Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Strategii de creştere a eficienţei managementului în penitenciare


Autor: Dumitru Nădrag
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2007
Conducător ştiinţific: Svetlana Gorobievschi
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Tehnică a Moldovei
Instituţia:

Statut

Teza a fost susţinută pe 6 aprilie 2007 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 20 septembrie 2007

Autoreferat

Adobe PDF document0.42 Mb / în română

Teza

CZU 658.012.4:343.82(498) (043.2) =135.1 N.15

Adobe PDF document 1.50 Mb / în română
189 pagini


Cuvinte Cheie

managementul ca neofactor; elemente manageriale; servicii publice; management penitenciar; misiune organizaţională; obiective manageriale; metode manageriale; tehnici manageriale; indicatori de performanţă; strategii de creştere; strategii de diversificare; reformă; evoluţie; resocializarea deţinuţilor; eficienţă; grad de integrabilitate; aderare la Uniunea Europeană

Adnotare

Printre problemele nesoluţionate şi nestudiate la etapa aderării României la Uniunea Europeană se numără şi aceea care ţine de managementul penitenciarelor. Efectuând un studiu metodologic, autorul a elaborat conceptul managementului penitenciar.. Autorul scoate în evidenţă faptul că managementul unui penitenciar prezintă un specific aparte datorită faptului că el se exercită asupra a două categorii distincte de persoane: asupra personalului angajat şi asupra deţinuţilor care trebuie să-şi execute pedeapsa. Un management penitenciar eficient, în opinia autorului, trebuie să armonizeze obiectivele celor două categorii de persoane asupra cărora se exercită. Pornind de la acest concept, autorul realizează o cercetare al cărei scop constă în eficientizarea managementului sistemului penitenciar prin prisma elaborării strategiilor manageriale, care pot permite racordarea acestuia la cerinţele standardelor europene. Autorul, utilizând tehnici manageriale, efectuează analiza sistemică a penitenciarelor din România şi stabileşte locul acestora în ierarhia mondială. Prin Managementul orientat spre obiective şi reieşind din conceptul managementului strategic, autorul elaborează strategiile de eficientizare a activităţii penitenciarelor în prestarea serviciilor cu destinaţie specială. Autorul argumentează indicatorii de evaluare a performanţelor penitenciare, propunând şi modalităţile de calcul al acestora. Deoarece în domeniul serviciilor publice nu este posibil de a evalua eficienţa prin raportul efect/costuri şi obiectivele finale penitenciare sunt orientate spre resocializarea persoanelor private de libertate, autorul propune următorii indicatori de evaluare a eficienţei managementului penitenciar: gradul de integrabilitate în societate a persoanelor private de libertate, evadările şi recidiva. Autorul elaborează modelul economico-matematic de eficientizare a cheltuielilor publice destinate reintegrării în societate, recuperării şi resocializării persoanelor private de libertate. În concluzie, autorul menţionează că nu ar fi suficient să se măsoare eficienţa doar prin coeficienţi economici propuşi, luaţi separat, fără să se ţină cont de efectul pe care asemenea abordări îl au asupra deţinuţilor şi a personalului angajat în activităţile penitenciare. Se impune elaborarea unor strategii globale şi sectoriale care trebuie în mod firesc însoţite de politici funcţionale complexe guvernamentale în domeniile juridic, învăţământului, economiei, protecţiei sociale, etc., care ar permite o conlucrare comună în eficientizarea managementului penitenciar. Propunerile efectuate de autor vor ajuta la punerea în practică a activităţilor legate de ajutorarea persoanelor private de libertate Se impune adoptarea unui model de funcţionare eficientă a penitenciarelor bazat pe două componente distincte, care se întrepătrund la nivel managerial: unitate de detenţie de utilitate socială şi unitate economică, care oferă produse şi servicii clienţilor săi pe bază de contract

Cuprins


CAPITOLUL 1 Suportul metodologic al managementului penitenciar în viziunea doctrinelor economice şi teoriilor contemporane manageriale
 • 1.1 Managementul ca neofactor în dezvoltarea economiei.
 • 1.2 Concepţia managerială în administraţia publică. Analiză comparativă între managementul public şi privat
 • 1.3 Managementul strategic - probleme metodologice
 • 1.4 Sistemul penitenciar în România. Managementul penitenciar şi analiză SWOT

CAPITOLUL 2 Analiza diagnostic a managementului penitenciarelor din România în condiţiile tranziţiei şi globalizării
 • 2.1 Scenariile dezvoltării economice a României pentru perioada 2005-2014. Cerinţele către serviciile publice la etapa aderării României la U.E.
 • 2.2. Sistemul indicatorilor de evaluare a performanţelor managementului penitenciar
 • 2.3. Analiza personalului din cadrul penitenciarelor şi rolul acestuia în prestarea serviciilor respective
 • 2.4. Suportul financiar al activităţilor penitenciare în România
 • 2.5. Asigurarea tehnico-materială ca factor important de detenţie
 • 2.6. Siguranţa deţinerii, aplicării regimului şi tratamentului penitenciar

CAPITOLUL 3 Căile de eficientizarea managementului penitenciar în România
 • 3.1 Prezentarea proiectului strategiei de reformă a sistemului penitenciar din România pentru perioada 2006- 2014
 • 3.2. Politica managerială a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor referitoare la materializarea strategiei pentru 2006-2010
 • 3.3. Direcţii de eficientizare a posibilităţilor de reintegrare a deţinuţilor în societate prin utilizarea metodelor economico-matematice:
 • a) model matematic de evaluare a eficienţei proceselor manageriale din sistemul penitenciar prin intermediul consideraţiilor probabilistice
 • b) model matematic de evaluare a factorilor ce contribuie la resocializarea deţinuţilor