucrări științifice.

Scopul cercetării constă în determinarea reperelor teoretice și metodologice de valorificare a tehnologiilor educaționale moderne în formarea competenței matematice la elevii din învățământul profesional tehnic postsecundar nonterțiar (viitori învățători).

Obiectivele cercetării: analiza abordărilor teoretice despre conceptul de competență matematică la general și competență matematică a elevilor din învățământul profesional tehnic postsecundar nonterțiar (viitori învățători); analiza și caracterizarea tehnologiilor educaționale moderne utilizate în predarea-învățarea-evaluarea matematicii; determinarea principiilor, factorilor și condițiilor pedagogice de formare a competenței matematice la elevii din învățământul profesional tehnic postsecundar nonterțiar; diagnosticarea nivelului de dezvoltare a competenței matematice la elevii din învățământul profesional tehnic postsecundar nonterțiar; elaborarea și validarea modelului pedagogic de formare a competenței matematice la elevii din învățământul profesional tehnic postsecundar nonterțiar; interpretarea rezultatelor cercetării.

Noutatea și originalitatea științifică rezidă în: analiza abordărilor teoretice despre competența matematică la general și competența matematică a viitorului învățător prin specificarea structurii acesteia; elaborarea modelului pedagogic de formare a competenței matematice la viitorii învățători prin implementarea tehnologiilor educaționale moderne în procesul de studiere a matematicii; descrierea metodologiei de utilizarea a modelului pedagogic elaborat, care include utilizarea tehnologiilor educaționale moderne în scopul dezvoltării motivației elevilor pentru studierea matematicii și pentru predarea acesteia în clasele primare.

Rezultatele obținute care au contribuit la soluționarea problemei științifice importante rezidă în conceptualizarea modelului pedagogic de formare a competenței matematice la elevii din învățământul profesional tehnic postsecundar nonterțiar prin studierea matematicii, ceea ce a contribuit la formarea competenței matematice la elevi.

Semnificația teoretică a cercetării constă în precizarea specificului și structurii competenței matematice a viitorului învățător din învățământul profesional tehnic postsecundar nonterțiar; argumentarea necesității formării competenței matematice la viitorii învățători prin utilizarea tehnologiilor educaționale moderne în procesul educațional.

Valoarea aplicativă a cercetării rezultă din elaborarea și implementarea cu succes a modelului pedagogic de formare a competenței matematice la elevii din învățământul profesional tehnic postsecundar nonterțiar (viitori învățători) în procesul de studiere a disciplinei Matematica, axat pe implementarea tehnologiilor educaționale moderne.

Implementarea rezultatelor științifice a fost realizată în cadrul experimentului pedagogic, desfășurat pe eșantioane experimentale și de control, care au cuprins 163 de elevi ai anului I, ai specialității 11310 - Învățământ primar, calificarea - Învățător, din cadrul Instituției Publice Colegiul „Alexei Mateevici” (IPCAM) din Chișinău și din cadrul Instituției Publice Colegiul „Mihai Eminescu” din Soroca.

Cuprins


1. FUNDAMENTE TEORETICE ALE COMPETENȚEI MATEMATICE LA ELEVII DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL TEHNIC POSTSECUNDAR NONTERȚIAR (VIITORI ÎNVĂȚĂTORI)
 • 1.1. Delimitări conceptuale ale competenței matematice
 • 1.2. Specificul și structura competenței matematice a viitorului învățător din învățământul profesional tehnic postsecundar nonterțiar
 • 1.3. Motivația studierii matematicii la elevii din învățământul profesional tehnic postsecundar nonterțiar
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. REPERE METODOLOGICE ALE TEHNOLOGIILOR EDUCAȚIONALE MODERNE
 • 2.1. Abordări psiho - pedagogice ale tehnologiei educaționale moderne
 • 2.2. Specificul tehnologiilor educaționale moderne utilizate în învățământul profesional tehnic postsecundar nonterțiar la lecțiile de matematică
 • 2.3. Modelul pedagogic de formare a competenței matematice la elevii din învățământul profesional tehnic postsecundar nonterțiar (viitori învățători)
 • 2.4. Metodologia utilizării modelului pedagogic elaborat
 • 2.5. Concluzii la capitolul 2

3. DEMERS EXPERIMENTAL DE VALORIFICARE A MODELULUI PEDAGOGIC DE FORMARE A COMPETENȚEI MATEMATICE LA ELEVII DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL TEHNIC POSTSECUNDAR NONTERȚIAR (VIITORI ÎNVĂȚĂTORI)
 • 3.1. Studiul de constatare a procesului de formare a competenței matematice la elevii din învățământul profesional tehnic postsecundar nonterțiar (viitori învățători)
 • 3.2. Argumentarea experimentală a eficienţei modelului pedagogic de valorificare a tehnologiilor educaționale moderne în formarea competenţei matematice la elevii din învățământul profesional tehnic postsecundar nonterțiar (viitorii învățători)
 • 3.3. Validarea experimentală a eficienței implementării modelului pedagogic de formare a competenței matematice la elevii din învățământul profesional tehnic postsecundar nonterțiar (viitori învățători)
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
DECLARAȚIA
CURRICULUM VITAE