Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Generatii secunde ale cetatenilor moldoveni din Italia: aspecte socio-politice


Autor: Deleu Ecaterina
Gradul:doctor în ştiinţe politice
Specialitatea: 23.00.01 - Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice
Anul:2022
Conducător ştiinţific: Victor Moraru
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Consultant ştiinţific: Gheorghe Rusnac
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Institutul de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice

Statut

Teza a fost susţinută pe 11 octombrie 2022 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 25 noiembrie 2022

Autoreferat

Adobe PDF document0.98 Mb / în română

Teza

CZU 327:314.742(=135.1(478))(450)(043)

Adobe PDF document 6.53 Mb / în română
224 pagini


Cuvinte Cheie

migraţie, generaţii secunde, politici migraţionale, proces de integrare, programe pentru migranţi, diaspora, asociaţii, activism civic, cultură politică, procese electorale, vot în afara ţării, vot electronic, vot prin corespondenţă

Adnotare

Structura tezei: teza este constituită din Introducere, trei capitole, Concluzii generale şi recomandări, Bibliografie din 261 de titluri, 6 anexe, 160 de pagini text de bază, 30 de figuri, 19 tabele şi 13 hărţi. Rezultatele obţinute au fost publicate în monografia „Generaţii secunde de migraţie: cazul Republicii Moldova” (ICJP, Chişinău, 2017, 343 p.), în monografia „Al di fuori della legalità: Minori moldavi non accompagnati in Italia” (Aletti Editore, Italia, 2017, 118 p.) şi în 29 de articole ştiinţifice, cu un volum total de circa 42 coli de autor.

Scopul cercetării: analiza aspectelor socio-politice care vizează formarea generaţiilor secunde ale cetăţenilor Republicii Moldova emigraţi în Italia.

Obiectivele cercetării: sistematizarea abordărilor ştiinţifice privind generaţiile secunde; cercetarea politicii comunitare cu privire la integrarea migranţilor; analiza procesului formării comunităţilor cetăţenilor moldoveni din Italia şi generaţiilor secunde, implicarea în cadrul asociaţiilor de migranţi ca manifestare a activismului civic şi a participării politice; determinarea rolului instituţiilor politice în procesul de colaborare cu cetăţenii moldoveni aflaţi în străinătate şi asigurarea dreptului la vot; evidenţierea programelor şi politicilor naţionale destinate tinerilor din diasporă; analiza cadrului normativ şi instituţional al Republicii Moldova cu privire la migraţie şi diasporă; reliefarea tendinţelor privind participarea tinerilor din diasporă la procesele politice şi electorale din ţara de origine.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: constă în cercetarea complexă, interdisciplinară, a procesului formării generaţiilor secunde ale cetăţenilor moldoveni emigraţi; analiza aspectelor politice ale procesului de integrare a migranţilor; sublinierea tendinţelor privind participarea politică a tinerilor migranţi din diasporă la alegerile din Republica Moldova, a evoluţiilor discursului partidelor politice şi al concurenţilor electorali faţă de migranţi şi diasporă.

Rezultatele obţinute în domeniul cercetat: a fost argumentat cadrul conceptual privind generaţiile secunde; au fost formulate dovezi ştiinţifice privind prezenţa generaţiilor secunde ale cetăţenilor Republicii Moldova emigraţi în Italia; a fost constituită o viziune de ansamblu despre evoluţia comunităţilor cetăţenilor moldoveni din Italia şi a asociaţiilor din diasporă, ceea ce a contribuit la dezvoltarea cercetărilor naţionale privind migraţia internaţională şi procesul de integrare a cetăţenilor moldoveni emigraţi, în scopul creării unor instrumente de lucru pentru cercetători, autorităţi centrale şi locale din Republica Moldova.

Semnificaţia teoretică a lucrării: rezidă în sintetizarea reperelor istoriografice şi dezvoltarea abordărilor teoretico-metodologice privind formarea generaţiilor secunde; contribuţia la determinarea specificului integrării în Italia a migranţilor originari din Republica Moldova şi a proceselor actuale socio-politice legate de diasporă şi participarea la vot a cetăţenilor emigraţi.

Valoarea aplicativă a lucrării: rezultatele cercetării pot reprezenta un instrument de analiză a procesului em igraţiei în Italia a cetăţenilor moldoveni, ca premise pentru cercetarea aspectelor politice ale fenomenelor migraţionale şi formarea generaţiilor secunde în alte ţări unde se înregistrează un număr mare de cetăţeni moldoveni: Germania, Franţa, Marea Britanie, Federaţia Rusă, Spania, Portugalia, Grecia; pot fi utilizate la actualizarea Strategiei Naţionale „Diaspora-2030”, pentru optimizarea cadrului de politici în domeniu, destinat tinerilor din diasporă, pentru elaborarea unor cursuri universitare, a tezelor de licenţă sau masterat privind fenomenele migraţioniste şi diaspora Republicii Moldova.

Cuprins


Capitolul 1. REPERE ISTORIOGRAFICE ŞI CONCEPTUAL-TEORETICE PRIVIND FENOMENELE MIGRAŢIONALE ŞI GENERAŢIILE SECUNDE
 • 1.1. Analiza abordărilor ştiinţifice cu privire la migraţia internaţională şi formarea generaţiilor secunde
 • 1.2. Procesul de integrare a imigranţilor: de la asimilare şi aculturaţie, la transnaţionalism
 • 1.3. Cercetarea generaţiilor secunde în cadrul ştiinţelor politice
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1
Capitolul 2. PARTICULARITĂŢILE PROCESULUI DE INTEGRARE ÎN ITALIA A CETĂŢENILOR MOLDOVENI EMIGRAŢI ŞI A GENERAŢIILOR SECUNDE
 • 2.1. Aspecte politice şi sociale privind consolidarea comunităţilor cetăţenilor originari din Republica Moldova
 • 2.2. Evoluţia generaţiilor secunde şi implicarea în cadrul organizaţiilor din diasporă – manifestăriale participării şi activismului civic
 • 2.3. Politici şi practici de reglementare a procesului de integrare a cetăţenilor Republicii Moldova emigraţi în Italia
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

Capitolul 3. ROLUL INSTITUŢIILOR POLITICE ÎN PROCESUL DE COLABORARE CU CETĂŢENII EMIGRAŢI DIN REPUBLICA MOLDOVA ŞI CU GENERAŢIILE SECUNDE
 • 3.1. Politica Republicii Moldova în domeniul diasporei: cadrul normativ şi instituţional de gestionare a relaţiilor cu cetăţenii emigraţi şi cu generaţiile secunde
 • 3.2. Migraţia şi diaspora în programele partidelor politice şi în platformele electorale ale concurenţilor electorali
 • 3.3. Participarea tinerilor din diasporă la alegerile din Republica Moldova: particularităţi şi tendinţe
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CURRICULUM VITAE