Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Abordarea discursivă a textului literar în dezvoltarea competenței de comunicare în limba engleză a studenților filologi


Autor: Lașcu Tatiana
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
Anul:2022
Conducător ştiinţific: Olga Gherlovan
doctor, Universitatea de Stat din Tiraspol
Instituţia: Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău

Statut

Teza a fost susţinută pe 21 octombrie 2022 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 21 decembrie 2022

Autoreferat

Adobe PDF document1.37 Mb / în română
Adobe PDF document1.34 Mb / în engleză

Teza

CZU 378.091:811.111'42(043.3)

Adobe PDF document 5.42 Mb / în română
194 pagini


Cuvinte Cheie

competență, competenţă de comunicare, competenţă de comunicare în limba engleză, capacitate discursivă, discurs, abordare discursivă, analiză discursivă, strategie discursivă, tehnologie de dezvoltare a capacității discursive, text literar, situație de învățare, sarcini discursive, practică discursivă

Adnotare

Structura tezei cuprinde adnotări în limbile română, rusă şi engleză, lista abrevierilor, introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie, constând din 251 de surse, 8 anexe, 151 pagini text de bază, 22 tabele, 33 de figuri.

Publicaţiile la tema tezei: rezultatele generate de cercetare au fost publicate în 20 de lucrări științifice.

Domeniul de studiu: didactica limbii engleze.

Scopul cercetării a constat în determinarea reperelor teoretico-metodologice, elaborarea și validarea experimentală a Modelului de dezvoltare a competenței de comunicare în limba engleză a studenților filologi prin abordarea discursivă a textului literar.

Obiectivele cercetării: determinarea fundamentelor teoretice ale dezvoltării competenței de comunicare în limba engleză prin abordarea discursivă a textului literar; sintetizarea mecanismelor abordării discursive a textului literar în dezvoltarea competenței de comunicare în limba engleză la nivel universitar; elaborarea Strategiei discursive de dezvoltare a competenței de comunicare în limba engleză a studenților filologi; elaborarea Tehnologiei dezvoltării capacității discursive ca element al competenței de comunicare în limba engleză a studenților filologi prin abordarea discursivă a textului literar și consemnarea valorilor ei formative; elaborarea și valorificarea experimentală a Modelului de dezvoltare a competenței de comunicare în limba engleză a studenților filologi prin abordarea discursivă a textului literar în procesul de învățare a limbii engleze.

Noutatea şi originalitatea cercetării rezidă în: conceptul de abordare discursivă a textului literar din perspectiva valorilor educaționale; mecanismele abordării discursive a textului literar în dezvoltarea competenței de comnunicare în limba engleză la nivel universitar; Strategia discursivă de dezvoltare a competenței de comunicare în limba engleză a studenților filologi; Tehnologia de dezvoltare a capacității discursive ca element al competenței de comunicare în limba engleză a studenților filologi prin abordarea discursivă a textului literar; Modelul de dezvoltare a competenței de comunicare în limba engleză a studenților filologi prin abordarea discursivă a textului literar; designul și instrumentele de valorificare și argumentare experimentală a rezultativității Modelului de dezvoltare a competenței de comunicare în limba engleză a studenților filologi prin abordarea discursivă a textului literar.

Rezultatele obținute care au contribuit la soluționarea problemei științifice: fundamentarea teoretico-metodologică a funcţionalităţii Modelului de dezvoltare a competenței de comunicare în limba engleză a studenților filologi prin abordarea discursivă a textului literar în vederea consolidării expertizei ştiinţifice în domeniul învățării limbii engleze și adaptării procesului de formare a competențelor de comunicare în limbi străine la noile abordări teoretice și praxiologice.

Semnificaţia teoretică a cercetării este motivată de analiza, precizarea, delimitarea și interpretarea aspectelor cadrului conceptual al abordării discursive a textului literar în procesul de studiere a limbii engleze; stabilirea principiilor, condițiilor, factorilor de interpretare a textului literar din perspectiva discursivă; explorarea și analiza orientărilor științifice privind valorificarea discursivă a textului literar în dezvoltarea competenței de comunicare în limba engleză prin intermediul unor situații și sarcini complexe de învățare; proiectarea mecanismelor abordării discursive a textului literar în dezvoltarea competenței de comunicare în limba engleză la nivel universitar; definirea conceptelor de competenţă de comunicare în limba engleză, competență discursivă, capacitate discursivă, discurs literar, abordare discursivă a textului literar, analiză discursivă, strategie discursivă, tehnologie de dezvoltare a capacității discursive, situație de învățare, sarcini discursive; fundamentarea Modelului de dezvoltare a competenței de comunicare în limba engleză a studenților filologi prin abordarea discursivă a textului literar.

Valoarea aplicativă a lucrării rezidă în: Strategia discursivă de dezvoltare a competenței de comunicare în limba engleză prin abordarea discursivă a textului literar; Tehnologia de dezvoltare a capacității discursive în limba engleză a studenților filologi prin abordarea discursivă a textului literar; curriculumul universitar Interpretarea textului literar din perspectiva discursivă; sistemul de sarcini discursive optime pentru dezvoltarea competenței de comunicare; matricea strategiilor discursive în procesul de învățare a limbii engleze; designul și instrumentele de valorificare și argumentare experimentală a rezultativității Modelului.

Implementarea rezultatelor științifice. Implementarea rezultatelor științifice s-a realizat prin activitatea didactică în cadrul Universității de Stat din Tiraspol, prin comunicări la congrese, simpozioane, conferințe naționale și internaționale, publicații științifice, mese rotunde și workshop-uri în cadrul stagiilor de formare continuă. Cercetarea experimentală s-a desfășurat în cadrul Universității de Stat din Tiraspol, Universitatea de Stat din Cahul, Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă, mun. Chișinău, în anii de studii 2019-2020 și 2020-2021, eșantionul experimental fiind constituit din 106 studenți.

Cuprins


1. FUNDAMENTE TEORETICE ALE DEZVOLTĂRII COMPETENȚEI DE COMUNICARE PRIN ABORDAREA DISCURSIVĂ A TEXTULUI LITERAR
 • 1.1.Dihotomia competența de comunicare vs discurs în paradigmele contemporane
 • 1.2. Textul literar: tipologie și stuctură
 • 1.3. Abordarea discursivă a textului literar în didactica postmodernă
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1


2. METODOLOGIA ABORDĂRII DISCURSIVE A TEXTULUI LITERAR ÎN DEZVOLTAREA COMPETENȚEI DE COMUNICARE ÎN LIMBA ENGLEZĂ A STUDENȚILOR FILOLOGI
 • 2.1. Valorificarea textului literar în contextul strategiilor discursive de învățare a limbii engleze
 • 2.2. Mecanisme ale abordării discursive a textului literar în dezvoltarea competenței de comunicare în limba engleză a studenților
 • 2.3. Modelul de dezvoltare a competenței de comunicare în limba engleză a studenților filologi prin abordarea discursivă a textului literar
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. DEZVOLTAREA COMPETENȚEI DE COMUNICARE ÎN LIMBA ENGLEZĂ - ABORDARE DISCURSIVĂ EXPERIMENTALĂ
 • 3.1. Studiul de constatare a nivelului inițial al dezvoltării competenței de comunicare în limba engleză a studenților filologi
 • 3.2. Demersul de dezvoltare a competenței de comunicare în limba engleză a studenților filologi prin abordarea discursivă a textului literar
 • 3.3. Argumente experimentale privind eficiența valorificării Modelului de dezvoltare a competenței de comunicare în limba engleză a studenților filologi prin abordarea discursivă a textului literar
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3
CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI