Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2007 / iunie /

Managementul schimbării ca factor decisiv în asigurarea viabilităţii firmei


Autor: Ludmila Negruţă
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2007
Consultant ştiinţific: Ala Cotelnic
doctor habilitat, profesor universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 26 iunie 2007 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 20 septembrie 2007

Autoreferat

Adobe PDF document0.34 Mb / în română

Teza

CZU 658.012.4:334.72(478) (043)334.72(478):658.012.4(04

Adobe PDF document 0.94 Mb / în română
153 pagini


Cuvinte Cheie

Schimbare, managementul schimbării, reengineering, dezvoltare organizaţională, inovare, sistem, organizaţie, comportamentul întreprinderii, strategie, viabilitate, viabilitate economică şi managerială, performanţe economice

Adnotare

Teza de doctor este consacrată problemelor ce ţin de schimbarea organizaţională şi modul în care aceasta determină viabilitatea economică şi managerială a întreprinderii.

În teză se analizează conceptele “schimbare”, “managementul schimbării”, se determină interdependenţa între noţiunile “schimbare” şi “dezvoltare organizaţională”, schimbare” şi “inovare”, “schimbare” şi “Business Reengineering”. Este abordată întreprinderea din punct de vedere sistemic ca mediu de implementare a schimbărilor organizaţionale. Se analizează comportamentul întreprinderilor în condiţiile schimbării organizaţionale. Este definit conceptul de viabilitate, se arată momentele de conexiune cu eficacitatea, eficienţa, ameliorarea activităţii întreprinderii. Se argumentează, că bazarea exclusivă pe indicatorii financiari într-un sistem de management dăunează firmei. Este evidenţiată importanţa analizei diagnostic, ca metodă managerială pentru determinarea potenţialului de viabilitate .

În teză se analizează starea actuală şi se evidenţiază tendinţele în evoluţia industriei producătoare de maşini agricole din Republica Moldova. În acest scop este analizată situaţia din industria Republicii Moldova, începând cu anul 1990, evidenţiind locul şi rolul industriei producătoare de maşini agricole. Este indicată specializarea întreprinderilor din domeniul menţionat. Unica întreprindere specializată în fabricarea tractoarelor este S.A.”Tracom”, care face parte din Compania „Agromecanica-Holding” S.A. Se analizează un şir de indicatori economici pentru perioada 2001-2006.

Analiza viabilităţii economice şi manageriale a S.A „Tracom” include analiza sistemului de management şi a componentelor sale, precum şi analiza unor indicatori economico-financiari în perioada 2003-2005. Au fost aplicate aşa metodologii specifice în determinarea potenţialului de viabilitate economică şi managerială a „Tracom” S.A., ca modelul Altman şi modelul criteriilor de evaluare a performanţelor economice şi manageriale. Acestea i-au permis autorului să facă concluzia, că potenţialul de viabilitate economică şi managerială a firmei este sub nivelul mediu, situaţie ce impune măsuri urgente şi radicale de ameliorare a activităţii întreprinderii. În teză sunt evidenţiate careva caracteristici ale managementului schimbării în baza realizării unui sondaj în cadrul întreprinderilor afiliate Companiei „Agromecanica – Holding” S.A. Marea majoritate a respondenţilor doresc şi acceptă schimbarea, menţionând efectele pozitive ale acesteia. Tot odată ei nu neagă şi unele aspecte negative. Un loc aparte în teză este rezervat rolului şi modului în care cultura organizaţiei şi climatul organizaţional, ca elemente ce influenţează schimbarea, contribuie la asigurarea viabilităţii firmei.

În scopul redresării situaţiei din întreprindere se propun mai multe direcţii prioritare de dezvoltare a întreprinderii „Tracom” S.A., printre care menţionăm: reintegrarea şi extinderea pieţelor de desfacere a producţiei fabricate,; modernizarea producţiei; implementarea sistemului calităţii în baza standardului ISO; crearea subzonei funcţionale de producţiei şi credit ”CENTRU” a Zonei Antreprenoriale Libere „Expo-Business-Chişinău”.

Abordările teoretice şi recomandările practice au fost implementate la întreprinderea investigată pe parcursul activităţii autorului în cadrul acesteia

Cuprins


CAPITOLUL I. Concepţii teoretice cu privire la schimbarea în cadrul întreprinderii abordate ca sistem
  • 1.1. Repere teoretice privind schimbarea şi managementul schimbării organizaţionale
  • 1.2. Abordări sistemice ale teoriei organizaţiei
  • 1.3. Manifestări comportamentale ale întreprinderii în condiţiile schimbării organizaţionale
  • 1.4. Identificarea potenţialului de viabilitate a firmei prin utilizarea metodei diagnosticare

CAPITOLUL II. Determinarea potenţialului de viabilitate economică şi managerială a „TRACOM” S.A.
  • 2.1. Starea actuală şi tendinţe în evoluţia industriei producătoare de maşini agricole în Republica Moldova. Rolul companiei „Agromecanica – Holding” S.A.
  • 2.2. Analiza viabilităţii economice şi manageriale a S.A. Tracom”
  • 2.3. Aplicarea unor metodologii specifice în determinarea potenţialului de viabilitate economică şi managerială a S.A.”TRACOM”

CAPITOLUL III. Schimbări organizaţionale în cadrul „TRACOM”S.A.
  • 3.1. Caracteristici ale managementului schimbărilor din cadrul întreprinderilor industriei constructoare de maşini din Republica Moldova
  • 3.2. Corelaţii privind unii parametri ai schimbării organizaţionale
  • 3.3. Soluţii de depăşire a crizei din cadrul „Tracom” S.A. prin implementarea unor schimbări